ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mater

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mater*, -mater-

mater ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mater (n.) แม่ (คำไม่เป็นทางการ) See also: มารดา Syn. mother
material (n.) วัตถุ See also: สิ่งของ, สสาร Syn. body, object
material (n.) ข้อเท็จจริง See also: ข้อมูล, เนื้อหา, ใจความ, สาระ, ความคิด
material (n.) ผ้า See also: สิ่งทอ Syn. fabric
material (n.) ผู้เหมาะสม See also: คนเหมาะสม
material (adj.) ทางกาย See also: ทางกายภาพ Syn. physical
material (adj.) ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ See also: ซึ่งประกอบด้วยวัตถุ, ในโลกของวัตถุ, ทางโลก, ทางวัตถุ Syn. concrete, objective, materialistic Ops. indefinite, unreal
material (adj.) สำคัญ See also: จำเป็น, ที่สัมพันธ์กัน Syn. crucial, essential, relevant
materialisation (n.) การกลายเป็นจริง
materialise (vi.) กลายเป็นจริง See also: เป็นจริง Syn. actualize, become real Ops. dissolve, disembody
materialise (vt.) ทำให้เป็นจริง See also: ทำให้เป็นไปตามที่คาดไว้ Syn. actualize, crystallize
materialise (vi.) ปรากฏตัว Syn. appear Ops. disappear
materialism (n.) วัตถุนิยม See also: ลัทธิวัตถุนิยม Syn. utilitarianism
materialist (n.) นักวัตถุนิยม Syn. immoralist
materialistic (adj.) เกี่ยวกับวัตถุนิยม
materialistically (adv.) อย่างเป็นวัตถุนิยม
materialization (n.) การทำให้เป็นจริง
materialize (vi.) กลายเป็นจริง See also: เป็นจริง Syn. actualize, become real Ops. dissolve, disembody
materialize (vt.) ทำให้เป็นจริง See also: ทำให้เป็นไปตามที่คาดไว้ Syn. actualize, crystallize
materialize (vi.) ปรากฏตัว Syn. appear Ops. disappear
materially (adv.) ทางวัตถุนิยม
materials (n.) เครื่องมือ See also: วัสดุ, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์
materiel (n.) สเบียง อาวุธและของใช้อื่นๆ ร่วมกับกำลังทางทหาร
maternal (adj.) ซึ่งมีลักษณะเหมือนมารดา See also: โดยผ่านมารดา, ซึ่งได้มาจากมารดา, เหมือนแม่, อย่างแม่ Syn. motherly, parental
maternal (adj.) เกี่ยวกับมารดา See also: ทางแม่, ด้านมารดา, ฝ่ายมารดา Syn. parental
maternally (adv.) ทางมารดา
maternity (n.) ความเป็นแม่ See also: ความเป็นมารดา Syn. parenthood, mothership
English-Thai: HOPE Dictionary
mater(เม'เทอะ) n.,แม่
materfamilias(เมเทอฟะมิล'ลีอัส) n. แม่ของครอบครัว
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยสำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
materialism(มะเทีย'เรียลลิสซึม) n. ลัทธิวัตถุนิยม,ลัทธิเห็นแก่เงินทอง,ลัทธิเห็นแก่เงินทอง,ลัทธิยึดถือความสุขทางกาย
materialist(มะเทีย'เรียลลิสทฺ) n. ผู้ยึดถือเอาวัตถุเป็นสำคัญ,ผู้ยึดถือลัทธิ'materialism, See also: marterialistic adj. maeterialistically adv.
materialize(มะเทีย'เรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นของวัตถุ,เปลี่ยนเป็นเงิน,ทำให้ปรากฎ เป็นรูปทางกาย,ทำให้เป็นจริงเป็นจัง. vi. ปรากฎเป็นรูปเป็นร่าง,ปรากฎให้เห็นจริง,กลายเป็นความจริง, Syn. materialise,, See also: materialization n. material
materially(มะเทีย'เรียลลี) adj. อย่างมาก,ทางกาย,เกี่ยวกับวัตถุ, Syn. considerably
materiel(มะเทีย'เรียล) n. วัสดุของใช้ต่าง ๆ ,อาวุธกระสุนปืน และเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลาย
maternal(มะเทอ'เนิล) adj. เกี่ยวกับมารดา, See also: maternalism n. maternalistic adj. maternally adv.
