ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parenthood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parenthood*, -parenthood-

parenthood ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
parenthood (n.) ความเป็นพ่อแม่ See also: ความสัมพันธ์ของพ่อแม่ Syn. parentage
English-Thai: HOPE Dictionary
parenthood(แพ'เรินฮูด) n. ความเป็นพ่อแม่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
parenthoodความเป็นบิดามารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parenthoodความเป็นบิดามารดา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not ready for parenthood either.ฉันก็ไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อแม่เหมือนกัน
Oh, this is Susan from Planned Parenthood.โอ้ ดิชั้น ซูซาน จากกองวางแผนครอบครัวนะคะ
You want me to set you up with Planned Parenthood? No.ทำเรื่องหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้มั้ย?

parenthood ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
子持ち;子持[こもち, komochi] (n) (1) parenthood; parent or someone with children on the way (esp. an expecting mother); (2) (of a fish) containing roe (eggs)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parenthood
Back to top