ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nullification

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nullification*, -nullification-

nullification ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nullification (n.) การไม่มีผลบังคับ See also: การเป็นโมฆะ Syn. negation, revocation, voiding Ops. confirmation
English-Thai: HOPE Dictionary
nullification(นัลลิฟิเค'เชิน) n. การทำให้โมฆะ,การทำให้ไร้ผล, See also: nullificator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
nullification(n) ความไร้ค่า,การทำให้เป็นโมฆะ,การลบล้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nullificationการทำให้เป็นโมฆะ, การบอกล้าง (นิติกรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll live without knowing it. [Contract Nullification Agreement 1. Parties Involved- a.[ลบล้างข้อตกลงสัญญา 1.
Most likely to finalize the contract nullification.ที่เขามาคงอยากจะทำสัญญาให้มันเสร็จๆไปมากกว่า

nullification ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annullierung {f}nullification

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nullification
Back to top