maternity(มะเทอ'นะที) n.,adj. ความเป็นมารดา
English-Thai: Nontri Dictionary
material(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เป็นรูปธรรม,สำคัญ,ประกอบด้วยวัตถุ
materialism(n) ลัทธิวัตถุนิยม
materialistic(adj) เป็นรูปธรรม,มีตัวตน,ซึ่งถือลัทธิวัตถุนิยม
materialize(vi,vt) เป็นตัวเป็นตนขึ้น,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น
materially(adv) ทางกาย,เกี่ยวกับวัตถุ
maternal(adj) เกี่ยวกับมารดา,ดุจมารดา
maternity(n) ความเป็นแม่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mater, arachnoid; arachnoidea; mater, arachnoideaเยื่ออะแร็กนอยด์, เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [มีความหมายเหมือนกับ arachnoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
material causeวัสดุเหตุ, วัสดุปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
materialismวัตถุนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
materialism, historicalวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maternal-แม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maternal death rateอัตราตายของมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
maternity๑. มาตุภาวะ๒. สถานผดุงครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mater, Whiteเนื้อขาว, เนื้อเยื่อส่วนสีขาว, เนื้อหา [การแพทย์]
Materialวัสดุ, สิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ บัตรคำ แผนภูมิ ฟิล์มภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Materialismวัตถุนิยม [TU Subject Heading]
Materialsวัสดุ [TU Subject Heading]
Maternal Ageวัยของมารดาผู้ให้กำเนิดบุตร, อายุมารดา [การแพทย์]
Maternity homesสถานสงเคราะห์มารดา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วัสดุ (n.) material See also: substance, matter, stuff Syn. วัตถุ, อุปกรณ์, สิ่งของ
เชิงวัตถุ (adj.) material
วัตถุปัจจัย (n.) material element Syn. วัตถุ, สิ่งของ, ปัจจัย
นิยมวัตถุ (adj.) materialism Syn. สสารนิยม
วัตถุนิยม (adj.) materialism Syn. นิยมวัตถุ, สสารนิยม
สสารนิยม (adj.) materialism Syn. นิยมวัตถุ
คลังพัสดุ (n.) materials store
ข้างมารดา (n.) maternal
ฝ่ายมารดา (n.) maternal Syn. ข้างมารดา
ตา (n.) maternal grandfather See also: grandfather Syn. คุณตา
ตา (n.) maternal grandfather See also: grandfather Syn. คุณตา
ชุดคลุมท้อง (n.) maternity dress See also: maternity clothes
ของวัด (n.) ecclesiastical material Syn. ของสงฆ์
ของสงฆ์ (n.) ecclesiastical material Syn. ของวัด
วัตถุก่อสร้าง (n.) construction materials Syn. สิ่งของก่อสร้าง
วัตถุดิบ (n.) raw material See also: material
วัสดุก่อสร้าง (n.) construction materials Syn. วัตถุก่อสร้าง, สิ่งของก่อสร้าง
วัสดุสังเคราะห์ (n.) synthetic material
สิ่งของก่อสร้าง (n.) construction materials Syn. วัตถุก่อสร้าง
อรูป (adj.) immaterial See also: formless, incorporeal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, I know your name. Is your name Mater too?ไม่ฉันรู้ว่าชื่อของคุณ เป็นแม่ชื่อของคุณด้วยหรือไม่
Yep, you're livin' the dream, Mater boy.อ้อคุณสักฝันเด็กเก่า
Well, I really didn't have a choice. Mater didn't get to say goodbye.ดีฉันจริงๆไม่ได้มีทางเลือก แม่ไม่ได้ที่จะบอกลา
She's a vicious chick. No mater how pretty she is,เธอมันเป็นนังตัวร้าย ถึงจะน่ารักก็เถอะ
How do we know he's not just going to trick us into doing something stupid, so his Alma mater wins?จะรู้ได้ไงว่ามันไม่แค่ จะมาเล่นกลวางยาทีมเรา ให้เราแสดงอะไรงี่เง่าๆๆ เพื่อพวกทีมเก่ามันจะได้ชนะ
You're returning to your Alma mater as the princess bride-to-be.หนูกำลังกลับไปสู่การเป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ๋ ในฐานะเจ้าหญิงที่กำลังจะเป็นเจ้าสาว
Back to those four days of paradise, when Ursula's Mater and Pater slipped off to Greece for a long weekend.ั–ฮคะพdะฐy, ฮ‘yrั• ะฐnd ฮ™ ั€rะตั•ะตntะตd ะพur fั–rั•t ัะพllะฐbะพrะฐtั–ะพn tะพ ฮคะฐdะตuั•z ฮšะตั•ั•ะตlrั–ng,/ั– ั–ฮ‘yrั• fะฐvะพrั–tะต ัะพnduัtะพr whะพ ะฐrrั–vะตd frะพm ฮ’ะตrlั–n.
