ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลิศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลิศ*, -เลิศ-

เลิศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลิศ (adj.) excellent See also: first-rate, perfect, splendid, marvelous, wonderful Syn. ยอดเยี่ยม, เยี่ยม, เลิศเลอ
เลิศยิ่ง (adj.) excellent See also: superb Syn. ดีเลิศ, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม
เลิศยิ่ง (v.) be excellent See also: be supreme, be superior Syn. วิเศษ, ดีเลิศ, ล้ำเลิศ
เลิศยิ่ง (adj.) excellent See also: supreme, superior, outstanding Syn. วิเศษ, ดีเลิศ, ล้ำเลิศ
เลิศยิ่ง (adj.) excellent See also: superb Syn. ยิ่งใหญ่
เลิศลอย (v.) be lofty See also: be high, be sublime, be superb Syn. เด่น, เลิศ Ops. ต่ำต้อย
เลิศลอย (adj.) lofty See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb Syn. เด่น, เลิศ, ชั้นสูง Ops. ต่ำต้อย
เลิศล้ำ (adj.) superior See also: greater, higher, surpassing, grander, better, unrivalled Syn. ดียิ่ง, ประเสริฐ
เลิศวิไล (v.) become pretty See also: beautify, be splendid Syn. เลิศหรู, เฉิดฉาย Ops. อับเฉา, หดหู่
เลิศวิไล (adv.) magnificently See also: splendidly Syn. เลิศหรู Ops. อับเฉา, หดหู่
เลิศหรู (adj.) magnificent See also: gorgeous, luxurious, sumptuous, splendid, majestic, superb, terrific
เลิศหรู (adj.) magnificent See also: gorgeous, luxurious, sumptuous, splendid, majestic, superb, terrific
เลิศเลอ (adj.) superb See also: perfect, splendid, excellent, magnificent, superior, marvelous Syn. ยอดเยี่ยม, เยี่ยม, เลิศ
English-Thai: HOPE Dictionary
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
bang-up(แบง'อัพ) adj. ดีเลิศ,พิเศษ
beautiful(บิว'ทิฟูล) adj. สวยงาม,ดี,เลิศ, Syn. pretty ###A. ugly
bonza(บอน'เซอะ,-ซะ) ใหญ่มาก,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเลิศ
bonzer(บอน'เซอะ,-ซะ) ใหญ่มาก,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเลิศ
braw(บรอ) adj. ประเสริฐเลิศล้ำ,ชั้นหนึ่ง,ดีงาม
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
champ(แชมพฺ) n. แชมเปี้ยน,การชนะเลิศ
champion(แชม'เพียน) n. ผู้ชนะเลิศ,นักต่อสู้,นักรบ -vt. ป้องกัน,สนับสนุน,กระทำเป็นแชมเปี้ยน -adj. เป็นที่หนึ่งของคนแข่งขันทั้งหมด
championship(แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน,ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ,การป้องกัน,การเป็นทนาย,การสนับสนุน,การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ, Syn. supremacy
consummate(คันซัม'มิท) {consummated,consummating,consummates} vt. ทำให้สมบูรณ์,ทำให้บรรลุถึงจุดสุดยอด (โดยการสังวาส) adj. สมบูรณ์,เสร็จบริบูรณ์,ดีเลิศ., See also: consummation n. ดูconsummate consummative adj. ดูconsummate consummatory adj. ดูconsummat
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
corking(คอค'คิง) adj. ดีเลิศ. adv. มาก
crackerjack(แครค'เคอะแจ็ค) n. ผู้ที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถบางอย่างที่ดีเลิศ. adj. ดีเลิศ,ชั้นเยี่ยม.
