ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maternity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maternity*, -maternity-

maternity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maternity (n.) ความเป็นแม่ See also: ความเป็นมารดา Syn. parenthood, mothership
English-Thai: HOPE Dictionary
maternity(มะเทอ'นะที) n.,adj. ความเป็นมารดา
English-Thai: Nontri Dictionary
maternity(n) ความเป็นแม่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
maternity๑. มาตุภาวะ๒. สถานผดุงครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maternity homesสถานสงเคราะห์มารดา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชุดคลุมท้อง (n.) maternity dress See also: maternity clothes
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Satoh will be your teacher... until Ms. Kawashima returns from maternity leave.อาจารย์ ซาโต้จะมาเป็นคุณครูของพวกเธอ... จนกว่า อาจารย์คาวาชิม่ากลับมา หลังจากคลอดเสร็จ
She wore a maternity belt around.เจนนี่ใส่เข็มขัดรัดท้องไว้ตลอด
I guess setting up this maternity factory... on top of a heavy metal club wasn't particularly secret.แต่สงสัยว่า ห้องผลิตบน เฮฟวี่เมทัลผับ.. จะไม่เป็นความลับ
No one's gonna hire me knowing I have to go on maternity leave.ไม่มีใครจ้างฉันแน่ ถ้ารู้ว่าฉันต้องลาคลอด
That new mom in maternity donated them to terminal care.พวกคุณแม่ในตึกกุมารฯ ส่งมันมาที่แผนกผู้ป่วยขั้นสุดท้ายน่ะ
Jj,what are we going to do without you when you go on maternity leave?เจเจ เธอจะทำอะไรต่อเมื่อ เธอเป็นแม่คนแล้ว
She'll be taking over for me while i'm on maternity leave.เธอมาทำงานกับเราตอนที่ฉันลาคลอด
We've been monitoring city hospital maternity wards for any suspicious activity.เรากำลังเฝ้าดู โรงพยาบาลทำคลอดในเมือง ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย
Can't you see these commies have my hands tied? No maternity leave.ธอไม่เห็นหรอว่า พวกสหภาพกำลังบีบคั้นฉันอยู่ ไม่ ฉันไม่อนุมัติการลาคลอด
All right. You get your maternity leave.ก็ได้ พวกนายมีสิทธิลาคลอด
I wouldn't be surprised if he knocked her up on purpose just so he could spend the rest of his life hiding behind a maternity dress.ฉันจะไม่ต้องแปลกใจถ้าเขาเคาะเธอขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เพียงเพื่อที่เขาจะใช้เวลาที่เหลือของชีวิตของเขาซ่อนอยู่หลังชุดคลุมท้อง
She has 3 more weeks of maternity leave.เธอยังหยุดลาคลอดได้อีก 3 อาทิตย์นี่

maternity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
产假[chǎn jià, ㄔㄢˇ ㄐㄧㄚˋ, 产假 / 產假] maternity leave
产科[chǎn kē, ㄔㄢˇ ㄎㄜ, 产科 / 產科] maternity department; maternity ward; obstetrics
产院[chǎn yuàn, ㄔㄢˇ ㄩㄢˋ, 产院 / 產院] maternity hospital

maternity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マタニティー[, matanitei-] (n) maternity
マタニティードレス[, matanitei-doresu] (n) maternity dress; (P)
マタニティーブルー[, matanitei-buru-] (n) maternity blue
出産休暇[しゅっさんきゅうか, shussankyuuka] (n) (1) (See 産休) maternity leave; (2) paternity leave
分娩室;分べん室[ぶんべんしつ, bunbenshitsu] (n) maternity room; delivery room
産休[さんきゅう, sankyuu] (n) (abbr) (See 出産休暇) maternity leave
産婦人科[さんふじんか, sanfujinka] (n) maternity and gynaecology department (gynecology); department of obstetrics and gynaecology (gynecology); (P)
産室[さんしつ, sanshitsu] (n) maternity room; delivery room
産屋[うぶや, ubuya] (n) (arch) maternity room; delivery room
産院[さんいん, san'in] (n) maternity hospital
育休[いくきゅう, ikukyuu] (n) (abbr) (See 育児休業) maternity leave; childcare leave
育児ノイローゼ[いくじノイローゼ, ikuji noiro-ze] (n) maternity nerves; maternity neurosis
育児休暇[いくじきゅうか, ikujikyuuka] (n) childcare leave; maternity leave
育児休業[いくじきゅうぎょう, ikujikyuugyou] (n) maternity leave; childcare leave

maternity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเป็นแม่[n. exp.] (khwām pen m) EN: maternity ; mothership FR:
ลาคลอด[v. exp.] (lā khløt) EN: take maternity leave FR: prendre un congé de maternité

maternity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mutterschutz {m}maternity protection; maternity leave; legal (job-)protection for expectant and nursing mothers
Entbindungsheim {n}maternity hospital
Mutterschaftsgeld {n}maternity benefit
Mutterschaftsurlaub {m}maternity leave
Wöchnerinnenabteilung {f}maternity ward
Wöchnerinnenheim {n}maternity home

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maternity
Back to top