ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

homeland

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *homeland*, -homeland-

homeland ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
homeland (n.) บ้านเกิด See also: รกราก, ถิ่นฐานบ้านช่อง, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, บ้านเกิดเมืองนอน Syn. fatherland, motherland
English-Thai: HOPE Dictionary
homelandn. มาตุภูมิ,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
English-Thai: Nontri Dictionary
homeland(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นฐาน,ภูมิลำเนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
homelandบ้านเกิดเมืองนอน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถิ่นฐานบ้านช่อง (n.) homeland See also: hometown, native village, birthplace Syn. รกราก, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด
บ้านเกิด (n.) homeland See also: hometown, native village, birthplace Syn. รกราก, ถิ่นฐานบ้านช่อง, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด
บ้านเกิดเมืองนอน (n.) homeland See also: motherland, fatherland Syn. ปิตุภูมิ, มาตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Go back to your homeland and kill them there.กลับไปที่บ้านเกิดของคุณและฆ่าพวกเขามี
And that's where we lost the Department of Homeland Security.นั่นแหละปัญหาที่เราแจ้งเรื่องนี้ไม่ได้.
I mean, technically you still work for Homeland Security, don't you?ฉันหมายความว่า ในทางเทคนิคแล้ว คุณยังทำงานอยู่กับ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติอยู่ใช่มั้ย
Each Regional Homeland Security Office will be responsible for the returnees who settle in their region.รักษาความปลอดภัย แต่ละที่ทำการ จะต้องรับผิดชอบผู้กลับมา ที่อยู่ในพื้นที่
We're not the police. We're Homeland Security.ว่าเราไม่ใช่ตำรวจ เรา รักษาความปลอดภัยแ่ห่งชาติ
Mr. Bailey, it's Tom Baldwin, Homeland Security.คุณเบลีย์ ผม ทอม บัลด์วิน จากหน่วยรักษาความมั่นคงฯ
Political. Homeland Security.นักการเมือง ผู้รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
As the war on terrorism escalates, Deputy Secretary of Homeland Securityหลังจากเหตุอาชญากรรม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
I don't understand. I already spoke with homeland security.ผมไม่เข้าใจเลย ผมคุยกับหน่วยรักษาความปลอดภัยท้องถิ่นไปแล้วนี่
Your tax dollars allow Zomcon new ways to protect our homeland from the zombie threat, giving us more time to relax and be with our families.การพัฒนาซอมคอนด้วยเงินภาษีของคุณ จะช่วยป้องกันเมืองของเราจากมหันตภัยซอมบี้ได้ ให้พวกเราได้มีเวลาพักผ่อน อยู่กับครอบครัวได้มากขึ้น
With this Patriot Act, the way they've twisted the laws up so much they can do whatever they please as long as they feel you're a threat to homeland security.ว่าด้วยกฎหมายรักชาติแล้ว พวกเขาพลิกแพลงกฎหมายได้อย่างมาก... ...พวกเขาทำอะไรก็ได้ที่พวกเขา... ...รู้สึกว่าคุณกำลังคุกคาม ความปลอดภัยของผืนแผ่นดินนี้
FBI bust, Homeland Security collar...สาวเอฟบีไอกับตำรวจท้องถิ่น

homeland ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国土安全[guó tǔ ān quán, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨˇ ㄢ ㄑㄩㄢˊ, 国土安全 / 國土安全] homeland security
祖国[zǔ guó, ㄗㄨˇ ㄍㄨㄛˊ, 祖国 / 祖國] homeland; motherland
故土[gù tǔ, ㄍㄨˋ ㄊㄨˇ, 故土] native country; one's homeland
故乡[gù xiāng, ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ, 故乡 / 故鄉] home; homeland; native place

homeland ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ国土安全保障省[アメリカこくどあんぜんほしょうしょう, amerika kokudoanzenhoshoushou] (n) Department of Homeland Security (US); DHS
ハイマート[, haima-to] (n) homeland (ger
国土安全保障省[こくどあんぜんほしょうしょう, kokudoanzenhoshoushou] (n) (See 米国土安全保障省) Department of Homeland Security; DHS
米国土安全保障省[べいこくどあんぜんほしょうしょう, beikokudoanzenhoshoushou] (n) (See 国土安全保障省) Department of Homeland Security; DHS
内地[ないち, naichi] (n) (1) (sens) within the borders of a country; domestic soil; (2) inland area; (3) (during the WWII era) Japan proper, as opposed to its overseas colonies; interior of country; homeland; (4) (in Hokkaido and Okinawa) the "mainland" parts of Japan (Kyushu, Shikoku, Honshu)
家郷[かきょう, kakyou] (n) one's homeland; one's old home
母国[ぼこく, bokoku] (n,adj-no) one's homeland; (P)

homeland ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า homeland
Back to top