daisy(เด'ซี) n. พืชไม้ดอกสีเหลืองจำพวกเบญจมาศ -Phr. (daisy ham ขาหมูอบ,สิ่งที่ดีเลิศ,สินค้าชั้นหนึ่ง) -Phr. (push up daisies ตาย), See also: daisied adj. ดูdaisy
decathlon(ดิแคธ'ลอน) n. การแข่งขันกรีฑา 10 ประเภท ผู้ที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดเป็นผู้ชนะเลิศ
desirable(ดิไซ'ระเบิล) adj. น่าเอา,ดีเลิศ,น่ายินดี,ซึ่งถูกอกถูกใจ,น่าปรารถนา. n. บุคคลหรือสิ่งของที่น่าปรารถนา., See also: desirability n., Syn. good,acceptable
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์,เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,เหนือมนุษย์,เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา,พระ, See also: the Divine พระเจ้า,เทพเจ้า,จิตวิญญาณ vi.,vt. ทำนาย,คาดการณ์,พยากรณ์. divin
dream(ดรีม) {dreamed/dreamt,dreaming,dreams} n. ปรารถนา,สิ่งที่สวยงามประดุจฝัน. vi.,vt. ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน -Phr. (dream up วางแผน) . -adj. ดีเลิศเป็นที่ปรารถนา., See also: dreamer n. dreaminglyadv., Syn. illusion,fantasy,vis
elegance(เอล'ละเกินซฺ) n. ความงดงาม,ความเก๋,ความสละสลวย,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่เรียบร้อย,สิ่งที่เก๋,ความดีเลิศ, Syn. fineness
elegant(เอล'ละเกินทฺ) adj. งดงาม,เก๋,สละสลวย,สวยงาม,เรียบร้อย,ดีเลิศ, Syn. refined
epitome(อีพิท'ทะมี) n. บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่ดีเลิศ,ข้อสรุป., See also: epitomical,epitomic adj.
excellence(เอค'ซะเลินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความยอดเยี่ยม,ความดีเด่น., Syn. distinction
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
finely(ไฟนฺ'ลี) adj. ดีเลิศ,ประณีต,งดงาม,ละเอียด
fineness(ไฟนฺ'เน็ส) n. ความดีเลิศ,ความประณีต,ความงดงาม,ความละเอียด,ปริมาณเนื้อโลหะบริสุทธิ์ในโลหะผสม
first classชั้นหนึ่ง,ชั้นเยี่ยม,สิ่งที่ดีเลิศ. adv. โดยการขนส่งชั้นหนึ่ง,โดยสารชั้นหนึ่ง
first-lineadj.ซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติการได้ทันที,สำคัญที่สุด,ดีเลิศ
first-rateadj.,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,อันดับหนึ่ง,ดีมาก. adv. ดีมาก
good(กูด) adj. ดี,กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ,เหมาะเจาะ) n. คุณค่า,ผลประโยชน์,ความดีเลิศ,ความกรุณา, See also: goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย,ดี -adv. ดี. -S...
great-heartedadj. ใจกว้าง,มีน้ำใจเลิศ,กล้าหาญ
heavenly(เฮฟ'เวินลี) adj. คล้ายสวรรค์,เหนือมนุษย์,ล้ำเลิศ., See also: heavenliness n., Syn. blissful,sublime
high-gradeadj. ดีเลิศ,ชั้นเยี่ยม,ระดับสูง,ซึ่งให้ผลผลิตสูง, Syn. excellent
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied,imaginary
ideally(ไอเดียล'ลี) adv. ซึ่งเกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ,อย่างสมบูรณ์,ดีเลิศ,เป็นความนึกคิด,เป็นความเพ้อฝัน,เป็นทฤษฎี,เป็นหลักการ
ieee(ไอทริพเพิลอี) ย่อมาจาก Institute of Electrical and Electronic Engineers แปลว่า สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลdเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
illuminatevt. ให้ความสว่าง,ประดับด้วยดวงไฟ,ทำให้รู้. vi. ทำให้เข้าใจ,อธิบาย,ระบายสีประกอบ vi. กลายเป็นสว่างไสว adj. สว่างไสว,เข้าใจดี n. ผู้เข้าใจดี,ผู้มีสติปัญญาเลิศ., See also: illuminable adj. illuminative adj. illuminator n. คำที่มีความหมายเหม