♪ Alma Mater hail to you ♪♪ลูกเห็บโรงเรียนเก่ากับคุณ♪
A bulletproof uniform. The material is as light as silk.ชุดกันกระสุน ทำจากผ้าไหมครับ
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา
He does in truth seem quite annoyed, some reference material before I'm destroyed.เขาทำในความคือจริงดูเหมือน รำคาญมาก บางวัสดุอ้างอิง ก่อนที่ฉันทำลาย
Defenseless against the slobbering, monstrous, materialistic apes.ไม่มีอะไรสู้อสุรกายบ้าเลือด

mater ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, 本事] ability; skill; source material; original story
集料[jí liào, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˋ, 集料] aggregate; material gathered together; conglomerate (rocks)
专辑[zhuān jí, ㄓㄨㄢ ㄐㄧˊ, 专辑 / 專輯] album; record (music); special collection of printed material
母校[mǔ xiào, ㄇㄨˇ ㄒㄧㄠˋ, 母校] alma mater
物品[wù pǐn, ˋ ㄆㄧㄣˇ, 物品] articles; goods; materials
竹帛[zhú bó, ㄓㄨˊ ㄅㄛˊ, 竹帛] bamboo and silk writing materials (before paper)
形神[xíng shén, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄣˊ, 形神] body and soul; physical and spiritual; material form and internal spirit
建筑材料[jiàn zhù cái liào, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, 建筑材料] building material
染色质[rǎn sè zhì, ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄓˋ, 染色质 / 染色質] chromosome; genetic material of chromosome
布料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, 布料] cloth; material
白茅[bái máo, ㄅㄞˊ ㄇㄠˊ, 白茅] cogon grass (Imperata cylindrica), used as thatching material in China and Indonesia
补足物[bǔ zú wù, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ ˋ, 补足物 / 補足物] complement; complementary material
复合材料[fù hé cái liào, ㄈㄨˋ ㄏㄜˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, 复合材料 / 複合材料] composite material
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, 浓度 / 濃度] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity
表姊妹[biǎo zǐ mèi, ㄅㄧㄠˇ ㄗˇ ㄇㄟˋ, 表姊妹] father's sister's daughters; maternal female cousin
辩证唯物主义[biàn zhèng wéi wù zhǔ yì, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄨㄟˊ ˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 辩证唯物主义 / 辯證唯物主義] dialectical materialism
溶质[róng zhì, ㄖㄨㄥˊ ㄓˋ, 溶质 / 溶質] dissolved substance; material in solution
器材[qì cái, ㄑㄧˋ ㄘㄞˊ, 器材] equipment; material
不遂[bù suì, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˋ, 不遂] fail; fail to materialize
充填物[chōng tián wù, ㄔㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ˋ, 充填物] filling material; stuffing; lining; filling
裂变材料[liè biàn cái liào, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, 裂变材料 / 裂變材料] fissionable material
伏笔[fú bǐ, ㄈㄨˊ ㄅㄧˇ, 伏笔 / 伏筆] foreshadowing (literary device); foretaste of material to come (in essay or story)
遗传物质[yí chuán wù zhì, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ˋ ㄓˋ, 遗传物质 / 遺傳物質] genetic material
备料[bèi liào, ㄅㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, 备料 / 備料] get the materials ready; prepare feed (for livestock)
物资[wù zī, ˋ ㄗ, 物资 / 物資] goods and materials
[lǎo, ㄌㄠˇ, 姥] grandma (maternal)
危险品[wēi xiǎn pǐn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 危险品 / 危險品] hazardous materials
史料[shǐ liào, ㄕˇ ㄌㄧㄠˋ, 史料] historical material or data
封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, 封神榜] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
封神演义[fēng shén yǎn yì, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 封神演义 / 封神演義] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
出笼[chū lóng, ㄔㄨ ㄌㄨㄥˊ, 出笼 / 出籠] just out of the steamer basket 蒸籠|蒸笼; to appear (of products, publications, sometimes derog., "lots of shoddy material is appearing nowadays")
