ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-invalid-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น invalid, *invalid*,

-invalid- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are something like this. Mikio 68%, Makio 16%, Kiichi 6% (Current Boss), Kitaro 2% (deceased: First Boss), Invalid 8%."ความขาวของดอกไม้ คือสีของความรัก"
Eun Sung's email account is invalid and my email to her was rejected.เบอร์อีเมลของอึนซองติดต่อไม่ได้ แล้วอีเมลที่ผมส่งไปหาเธอก็ถูกปฏิเสธ.
That I used to be a catatonic invalid with burns covering half my face?ว่าฉันเคยเคลื่อนไหวไม่ได้ เพราะไฟไหม้ ไหม้หน้าฉันไปครึ่งหน้า?
Yeah, I've been trying to find my phone for the last three days, and now I'm getting a recorded message-- something about an invalid territory.ครับ คือผมพยายามจะตามหาโทรศัพท์ของผม มาสามวันแล้วตอนนี้ ผมได้ข้อความ เกี่ยวกับขอบข่ายที่ไม่สามารถ ใช้งานได้อะไรซักอย่าง
I forgo, I abandon and renounce claim to the timber rights on your land and I apologize for being hasty and putting forth an invalid claim.ผมขอสละ ไม่รับ ปฏิเสธสิทธิ์ ในป่าไม้บนที่ดินของคุณ และผมขออภัยที่รีบร้อนและ ประกาศสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง
Aunt Charlotte had Parkinson's. She was an invalid by then.ป้าชาร์ลอตป่วยเป็นโรคพาร์คินสัน เธอไม่น่ามาได้นี่
"and, therefore, invalid and hereby annulled. Teddy, can they do this to us?"และดังนั้น จึงเป็นโมฆะ และสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้"

-invalid- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インバリッド[, inbariddo] (n) invalid
廃人;癈人[はいじん, haijin] (n) cripple; disabled person; invalid
欠缺利札[けんけつりさつ, kenketsurisatsu] (n) invalid coupon
無効PPDU[むこうピーピーディーユー, mukou pi-pi-dei-yu-] (n) {comp} invalid PPDU
無効SPDU[むこうエスピーディーユー, mukou esupi-dei-yu-] (n) {comp} invalid SPDU
障害年金[しょうがいねんきん, shougainenkin] (n) disability pension; invalid pension
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不正[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event
無効[むこう, mukou] illegal (a-no) (an), invalid
無効PPDU[むこうPPDU, mukou PPDU] invalid PPDU
無効SPDU[むこうSPDU, mukou SPDU] invalid SPDU
無効TPDU[むこうTPDU, mukou TPDU] invalid TPDU
無効キー条件[むこうキーじょうけん, mukou ki-jouken] invalid key condition
無効ビット[むこうビット, mukou bitto] invalid bit
無効フレーム[むこうフレーム, mukou fure-mu] invalid frame
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid

-invalid- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot ; wasted votes FR: bulletin de vote nul [m] ; bulletin nul [m] ; bulletin de vote non valable [m] ; bulletin non valable [m]
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dā) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.) FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ไม่มีผลบังคับใช้[adj.] (mai mī phon) EN: invalid FR:
ไม่สมเหตุสมผล[adj.] (mai somhēts) EN: unreasonable ; invalid FR: déraisonnable ; irrationnel ; illogique
โมฆะ[adj.] (mōkha) EN: invalid ; void ; null ; null and void ; ineffective FR: caduc ; nul et non avenu ; annulé ; invalidé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -invalid-
Back to top