immense(อิเมนซฺ') adj. ใหญ่มาก,มหึมา,มโหฬาร,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่มีขอบเขต,เหลือคณานับ,ดีมาก,เลิศ,ยอดเยี่ยม., See also: immensely adv. immenseness n., Syn. huge,vast ###A. small,little
incomparable(อินคอม' แพระเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบได้, ดีเลิศ, หาที่เปรียบไม่ได้., See also: incomparability, incomparableness n. incomparably adv., Syn. matchless
English-Thai: Nontri Dictionary
beautiful(adj) สวยงาม,งาม,สวย,ดี,เลิศ
champion(n) ผู้ชนะเลิศ,แชมป์,ผู้สนับสนุน
championship(n) ความชนะเลิศ,การเป็นแชมป์,ตำแหน่งชนะเลิศ
consummate(adj) สมบูรณ์,บริบูรณ์,บรรลุ,เลิศ,เต็มที่,เสร็จสมบูรณ์
excel(vi,vt) ดีกว่า,เก่งกว่า,เหนือกว่า,ดีมาก,ดีเลิศ
excellent(adj) ดีเลิศ,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม,เป็นเยี่ยม
FIRST-first-class(adj) ดีเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,เลิศ,ชั้นเลิศ,ชั้นเยี่ยม
FIRST-first-rate(adj) ดีเยี่ยม,เยี่ยม,เลิศ,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเยี่ยม
genius(n) ความอัจฉริยะ,ความหลักแหลม,ความฉลาด,พรสวรรค์,ผู้มีปัญญาเลิศ,ปีศาจ
heavenly(adj) จากสวรรค์,ล้ำเลิศ,ดีเลิศ,ประเสริฐ,งาม,เป็นสุข
high(adj) สูง,สำคัญ,เลิศ,รุนแรง,เต็มที่,ยิ่ง,เป็นหัวหน้า
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideally(adv) อย่างมีอุดมคติ,อย่างมีอุดมการณ์,อย่างดีเลิศ
immense(adj) มหึมา,ใหญ่โตมโหฬาร,กว้างขวาง,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
inimitable(adj) อยุติธรรม,เลียนแบบไม่ได้,เลิศล้ำ
lofty(adj) ทะนงตัว,โอ่โถง,เลิศลอย,หรู,สง่า,สูงส่ง
lordly(adj) สง่างาม,หยิ่ง,เลิศ,ใหญ่โต,สูงศักดิ์,สูงส่ง
magnificence(n) ความสง่างาม,ความงดงาม,ความเลิศหรู,ความโอ่อ่า
magnificent(adj) สง่างาม,งดงาม,เลิศหรู,โอ่อ่า,สูงส่ง
marvellous(adj) มหัศจรรย์,เหลือเชื่อ,น่าพิศวง,ยิ่งใหญ่,ดีเลิศ
nobly(adv) อย่างสง่างาม,อย่างสูงศักดิ์,ดีเลิศ,มีคุณธรรมสูง
perfect(adj) สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,แม่นยำ
perfection(n) ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศ
perfectly(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างดีเลิศ,แท้จริง,อย่างดีพร้อม
preeminent(adj) เหนือกว่า,ดีกว่า,เยี่ยม,ดีเลิศ,เด่นกว่า
prime(adj) แรก,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,เอกอุ,ชั้นหนึ่ง
quarterfinal(n) การแข่งขันรอบก่อนชิงชนะเลิศ
royal(adj) เกี่ยวกับเจ้า,หลวง,ดีเลิศ,เยี่ยม,ชั้นหนึ่ง
RUNNER-runner-up(n) ตำแหน่งรองชนะเลิศ
semifinal(n) การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
singular(adj) เป็นเอกพจน์,ดีเลิศ,เป็นเอกเทศ,เฉพาะตัว
solid(adj) แน่น,แข็ง,ตัน,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ดีเลิศ,เป็นเอกฉันท์
sublime(adj) ดีเลิศ,สูงสุด,ประเสริฐ,สง่าผ่าเผย,น่าศรัทธา
sublimity(n) ความประเสริฐ,ความดีเลิศ,ความสูงส่ง,ความสูงสุด
superb(adj) ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,ยิ่งใหญ่,มากมาย,โอ่อ่า
superior(adj) ดีกว่า,สูงกว่า,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
superiority(n) ความเหนือกว่า,ความดีกว่า,ความยอดเยี่ยม,ความดีเลิศ
tiptop(adj) เลิศ,ดีเยี่ยม,ชั้นยอด,สุดยอด,สูงสุด
valiant(adj) กล้าหาญ,เป็นวีรบุรุษ,องอาจ,ดีเลิศ
worthiness(n) ความมีค่า,ความคุ้มค่า,ความดีเลิศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sublimeภาวะเลอเลิศ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excellenceความเป็นเลิศ [TU Subject Heading]
