ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*invalid*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น invalid, -invalid-

*invalid* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
become invalid (phrv.) หมดอายุ Syn. expire
invalid (n.) คนไข้ See also: ผู้ที่ป่วยหนัก, คนป่วย Syn. patient, valetudinarian
invalid (vt.) ต้องออกจากกองทัพเพราะเจ็บป่วย
invalid (adj.) ที่ทุพพลภาพ See also: ที่เจ็บป่วย, ไม่แข็งแรง Syn. disabled, infirm, sick Ops. robust, healthy, valid
invalid (adj.) ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความจริง
invalid (adj.) เป็นโมฆะ See also: ไม่มีผลบังคับใช้, ใช้ไม่ได้ Syn. null and void, void, inoperative Ops. valid
invalid home (phrv.) ส่งกลับประเทศเพราะป่วยหรือสุขภาพไม่ดี (ทางทหาร)
invalid out (phrv.) อนุญาตให้ปลดประจำการเพราะป่วยหรือสุขภาพไม่ดี (ทางทหาร)
invalidate (vt.) ทำให้เป็นโมฆะ See also: ทำให้ใช้ไม่ได้ Syn. nullify, annul, undo Ops. validate
invalidate (vt.) พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริง See also: หักล้าง Syn. disprove, refute
invalidated (vt.) ปลดหรือขับออกจากสมณเพศ See also: ทำให้สึกจากการเป็นพระ Syn. disqualified
invalidation (n.) การประกาศว่าเป็นโมฆะ Syn. nullification, cancellation
invalidation (n.) คำลบล้าง See also: ข้อคิดเห็นหรือหลักการที่นำมาใช้ลบล้าง, สิ่งหักล้าง Syn. nullification
invalidation (n.) การยกเลิก (กฎหมาย, ใบอนุญาต) See also: การเพิกถอน, การถอน Syn. cancellation
English-Thai: HOPE Dictionary
invalid(อิน'วะลิด) n. คนเจ็บ,คนป่วย adj. เจ็บป่วย,ทุพพลภาพ,ใช้การไม่ได้,ไม่มีผลบังคับ,โมฆะ,อ่อนแอ,ไร้กำลัง., See also: invalidness n. vt. ทำให้เป็นโรค,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้ล้มหมอนนอนเสื่อ
invalidate(อินแวล'ลิเดท) vt. ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ,ทำให้ใช้การไม่ได้., See also: invalidation n. invalidator n., Syn. cancel,annul
invalidity(อินวะลิด'ดิที) n. การใช้การไม่ได้,การไม่มีผลบังคับใช้,ความโมฆะ,ความอ่อนแอ
English-Thai: Nontri Dictionary
invalid(adj) เจ็บไข้,ไม่สมบูรณ์,ทุพพลภาพ,ไร้กำลัง,อ่อนแอ,ไม่มีค่า
invalidate(vt) ทำให้ไม่มีค่า,ทำให้ใช้การไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
invalid๑. ไม่มีผล, โมฆะ๒. ไม่สบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
invalidityความไม่สมเหตุสมผล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โมฆะ (adj.) invalid See also: void, null, null and void, ineffective
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are something like this. Mikio 68%, Makio 16%, Kiichi 6% (Current Boss), Kitaro 2% (deceased: First Boss), Invalid 8%."ความขาวของดอกไม้ คือสีของความรัก"
If he cheated on the exam, copied all the answers.... then it would invalidate the results, wouldn't it?ถ้าเขาโกงข้อสอบ แอบลอกคำตอบมาล่ะ คะแนนจะเป็นโมฆะใช่มั้ย
Eun Sung's email account is invalid and my email to her was rejected.เบอร์อีเมลของอึนซองติดต่อไม่ได้ แล้วอีเมลที่ผมส่งไปหาเธอก็ถูกปฏิเสธ.
Cabbies who've been sacked, invalided off, retired, plus a list of drivers who've tried and failed the Knowledge over the last 20 years, triangulated, cross-referenced with the suspect pool.คนขับรถแท็กซี่คนที่เคยถูกไล่ออก เลิกอาชีพ ปลดเกษียณ บวกกับรายชื่อของคนขับรถ ใครที่พยายามและใครที่ล้มเหลว ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การเปรียบเทียบข้อมูลบุคคล หลักฐานที่ผู้สมัครงานกลุ่มผู้ต้องสงสัย
If the dean finds out that I'm not a real teacher, your grades are invalid, and you'll all have to repeat this class.หากคณบดีมารู้เข้าว่าผมไม่ใช่ครูจริงๆ เกรดของคุณก็กลายเป็นโมฆะ และคุณจะต้องเรียนวิชานี้ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง
I know you're an Army doctor and you've been invalided home from Afghanistan.ผมรู้ว่าคุณเป็นหมอทหาร และถูกปลดประจำการจากอัฟกานิสถาน
And your tendency to be critical, and how frustrating it is to have my feelings invalidated whenever I bring up something you don't like.และคุณคือแนวโน้มสำคัญ และความรู้สึกท้อแท้ หมดความหมาย เมื่อใดก็ตามที่ผมทำอะไรคุณก็ไม่เคยพอใจ
I know you're an army doctor and you've recently been invalided home from Afghanistan.ฉันรู้ว่านายเป็นแพทย์ทหาร และเพิ่งโดนส่งกลับมาจากอาฟกานิสถาน
Her soul mate was my grandfather. Let's not invalidate my entire existence.เนื้อคู่ของท่านคือ คุณตาของผม อย่าทำให้การที่ผมมีตัวตนอยู่กลายเป็นโมฆะไปซิ
To do so would invalidate who we are as people, to compromise a moral center which forms the very basis of our existence.การทำแบบนั้นจะทำให้เราไร้ค่าว่าพวกเราเป็นใคร ทำลายศูนย์คุณธรรม ที่สร้างพื้นฐานตัวตนของเรา
That I used to be a catatonic invalid with burns covering half my face?ว่าฉันเคยเคลื่อนไหวไม่ได้ เพราะไฟไหม้ ไหม้หน้าฉันไปครึ่งหน้า?
I knew right then that the judge would invalidate the will.หนูมั่นใจเลยค่ะว่า คำตัดสิน จะยกเลิกพินัยกรรมได้