边角科[biān jiǎo kē, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄎㄜ, 边角科 / 邊角科] leftover bits and pieces (of industrial, material)
可磁化体[kě cí huà tǐ, ㄎㄜˇ ㄘˊ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˇ, 可磁化体 / 可磁化體] magnetic medium; material capable of being magnetized
镁砂[měi shā, ㄇㄟˇ ㄕㄚ, 镁砂 / 鎂砂] magnesium oxide (refractory material)
镁砖[měi zhuān, ㄇㄟˇ ㄓㄨㄢ, 镁砖 / 鎂磚] magnesium brick (refractory material)
唯物主义[wéi wù zhǔ yì, ㄨㄟˊ ˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 唯物主义 / 唯物主義] materialism, philosophical doctrine that physical matter is the whole of reality
外祖父[wài zǔ fù, ㄨㄞˋ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, 外祖父] maternal grandfather (i.e. mother's father)
姥爷[lǎo ye, ㄌㄠˇ ㄧㄝ˙, 姥爷 / 姥爺] maternal grandfather
实物[shí wù, ㄕˊ ˋ, 实物 / 實物] material object; object for practical use; definite thing; reality; matter (phys.)
[liào, ㄌㄧㄠˋ, 料] material; stuff; grain; feed; to expect; to anticipate; to guess

mater ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
学閥[がくばつ, gakubatsu] (n) alma mater clique; old school tie
愛校心[あいこうしん, aikoushin] (n) love for one's old school or alma mater
軟膜[なんまく, nanmaku] (n,adj-no) pia mater (membranes surrounding the brain and spinal cord)
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor)
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor)
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR
アバンタイトル[, abantaitoru] (n) material before the title and credits in anime, etc. (wasei
アランダム[, arandamu] (n) alundum (material made of fused aluminum usu. used as an abrasive)
アロマテラピー;アロマセラピー[, aromaterapi-; aromaserapi-] (n) aromatherapy (fre
エアーパッキン[, ea-pakkin] (n) (See エアキャップ) plastic packing material with air bubbles (wasei
エアキャップ[, eakyappu] (n) (1) plastic packing material with air bubbles (wasei
グランド[, gurando] (n) (1) gland; (2) grand; (3) (See グラウンド) ground (e.g. land, electrical, base material of textiles, etc.); (P)
データ実体化[データじったいか, de-ta jittaika] (n) {comp} data materialization
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P)
ねた(P);ネタ[, neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P)
マタニティー[, matanitei-] (n) maternity
マタニティードレス[, matanitei-doresu] (n) maternity dress; (P)
マタニティーブルー[, matanitei-buru-] (n) maternity blue
マテハン[, matehan] (n) (abbr) (See マテリアルハンドリング) materials handling; material handling
マテリアリスト[, materiarisuto] (n) materialist
マテリアリズム[, materiarizumu] (n) materialism
マテリアル(P);マチエール[, materiaru (P); machie-ru] (n) (1) material; (2) artistic effect; (P)
ゆかた地;浴衣地[ゆかたじ, yukataji] (n) yukata cloth material; special light woven material 36-40cm wide for making yukata
リアライズ[, riaraizu] (vs) (1) to realize; to materialize; to accomplish; (2) to realize; to understand; to recognize
ルビー(P);ルビ(P)[, rubi-(P); rubi (P)] (n) (1) (esp. ルビー) ruby; (2) (esp. ルビ) ruby character; small hiragana or katakana readings of kanji usually above or to the side of the kanji (esp. used by printers and in ref. to printed material); (3) {comp} Ruby (programming language); (P)
不消化物[ふしょうかぶつ, fushoukabutsu] (n) indigestible materials
乳母日傘[おんばひがさ;おんばひからかさ, onbahigasa ; onbahikarakasa] (exp) (bringing up a child) with greatest care pampering (him, her) with material comforts of a rich family; (being brought up) in a hothouse atmosphere
[だい, dai] (n) (1) substitution; (2) material; (3) price; (4) margin (e.g. for stapling, etc.); area required for something; (5) (arch) (See 段) shiro (unit of land area equal to one-fiftieth of a tan; ~19.83 m.sq.)