Gifted childrenเด็กปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]
Talented studentsนักศึกษาปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
imperial (adj.) เลิศเลอ See also: ดีเลิศ, สูงส่ง Syn. grand, majestic
awesome (adj.) ดีเลิศ (คำสแลง) Syn. outstanding, wonderful, remarkable
champ (n.) ผู้ชนะเลิศ Syn. champion
champ (n.) ผู้ชนะเลิศ (ใช้ไม่เป็นทางการของคำว่า champion) See also: แชมป์เปี้ยน Syn. champion, conqueror, winner Ops. loser
champion (vt.) ชนะเลิศ
champion (n.) ผู้ชนะเลิศ See also: ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขัน, สิ่งที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน (คน, สัตว์, พืช) Syn. conqueror, master, paragon, title holder, vanquisher, victor, winner Ops. loser
championship (n.) ตำแหน่งชนะเลิศ
conqueror (n.) ผู้ชนะเลิศ (ใช้ไม่เป็นทางการของคำว่า champion) See also: แชมป์เปี้ยน Syn. champion, winner Ops. loser
conqueror (n.) ผู้ชนะเลิศ See also: ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขัน, สิ่งที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน (คน, สัตว์, พืช) Syn. master, paragon, title holder, vanquisher, victor, winner Ops. loser
cool (adj.) ดีเลิศ (คำสแลง) See also: ดีเยี่ยม Syn. excellent
dainty (n.) อาหารเลิศรส Syn. delicacy
elegance (n.) ความดีเลิศ
excellence (n.) ความเป็นเลิศ See also: ความดีเยี่ยม, ความยอดเยี่ยม Syn. superiority
exclusive (adj.) ดีเลิศ See also: ดีที่สุด, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเยี่ยม, คุณภาพสูง Syn. first-class, privileged, superior
gold medal (n.) เหรียญทองสำหรับผู้ชนะเลิศ Syn. gold
grand slam (n.) รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทุกรายการสำคัญ
high-grade (adj.) ซึ่งดีเลิศ See also: ซึ่งมีคุณภาพสูง Syn. high-quality
high-quality (adj.) ซึ่งดีเลิศ See also: ซึ่งมีคุณภาพสูง
ideal (adj.) ดีเลิศ See also: วิเศษ, ดีที่สุด, ดีมาก Syn. perfect, supreme
idealize (vt.) ทำให้เลอเลิศ See also: ทำให้ไม่มีที่ติ Syn. romanticize
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Actually, it's a perfect timeจริงๆ แล้วมันเป็นเวลาที่ดีเลิศต่างหาก
Perfectดีเลิศ ทำมันอีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a prohibition party... Classy, elegant.นี่มันปาร์ตี้ต้องห้ามนะ หรู เลิศ อลังการ
Then we better get moving.- เลิศ เราต้องเริ่มงานละ
Yeah, there's a shit ton of books in there, and not one of them is written in English.เลิศค่ะ มีหนังสือเป็นตันในตู้ และไม่มีเล่มไหนเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลย
Ohh, perfect, and remember, Friedrich,เลิศมาก รู้ไว้นะ เฟร็ดดริค
That's good, nice and slow. See?เลิศมาก, ดี ช้าๆ เห้นไม๊?
That's great, but there's a big difference between being a top high school swimmer and a championship swimmer.เลิศมากครับ เเต่มีข้อเเตกต่างเหมือนกัน ระหว่างการเป็่นนักว่ายน้ำโรงเรียน กับนักว่ายน้ำชิงเเชมป์
Well, I call it very high indeed, refusing to dance when there are so few gentleman.เลิศสุดๆ เลย ไม่ยอมเต้นรำ ทั้งๆ ที่มีผู้ชายอยู่ไม่กี่คน
Different class. How can you afford?เลิศหรูสุดยอด นายจ่ายไหวได้งัย
Well, wow, that's amazing, considering that Ray's got 2 dads now.เลิศเลย เพราะเรย์มีพ่อตัง้สองคน
How wonderful and selfless and giving I am--เลิศเลอ ใจดี และชมฉัน...
