ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grandma

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grandma*, -grandma-

grandma ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grandma (n.) ย่า / ยาย Syn. grandmother
grandmama (n.) ย่า / ยาย Syn. grandmother
grandmamma (n.) ย่า / ยาย Syn. grandmother
English-Thai: HOPE Dictionary
grandma(แกรน'มา) n. ย่า,ยาย, Syn. grandmother
grandmaman. ย่า,ยาย
grandmamman. ย่า,ยาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't know your grandma was Dutch!ไม่ยักรู้ว่ายายนายเป็นดัทช์
I was told only Grandma had survived.ฉันบอกว่ายายเท่า- นั้นที่รอดชีวิตได้
And how, and how... how his grandma got lost.และวิธีการและอย่างไร... วิธีการที่ยายของเขาได้สูญเสีย
This Red Cross telegram here says your grandma is coming.โทรเลขกาชาดนี้กล่าวว่า ยายของคุณกำลังจะมา พรุ่งนี้โดยรถไฟ
At that time many families were broken up, many a grandma separated from her grandchildren.ในเวลานั้นหลายครอบครัวถูกทำลาย, หลายคนยายแยกจากหลานของเธอ
This letter made it plain how much Grandma loved her grandson Krcun.จดหมายฉบับนี้ทำให้เป็นเรื่องธรรมดา คุณยายรักหลานชาย Krcun มากแค่ไหน
Look, if Grandma wants to stay up there, there's nothing we can do about it.ดูถ้าคุณยายต้องการที่จะอยู่ที่นั่น มีอะไรที่เราสามารถทำอะไรกับมัน
I come from hell. My grandma has got more attitude than you.นี่คุณ ผมโตมากับพวกนักเลง ยายผมยังดุกว่าคุณเสียอีก
I was born in a corn field, Grandma was a stripper--ผมเกิดในทุ่งข้าวโพดยายเป็น stripper--
Who, grandma over there?ใคร คุณยายตรงโน้นน่ะหรอ?
Oh! And who's your grandma now? Unh!โอ ตอนนี้ใครกันที่เป็นยายของเธอ?
Then there's Grandma Edwards.ส่วนนั่นคุณยายเอ็ดเวิร์ด

grandma ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǎo, ㄌㄠˇ, 姥] grandma (maternal)

grandma ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お婆ちゃん(P);お祖母ちゃん;御祖母ちゃん;御婆ちゃん[おばあちゃん, obaachan] (n) (uk) (fam) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P)
ばあちゃん[, baachan] (n) (fam) (See お祖母ちゃん) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P)
大師範[だいしはん, daishihan] (n) master; grandmaster; senior instructor
曾祖母;曽祖母[そうそぼ;ひいばば;ひばば;ひおおば, sousobo ; hiibaba ; hibaba ; hiooba] (n) great-grandmother; great-grandma

grandma ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม่แก่[n. exp.] (maē kaē) EN: grandma FR:
แม่ใหญ่[n. exp.] (maē yai) EN: grandmother ; grandma FR:
ยาย[n.] (yāi) EN: grandmother (maternal) ; grandma ; mother's mother FR: grand-mère maternelle [f] ; mamie [f] (fam.) ; mammy [f] (fam.) ; mémé [f] (fam.) ; mémère [f] (pop.)
ยาย[n.] (yāi) EN: grandma FR: grand-mère ; mémé (inf.) ; vieille [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grandma
Back to top