保温材[ほおんざい, hoonzai] (n) heat insulating material; lagging material
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P)
入稿[にゅうこう, nyuukou] (n,vs) sending material to press (as in printing); uploading material to print service provider
公衆送信権[こうしゅうそうしんけん, koushuusoushinken] (n) public transmission rights (e.g. putting copyrightable material on the WWW or an FTP server)
共裏[ともうら, tomoura] (n) lining a kimono with the same material as the kimono itself
具体化[ぐたいか, gutaika] (n,vs) embodiment; materialization; actualization; realization; taking form; taking shape; (P)
出産休暇[しゅっさんきゅうか, shussankyuuka] (n) (1) (See 産休) maternity leave; (2) paternity leave
出身校[しゅっしんこう, shusshinkou] (n) one's old school or university; alma mater; the school or university one attended
分娩室;分べん室[ぶんべんしつ, bunbenshitsu] (n) maternity room; delivery room
分裂物質[ぶんれつぶっしつ, bunretsubusshitsu] (n) fissionable materials
削り代[けずりしろ, kezurishiro] (n) cutting stock (extra material cut off in machining operations as a safety margin for tolerances); machining allowance
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ実体化[データじったいか, de-ta jittaika] data materialization
資料[しりょう, shiryou] materials, data, document
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning
部品表[ぶひんひょう, buhinhyou] bill of material
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
母性[ぼせい, bosei] Thai: ความเป็นแม่ English: maternal
資料[しりょう, shiryou] Thai: ข้อมูล English: materials

mater ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม่[n.] (maē) EN: mother ; mummy ; mommy (Am.) ; mum ; mom (Am.) (inf.) ; mater FR: mère [f] ; maman [f]
ไปรษณียภัณฑ์[n. exp.] (praisanīpha) EN: parcel post ; postal mater ; parcel ; small packet ; package FR: colis postal [m]
ไปรษณียภัณฑ์[n.] (praisanīyap) EN: parcel post ; postal mater ; parcel ; small packet ; package FR: colis postal [m]
ปราบ[v.] (prāp) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater ; aplanir
ปราบกบฎ[v. exp.] (prāp kabot) EN: put down a rebellion FR: mater une révolte
ปราบปรามการจลาจล[v. exp.] (prāpprām kā) EN: put down a riot ; suppress ariot ; quell a riot FR: mater une révolte
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
อนุบาล[v.] (anubān) EN: take care of ; look after FR: materner
อนุบาล[adj.] (anubān) EN: FR: maternel
อนุบาลหนึ่ง[n. exp.] (anubān neun) EN: FR: première année d'école maternelle [f] ; première année de maternelle [f]
อนุบาลสอง[n. exp.] (anubān søng) EN: FR: deuxième année d'école maternelle [m] ; deuxième année de maternelle [f]
อรูป[adj.] (arūp) EN: immaterial ; formless ; incorporeal ; intangible FR:
บริภัณฑ์[n.] (børiphan) EN: appliances ; equipment FR: équipement [m] ; matériel [m]
ชีววัสดุ[n.] (chīwawatsad) EN: biomaterial FR:
ดุลมวล[n. exp.] (dun mūan) EN: mass balance ; material balance FR:
เอกสาร[n.] (ēkkasān) EN: document ; papers ; printed material ; paperwork FR: document [m] ; papier [m] ; brochure [f]
เอกสารประกอบการพิจารณา[n. exp.] (ēkkasān pra) EN: supporting documents ; records ; material FR:
กำลังทางวัตถุ[n. exp.] (kamlang thā) EN: material strength FR: résistance des matériaux [f]
ข้าวของสัมภาระ[n. exp.] (khāokhøng s) EN: belongings ; stuff ; materials FR:
เข้าโรงเรียนอนุบาล[v. exp.] (khao rōngrī) EN: FR: entrer à la maternelle
ค่าวัสดุ[n. exp.] (khā watsadu) EN: cost of material FR:
คลี่ผ้า[v. exp.] (khlī phā) EN: spread out a piece of material ; unfold a piece of material FR:
ข้อมูล[n.] (khømūn) EN: data ; facts ; information ; material FR: donnée [f] ; données [fpl] ; information [f] ; chiffre [m]
เครื่องใช้สำนักงาน[n. exp.] (khreūangcha) EN: office equipment ; office supplies ; office materials FR: équipement de bureau [m]
เครื่องเขียน[n. exp.] (khreūang kh) EN: stationery ; writing materials ; geometrical tools FR: article de papeterie [m]
ครูอนุบาล[n. exp.] (khrū anubān) EN: FR: institutrice maternelle [f]
คุณตา[n.] (khun tā) EN: grandfather (maternal – form.) FR: grand-père maternel (form.) [m]
คุณยาย[n.] (khun yāi) EN: grandmother (maternal – form.) FR: grand-mère maternelle [f] (form.)