That's perfectly all right. Glad you got here as quick as you did.{\cHFFFFFF}นั่นเป็นทำเลที่ดีเลิศสิทธิทั้งหมด ดีใจที่คุณได้ที่นี่เป็นอย่างที่คุณทำ
Eminent physicist, polyglot, classicist, prize-winning botanist, hard biting satirist,ฟิสิกส์เด่นพูดได้หลายภาษา, ข้, นักพฤกษศาสตร์ได้รับรางวัล ชนะเลิศอย่างหนักกัดเย้ยหยัน
Oh, Lili, you're magnificent! Kiss me!ลิลลี่ คุณเลอเลิศซะไม่มี จูบผมหน่อย
These buttocks merit our attentionความดีเลิศก้นเหล่านี้การเอาใจใส่ของเรา
The excitement awaiting you was supreme meriting the utmost sacrificeที่กำลังคอยความตื่นเต้นที่คุณเป็นจริงดังว่า... ...ความดีเลิศการออกที่สุด
And you don't try, except during the play-offs.และคุณก็ไม่พยายาม ยกเว้นในช่วงแข่งชิงชนะเลิศ
I'm a window dresser here. We're going to have fun.เค้าเป็นดีไซเนอร์หน้าต่างโชว์ของห้างนี้ มันเป็นงานที่เลิศมากกก..
In that case, I'm a dream that once was.ในกรณีนี้ ฉันก็ว่ามันดูเลิศแล้วจริงๆ แหละ
I've always thought of myself as hot stuff, the very best at what I do.เค้าคิดเสมอว่าผลงานเดิ้น ๆ ของเค้ามันเลิศสุด ๆ แล้ว...
Don't worry, Mr. Richards, I'm an expert at surveillance.ไม่ต้องเป็นห่วง,คุณริชาร์ด, ผมเป็นเลิศด้านภาระกิจสะกดรอยตามอยู่แล้ว
You guys here for the finals?คนที่นี่สำหรับรอบชิงชนะเลิศกับคุณหรือไม่
There aren't going to be any finals, Dux, at least not for you.มีจะไม่ได้ไปจะเป็นรอบชิงชนะเลิศใด ๆ Dux อย่างน้อยไม่ได้สำหรับคุณ
The pursuit of excellence begins with elegance.การไปสู่ความเลอเลิศ ต้องเริ่มต้นอย่างสง่างาม
"The pursuit of excellence begins with elegance. ""การไปสู่ความเลอเลิศ ต้องเริ่มต้นอย่างสง่างาม"
It would be absolutely smashing.มันจะต้องเลิศ สแมนแตนแน่เลย
That's from our exclusive Junior Miss designer collection.นั่นมันชุดสุดเลิศ คอลเลคชั่นของจูเนียร์มิสนี่นา
Prince Ali, fabulous he, Ali Ababwa!เจ้าชาย อาลี ผู้ดีเลิศเกินบรรยาย อาลี อะบาวา
We have now come to the main event of our games, the running of the 100-meter finals.นี่คือรายการ ที่สำคัญที่สุดของเรา วิ่ง 100 เมตรรอบชิงชนะเลิศ
For my talents are renowned far and wideปัญญาล้ำเลิศ ชื่อเสียงขจรไกล
Now, why don't you all practice on that, and we'll be in great shape.ทำไมพวกนายไม่เริ่มซ้อมกันล่ะ เราจะได้ดูเลิศที่สุด
# Some other folks might be a little bit smarter than I am ## ก็คงมีใครบางคนที่ฉลาดล้ำเลิศมากกว่าฉัน #
# Some other folks might be a little bit smarter than I am ## มีอีกหลายคนที่ฉลาดล้ำเลิศมากกว่าฉัน #
Behold my heavenly, silky locks.นั่นแหละ ความล้ำเลิศของฉัน
Where the food is great and the bugs are so prettyที่ที่มีอาหารรสเลิศ และแมลงล้วนน่ารัก
He's blessed with all the gifts required for such an undertaking. A genetic quotient second to none.ผู้ที่มีพันธุกรรมล้ำเลิศติดตัว
Now this is my very special mustard. - Don´t let nobody touch that.มัสตาร์ดรสเลิศของแม่ห้ามใครแตะ
All I need now is some of Mama´s special mustard.ตอนนี้แค่ทามัสตาร์ดเลิศรส
I might be the only one who knows how amazing you are.ผมอาจเป็นคนคนเดียวที่ รู้ว่าคุณเลอเลิศแค่ไหน
It isn't always Shakespeare, but it's genuine.ไม่เลิศแบบเชคสเปียร์ แต่เป็นของแท้ เป็นชีวิต
I'm not very good at matters of the heart. I mean the proverbial heart.ผมไม่ได้ดีเลิศอย่างที่ควรจะเป็น / ในเรื่องของหัวใจ ผมหมายความว่า...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลิศ
Back to top