*invalid* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インバリッド[, inbariddo] (n) invalid
不当[ふとう, futou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P)
半病人[はんびょうにん, hanbyounin] (n) semi-invalid
失効[しっこう, shikkou] (n,vs) lapse; abatement; invalidation
廃人;癈人[はいじん, haijin] (n) cripple; disabled person; invalid
欠缺利札[けんけつりさつ, kenketsurisatsu] (n) invalid coupon
無効PPDU[むこうピーピーディーユー, mukou pi-pi-dei-yu-] (n) {comp} invalid PPDU
無効SPDU[むこうエスピーディーユー, mukou esupi-dei-yu-] (n) {comp} invalid SPDU
違法[いほう, ihou] (adj-na,n,adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P)
障害年金[しょうがいねんきん, shougainenkin] (n) disability pension; invalid pension
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不正[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event
無効[むこう, mukou] illegal (a-no) (an), invalid
無効PPDU[むこうPPDU, mukou PPDU] invalid PPDU
無効SPDU[むこうSPDU, mukou SPDU] invalid SPDU
無効TPDU[むこうTPDU, mukou TPDU] invalid TPDU
無効キー条件[むこうキーじょうけん, mukou ki-jouken] invalid key condition
無効ビット[むこうビット, mukou bitto] invalid bit
無効フレーム[むこうフレーム, mukou fure-mu] invalid frame
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid

*invalid* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัตรประจำตัวคนพิการ[n. exp.] (bat prajamt) EN: FR: carte d'invalidité [f]
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot ; wasted votes FR: bulletin de vote nul [m] ; bulletin nul [m] ; bulletin de vote non valable [m] ; bulletin non valable [m]
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dā) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.) FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ความพิการ[n. exp.] (khwām phikā) EN: disability FR: invalidité [f]
ไม่มีผลบังคับใช้[adj.] (mai mī phon) EN: invalid FR:
ไม่สมเหตุสมผล[adj.] (mai somhēts) EN: unreasonable ; invalid FR: déraisonnable ; irrationnel ; illogique
โมฆะ[adj.] (mōkha) EN: invalid ; void ; null ; null and void ; ineffective FR: caduc ; nul et non avenu ; annulé ; invalidé
ทำให้เป็นโมฆะ[v. exp.] (thamhai pen) EN: invalidate ; nullify ; annul ; undo FR: invalider
เลิกใช้[v. exp.] (loēk chai) EN: FR: invalider
โมฆ-[pref.] (mōkha-) EN: nvalid ; void ; null ; null and void ; ineffective FR: caduc ; nul et non avenu ; annulé ; invalidé

*invalid* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Invalide {m,f} | Invaliden
Ungültigkeiten {pl}invalidness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *invalid*
Back to top