ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mama

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mama*, -mama-

mama ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mama (n.) แม่ (ปกติใช้กับเด็กๆ) (คำไม่เป็นทางการ) See also: คุณแม่, มารดา
English-Thai: HOPE Dictionary
mama(มา'มะ) n. แม่., Syn. mamma
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where's your mama and papa?ที่ไหนของแม่และพ่อของคุณ หรือไม่
Your mama and papa can't be far.แม่และพ่อของคุณไม่สามารถ จะห่างไกล
I didn't tell Mama anything.I didn't tell Mama anything.
My Mama didn't raise no dummies, that's obvious.แม่ผมไม่ได้มีลูกงี่เง่า เห็นชัดอยู่แล้ว
#When Mama went to plead for him #แม่ของฉัน ร้องขอชีวิตให้เขา
Your mama and your daddy are crying.พ่อแม่ร้องไห้ขี้มูกโป่ง
On the day I was born, my mama grunted.ตอนฉันเกิดแม่เบ่งสุดขีด
If I don't get money, I go home to Mama and Papa a failure.ถ้าไม่มีเงิน ฉันก็กลับบ้านด้วยความล้มเหลว.
I'm gonna be a mama too.ผมก็กำลังจะเป็นแม่คน
Papa Tomato, Mama Tomato and Baby Tomato.มะเขือเทศพ่อแม่และเด็กมะเขือเทศมะเขือเทศ
Oh, mama, oh, mama oh, mama, oh, mama...แม่จ๋า แม่จ๋า... ...แม่จ๋า แม่จ๋า...
Does mama look down on me? Yes...แล้วท่านแม่จะมองมาที่ข้าอยู่ไหม?

mama ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妈妈[mā ma, ㄇㄚ ㄇㄚ˙, 妈妈 / 媽媽] mama; mommy; mother

mama ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ママ友[ママとも, mama tomo] (n) friend of a mother who is also a mother; mothers who are friends
御っ母さん[おっかさん, okkasan] (n) (uk) (See おかあさん) mother (term commonly used until the end of the Meiji period); mom; mum; mama
ギャルママ[, gyarumama] (n) (1) teenage mother; (2) young mother who wears "gal" styles
この儘;此の儘[このまま, konomama] (exp) (uk) as (it) is
シンママ[, shinmama] (n) (abbr) (See シングルマザー) single mother
なすがまま[, nasugamama] (exp) at someone's (something's) mercy
マーマレード;ママレード[, ma-mare-do ; mamare-do] (n) marmalade
ママ[, mama] (n) (1) Mama; (2) female proprietress (of a bar, etc.); (P)
ママチャリ[, mamachari] (n) (See チャリ) ladies' bicycle (of a kind often used by housewives, usu. with a basket in front); granny bike
ヤンママ[, yanmama] (n) (1) young mother in her early twenties (wasei
丸の侭[まるのまま, marunomama] (n) in its entirety; whole
乳母[うば;めのと;おんば;にゅうぼ;ちうば;ちおも;ちも;にゅうも;まま, uba ; menoto ; onba ; nyuubo ; chiuba ; chiomo ; chimo ; nyuumo ; mama] (n) wet nurse; nursing mother
今まで(P);今迄[いままで, imamade] (adv) (See 今から) until now; so far; up to the present; (P)
今までにも[いままでにも, imamadenimo] (n) up until now; as recently as the present
儘ならない[ままならない, mamanaranai] (adj-i) (uk) unable to have one's way with
儘よ[ままよ, mamayo] (int) (uk) whatever; never mind; I don't care; the hell with it
勝手気まま(P);勝手気儘[かってきまま, kattekimama] (n,adj-na) self-willed; (doing or saying things) to suit one's own convenience; oblivious to the convenience of others; (P)
意のままに;意の儘に[いのままに, inomamani] (exp,adv) at will
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P)
気の向くままに(P);気の向く侭に[きのむくままに, kinomukumamani] (adv) at one's fancy (whim); (P)
気まま(P);気儘;気侭;氣儘[きまま, kimama] (adj-na,n) willful; wilful; selfish; selfishness; one's own way; (P)
気儘勝手[きままかって, kimamakatte] (n,adj-na) self-willed; (doing or saying things) to suit one's own convenience
気儘放題[きままほうだい, kimamahoudai] (n,adj-na) as selfishly (willfully) as one pleases
狐につままれる;狐に抓まれる[きつねにつままれる, kitsunenitsumamareru] (exp,v1) to be bewitched by a fox; to be confused
玉繭[たままゆ, tamamayu] (n) (1) dupion (double cocoon formed jointly by two or more silkworms); dupioni; (2) cocoon
白いままの紙[しろいままのかみ, shiroimamanokami] (n) blank (unwritten) paper
継妹;庶妹[ままいも, mamaimo] (n) (arch) step-sister (younger); stepsister
継姉[ままねえ, mamanee] (n) step-sister (elder); stepsister
継娘;まま娘[ままむすめ, mamamusume] (n) stepdaughter
継子[ままこ;けいし, mamako ; keishi] (n) stepchild
継息子;まま息子[ままむすこ, mamamusuko] (n) stepson
継母[けいぼ;ままはは, keibo ; mamahaha] (n) stepmother
継父[けいふ;ままちち, keifu ; mamachichi] (n) stepfather
継親[ままおや, mamaoya] (n) stepparent
縦;恣;擅[ほしいまま, hoshiimama] (adj-na) (uk) selfish; self-indulgent; arbitrary
自由気儘;自由気まま[じゆうきまま, jiyuukimama] (n,adj-na) free; unfettered; according to one's own whims; doing as one likes
車回し[くるままわし, kurumamawashi] (n) turnaround (e.g. at the end of a driveway)

mama ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มาม่า[TM] (Māmā ) EN: Mama FR: Mama
คุณแม่[n. exp. - pr.] (khun maē) EN: mother FR: mère [f] ; maman [f]
แม่[n.] (maē) EN: mother ; mummy ; mommy (Am.) ; mum ; mom (Am.) (inf.) ; mater FR: mère [f] ; maman [f]
แม่เล้า[n.] (maēlao) EN: madam (of a house of prostitution) ; brothel keeper ; mama-san = mamasan FR: maquerelle (vulg) [f]
ม่าม้า[n.] (māmā) EN: mother FR: mère [f]
มะแม[n.] (mamaē) EN: year of the Goat FR:
หมาไม้[n.] (māmāi) EN: marten FR: martre [f] ; marte [f]
หมาไม้[n.] (māmāi) EN: Yellow-throated Marten ; kharza FR:
มาม่าซัง[n.] (māmāsang) EN: mama-san = mamasan ; madam FR: mamasan [f] ; maquerelle [f] ; mère maquerelle [f] ; chaperon [m] ; duègne [f]
ผัดมาม่า[n. exp.] (phat Māmā) EN: FR: nouilles sautées [fpl]
พุทธมามกะ[n. prop.] (Phutthamāma) EN: Buddhist ; adherent to Buddhism FR: bouddhiste [m] ; adepte du bouddhisme [m]
ปีมะแม[n. exp.] (pī mamaē) EN: year of the goat FR: année de la Brebis [f]
สมมาตรโดยการหมุน[n. exp.] (samamāt dōi) EN: rotational symmetry FR:
ทะเลมาร์มารา[n. prop.] (Thalē Māmār) EN: Marmara Sea FR: mer de Marmara [f]

mama ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mutti {f}; Mama

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mama
Back to top