ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

null

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *null*, -null-

null ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
null (adj.) ไม่มีค่า See also: ไม่สำคัญ Syn. invalid, vain
null and void (idm.) โมฆะ See also: ไม่มีผลบังคับ
null and void (idm.) ไม่มีผลตามกฎหมาย See also: เป็นโมฆะ
nullification (n.) การไม่มีผลบังคับ See also: การเป็นโมฆะ Syn. negation, revocation, voiding Ops. confirmation
nullify (vt.) ทำให้ไม่มีค่า See also: ทำให้ไร้ผล, ทำให้โมฆะ Syn. annul, invalidate
nullity (n.) ความไม่มีค่า See also: การไร้ผล
English-Thai: HOPE Dictionary
null(นัล) adj. ไม่เป็นผล,ไม่มีค่า,ไม่สำคัญ,ไม่มีตัวตน,ไม่มีธาตุ,โมฆะ,เป็นศูนย์,null and void ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,ไม่ถูกต้อง,โมฆะ, Syn. ineffectual
null modemการต่อโดยไม่ใช้โมเด็มหมายถึง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองเครื่องเข้าด้วยกันโดยที่ไม่ต้องใช้โมเด็ม
nullification(นัลลิฟิเค'เชิน) n. การทำให้โมฆะ,การทำให้ไร้ผล, See also: nullificator n.
nullify(นัล'ลิไฟ) vt. ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ., See also: nullifier n.
nullity(นัล'ลิที) n. ความไม่ได้ผล,ความไม่มีอะไร,ความโมฆะ,สิ่งที่เป็นโมฆะ,สิ่งที่ไม่มีผลบังคับ, Syn. cancel void,kill
English-Thai: Nontri Dictionary
null(adj) ไม่มีค่า,เป็นศูนย์,เป็นโมฆะ,ไม่เป็นผล,ไม่สำคัญ
nullification(n) ความไร้ค่า,การทำให้เป็นโมฆะ,การลบล้าง
nullify(vt) ทำให้ไม่มีค่า,ทำให้เป็นโมฆะ,ทำให้ไม่มีผล
nullity(n) สิ่งไร้ค่า,สิ่งที่เป็นโมฆะ,ความไม่ได้ผล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nullว่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
null and voidไม่มีผลและเป็นโมฆะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nullificationการทำให้เป็นโมฆะ, การบอกล้าง (นิติกรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nullityความเสียเปล่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
null and voidเป็นโมฆะ ยกเลิกตามกฎหมาย [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โมฆกรรม (n.) null and void act Syn. โมฆะกรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The "boyfriend of the b.f.f." Clause is officially null and void. So she brought it on herself.เรื่องการใส่ความกันในเว็บใช่มั้ย?
Our truce... null and void.สงบศึกของพวกเราชั่วคราว... เป็นอันเป็นโมฆะ
That's a semantically null sentence.นั่นเป็นประโยคที่ไม่มีความหมาย
"According to fairy tale law, if not fully satisfied, true love's kiss will render this contract null and void.""ตามกฎของนิทานแล้ว ถ้าไม่พึงพอใจ การจุมพิตกับรักแท้จะทำให้ สัญญานี้เป็นโมฆะ"
As far as I'm concerned, that makes our deal null and void.เท่าที่คิดดู ข้อตกลงของเราถือเป็นโมฆะ
Conrad's prenup with you is null and void.ข้อตกลงก่อนแต่งงานของคอนราด กับคุณเป็นโมฆะ
Bartlett used those mistakes to render the whole document null and void.บาร์ทเล็ตใช้ความผิดพลาดนั้น อ้างว่าเอกสารทั้งหมดมันไร้ค่าและโมฆะ
Then I realized, if the board pushed you out, your non-compete clause would be null and void, and you could take Emily's technology public.จากนั้นฉันก็รู้แล้ว ถ้าบอร์ดผลักฉันออก เงื่อนของคู่แข่งของคุณจะไม่มีสำคัญและไม่มีผลใดๆ
Aut Caesar aut nullus.หรือ ซีซ่า หรือ นุนลูส.
Aut Caesar aut nullus.จะเป็น ซีซ่า หรือ นูนลูส
They were only using a simple polyphonetically grouped 20-digit key transposed in boustrophendonic form with multiple nulls.พวกเขาใช้แค่การเข้ารหัส ด้วยคีย์ PolyPhonetically แบบง่ายๆ 20 หลัก ส่งในรูปแบบ BoustroPhendonic
This marriage is... nullified!การแต่งงานครั้งนี้... ถือเป็นโมฆะ

null ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language)
ヌルバイト[, nurubaito] (n) {comp} null byte
ヌルポインター[, nurupointa-] (n) {comp} null pointer
ヌル文字列[ヌルもじれつ, nuru mojiretsu] (n) {comp} null character string
反故にする[ほごにする, hogonisuru] (exp,vs-i) (1) to waste; to throw away as useless; (2) to make null and void; to revoke; to scrap
空白[くうはく, kuuhaku] (adj-na,n,adj-no) blank space; vacuum; space; null (NUL); (P)
零因子[ぜろいんし;れいいんし, zeroinshi ; reiinshi] (n) {math} zero divisor; null factor; nil factor
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ナル文字列[なるもじれつ, narumojiretsu] null string
ヌル[ぬる, nuru] null (a-no)
ヌルバイト[ぬるばいと, nurubaito] null byte
ヌルパタン[ぬるぱたん, nurupatan] null pattern
ヌルフィールド[ぬるふぃーるど, nurufi-rudo] null field
ヌルポインター[ぬるぽいんたー, nurupointa-] null pointer
ヌルモデム[ぬるもでむ, nurumodemu] null modem
ヌルリスト[ぬるりすと, nururisuto] null list
ヌル値[ヌルち, nuru chi] null value
ヌル型[ぬるがた, nurugata] null type
ヌル文字列[ヌルもじれつ, nuru mojiretsu] null character string
空白[くうはく, kuuhaku] blank space, vacuum, space, null (NUL)
空白文字[くうはくもじ, kuuhakumoji] null character, blank character
空集合[くうしゅうごう, kuushuugou] empty set, null set
[から, kara] blank (a-no), null, vacuum, empty
空の文字列[そらのもじれつ, soranomojiretsu] empty string (null string)

null ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลำดับลู่เข้าศูนย์[n. exp.] (lamdap lū k) EN: null sequence FR:
เมทริกซ์ศูนย์ [n. exp.] (methrik sūn) EN: null matrix ; zero matrix FR: matrice nulle [f]
โมฆะ[adj.] (mōkha) EN: invalid ; void ; null ; null and void ; ineffective FR: caduc ; nul et non avenu ; annulé ; invalidé
โมฆ-[pref.] (mōkha-) EN: nvalid ; void ; null ; null and void ; ineffective FR: caduc ; nul et non avenu ; annulé ; invalidé
มุมศูนย์องศา[n. exp.] (mum sūn ong) EN: null angle ; zero angle FR: angle nul [m]
ปริภูมิสู่ศูนย์ [n. exp.] (pariphūm sū) EN: null space FR:
เซตว่าง[n. exp.] (set wāng) EN: empty set ; null set ; void set FR: ensemble vide [m]
สมมติฐานนัล[n. exp.] (sommottithā) EN: null hypothesis FR:
สมมติฐานศูนย์ [n. exp.] (sommottithā) EN: null hypothesis FR:
สมมติฐานว่าง[n. exp.] (sommottithā) EN: null hypothesis FR:
สมมุติฐานว่าง[n. exp.] (sommuttithā) EN: null hypothesis FR:
ศูนย์ [adj.] (sūn) EN: zero ; null FR: nul
เวกเตอร์ศูนย์[n. exp.] (wēktoē sūn) EN: null vector ; zero vector FR: vecteur nul [m]
อะเลฟศูนย์[n. exp.] (alēp sūn) EN: aleph-null ; aleph-zero FR:
โกลด์ฟิงเกอร์[n.] (kōlfingkoē) EN: Goldfinger ; Juanulloa mexicana FR: Juanulloa mexicana
ไม่ใช่เลย[X] (mai chai lo) EN: far from it FR: loin de là ; pas du tout ; nullement ; absolument pas
ไม่ใช่หรอก[xp] (mai chai rø) EN: No, it isn't! FR: pas du tout ! ; nullement !
ไม่เลย[adv.] (mai loēi) EN: not at azl ; nope (inf.) FR: nullement ; pas du tout
ไม่มีอารมณ์อยากจะ...[v. exp.] (mai mi arom) EN: FR: ne pas avoir envie de … ; n'avoir nulle envie de ...
ไม่มีแล้งที่จะไป[xp] (mai mī laēn) EN: there is no place to go ; there is nowhere to go FR: il n'y a nulle part où aller
ไม่มีที่อื่น[xp] (mai mī thī ) EN: nowhere else ; not found anywhere else FR: nulle part ailleurs ; il n'y a aps d'autre endroit
ไม่มีที่ไหน[X] (mai mī thīn) EN: FR: nulle part
ไม่ไปไหน[v. exp.] (mai pai nai) EN: not going anywhere FR: n'aller nulle part
ไม่สักที่เดียว[X] (mai sak thī) EN: nowhere FR: nulle part
ไม่ยากเลย[adj.] (mai yāk loē) EN: FR: pas du tout difficile ; nullement difficile
ศูนยภาพ[n.] (sunyaphāp) EN: nullity FR:
ทำให้เป็นโมฆะ[v. exp.] (thamhai pen) EN: invalidate ; nullify ; annul ; undo FR: invalider
เทียบไม่ได้เลยกับ[X] (thīep mai d) EN: FR: nullement comparable à ; sans commune mesure avec
ยกเลิก[v.] (yokloēk) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner ; lever

null ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zollsatz {m} | Änderung der Zollsätze | Zollsatz Null anwendenduty rate; rate of duty; tariff rate | alteration of customs duties | to apply a zero rate
unter {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | unter einem Baum liegen | sich unter einen Baum legen | unter Druck stehen | unter Druck setzen | unter null sinken | unter anderem | einer unter vielen | unter uns gesagtunder; below; among; amongst | to lie under a tree | to lay oneself under a tree | to be under pressure | to put under pressure | to drop below zero | among other things | one of many; one among many | between you and me; between ourselves
null {num} | 0,02 mm - Null Komma null zwei Millimeter | 203004 - zwei, null, drei, null, null, vier (Telefonnummer) | 3:0 - drei zu null | 30-0 - dreißig null (Tennis) | 0:30 Uhr - null Uhr dreißigzero; null; nought; O; nil | 0.02 mm - Nought-point-nought-two millimetres [Br.]; Point-zero-two millimetres [Am.] | two O three double-O four (telephone number) | 3-0 - three-nil | thirty-love | twelve-thirty a.m.
Annullierung {f}nullification
Annullierung {f} | Annullierungen
Hilfsursprung {m}; künstlicher Nullpunkt
Dongaflöter {m} [ornith.]Nullarbor Quail Thrush
Knüller {m} | Knüller
Rad {n} mit Einpresstiefe nullcenter disc wheel
Null {f} | Nullen
Null {f} [math.] | Nullen
Nulllast {f}; Nullast

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า null
Back to top