ความมีนัยสำคัญ[n. exp.] (khwām mī na) EN: significance ; materiality FR:
ความเป็นแม่[n. exp.] (khwām pen m) EN: maternity ; mothership FR:
ความรักของแม่[n. exp.] (khwām rak k) EN: FR: amour maternel [m]
แหล่งวัตถุดิบ[n. exp.] (laeng watth) EN: source of raw materials FR: source de matière première [f]
ลาคลอด[v. exp.] (lā khløt) EN: take maternity leave FR: prendre un congé de maternité
โลกีย์[adj.] (lōkī) EN: worldly ; material ; fleshly FR: mondain ; sensuel ; charnel
ล้อเลื่อน[n.] (løleūoen) EN: wheeled vehicle FR: véhicule sur roues [m] ; matériel roulant [m]
ไม่มีตัวฅน[adj.] (mai mī tūat) EN: immaterial ; abstract ; intangible FR: immatériel ; abstrait
มัณฑน-[pref.] (manthana-) EN: decoration ; decorative materials FR:
มาตุ-[pref.] (mātu-) EN: Maternal ; relating to mother FR: maternel
มีรูปร่าง [adj.] (mī rūprāng) EN: tangible ; material FR:
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classif. : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)] FR: [classif. : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]

mater ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akademie {f}; Alma mater
Alma Mater {f}Alma Mater
baustoffschädlich {adj}aggressive to building material
zugeteilte Menge {f}allotted material
Anschauungsmaterial {n}illustrative material
Fertigungsmaterial {n}applicable material
audiovisuell; hörbar-sichtbar {adj} | audiovisuelle Medienaudio-visual | audio-visual media; audio-visual material
Baggergut {n}dredged material
Materialcharge {f}batch of material
Klebematerial {n}bonding material
Bulkware {f}bulk material
Schüttgut {n}bulk material; bulk solids
Verbundmaterial {n}composite material
Schneidstoffe {pl}cutting materials
Schädigung {f} | Schädigung der Umwelt | materielle Schädigung | gesundheitliche Schädigungdamage | damage to the environment | financial losses | damage to one's health
Zerfall {m} (von radioaktivem Material)decay (of radioactive material)
Rohstofflagerstätte {f}deposit of raw materials
Ausstellungsmaterial {n}display material
Verbandszeug {n}dressing material
Entbindungsheim {n}maternity hospital
Ausstellungsgüter {pl}exhibition materials
Eisenwerkstoff {m}ferrous material
Filtermaterial {n}filter material
Lastenaufzug {m}freight elevator; material lift
Brennstoff {m}; Brennmaterial
Fugenkitt {m}; Vergussmaterial
Gefahrstoff {m}hazardous material; HAZMAT
Installationsmaterial {n}installation material
Isolierwerkstoff {m}insulation material
Prachteiderente {f} [ornith.]King Eider (Somateria spectabilis)
rohstoffarm {adj}lacking of raw material
Lagerbuchführung {f}; Materialbuchführung
Lernmaterial {n}learning material
Materialaufzug {m}lift for material
Abbrand {m} [electr.]loss of contact material
Materialbenennung {f} | allgemeine Materialbenennung
Materialbilanz {f}material balance
Materialbruch {m}material breach; material cracking
Materialeigenschaften {pl}material properties
Materialeinsparung {f}saving in material

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mater
Back to top