ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wonderful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wonderful*, -wonderful-

wonderful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wonderful (adj.) ดีเยี่ยม See also: ยอดเยี่ยม, เลอเลิศ Syn. admirable, excellent, outstanding
wonderfully (adv.) อย่างน่าประหลาดใจ Syn. admirably, excellently, remarkably, strikingly
wonderfulness (n.) ความประหลาดใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
wonderful(วัน'เดอะฟูล) adj. มหัศจรรย์,ยอดเยี่ยม,น่าพิศวง,ดีเยี่ยม, See also: wonderfully adv. wonderfulness n., Syn. wondrous
English-Thai: Nontri Dictionary
wonderful(adj) แปลกประหลาด,มหัศจรรย์,น่าพิศวง,ยอดเยี่ยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิศวง (adj.) wonderful See also: surprised, puzzled, bewildering
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's wonderful to see you againวิเศษมากที่ได้เจอคุณอีก
Yes, I had a wonderful timeใช่ ฉันสนุกมากเลยล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Life could be wonderful if people'd leave you alone.ชีวิตอาจจะดี ถ้ามีใครซักคนทำเพื่อคุณ
How wonderful if they stopped hating us, if they let us go about our business like we used to.มันเยี่ยมมากเลย ถ้าพวกเขาดีกับเรา ถ้าพวกเขาให้เราทำการค้าเสรี เหมือนที่เคยเป็นมา
How wonderful if we didn't have to go to another country.มันจะดีมาก ถ้าเราไม่ต้องย้ายไปต่างประเทศ
Wouldn't it be wonderful if they'd let us live and be happy again?มันจะดีไหมหากพวกเขา ต้องการให้เราอยู่อย่างสงบอีกครั้ง
We've just discovered the most wonderful poison gas.เราพึ่งค้นพบ แก๊ซพิษที่ดีที่สุดครับท่าน
It'll be wonderful living in the country, much better than a smoky old city.มันสวยกว่า ประเทศ บ้าๆนี่ ที่ทั้งเก่า และ มีแต่ปล่องควัน
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม
Your wife was a wonderful woman, Mr. De Winter.ภรรยาคุณเป็นผู้หญิงที่วิเศษนะคุณเดอ วินเทอร์
You did a wonderful job. Wonderful.ที่คุณได้งานที่ยอดเยี่ยม ที่ยอดเยี่ยม
"He is wonderful and strange, " he thought.เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและ แปลกที่เขาคิดว่า
Very pleased to meet you. Heard a lot of wonderful things about you.{\cHFFFFFF}ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบคุณ ได้ยิน จำนวนมากของสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับคุณ
I want to tell you that it's impossible to ride on that road... without realizing what a wonderful piece of work it is.{\cHFFFFFF}ผมอยากจะบอกคุณว่ามันเป็น เป็นไปไม่ได้ที่จะนั่งอยู่บนท้องถนนที่ ... {\cHFFFFFF}โดยไม่ทราบว่าสิ่งที่ ชิ้นเยี่ยมของการทำงานมันเป็น

wonderful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
拍案[pāi àn, ㄆㄞ ㄢˋ, 拍案] lit. to slap the table (in amazement, praise, anger, resentment etc); fig. astonishing!, wonderful!, dreadful! etc
[miào, ㄇㄧㄠˋ, 妙] clever; wonderful
奇妙[qí miào, ㄑㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, 奇妙] fantastic; wonderful
多么[duō me, ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙, 多么 / 多麼] how (wonderful etc); what (a great idea etc); however (difficult it may be etc)
[qí, ㄑㄧˊ, 奇] strange; odd; weird; wonderful
佳妙[jiā miào, ㄐㄧㄚ ㄇㄧㄠˋ, 佳妙] wonderful; beautiful (calligraphy)
灵妙[líng miào, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄧㄠˋ, 灵妙 / 靈妙] wonderful; ingenious

wonderful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal
ワンダホー[, wandaho-] (n) (obsc) wonderful (ger
奇観[きかん, kikan] (n) wonderful sight
微妙[みみょう, mimyou] (n,adj-na) (arch) unspeakably wonderful
愛でたし[めでたし, medetashi] (exp) (uk) wonderful
驚くべき[おどろくべき, odorokubeki] (exp) astonishing; amazing; surprising; wonderful
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent
ワンダフル[, wandafuru] (n,adj-na,adj-no) wonderful; (P)
凄い[すごい, sugoi] (adj-i) (1) (uk) terrible; dreadful; (2) amazing (e.g. of strength); great (e.g. of skills); wonderful; terrific; (3) to a great extent; vast (in numbers); (P)
善くぞ[よくぞ, yokuzo] (adv) (uk) (pol) how admirably; how wonderfully; how skillfully
奇怪(P);奇っ怪[きかい(奇怪)(P);きっかい, kikai ( kikai )(P); kikkai] (adj-na,n) strange; wonderful; weird; outrageous; mysterious; (P)
奇異[きい, kii] (adj-na,n,adj-no) odd; strange; wonderful; (P)
怪奇[かいき, kaiki] (adj-na,n) bizarre; strange; wonderful; weird; outrageous; (P)
憎い(P);悪い[にくい, nikui] (adj-i) (1) hateful; abominable; poor-looking; detestable; (2) (often with irony) amazing; fantastic; admirable; lovely; wonderful; (P)
日光を見ずして結構と言うなかれ[にっこうをみずしてけっこうというなかれ, nikkouwomizushitekekkoutoiunakare] (exp) (id) (See ナポリを見てから死ね) see Nikko and die; don't say "wonderful" until you've seen Nikko
結構[けっこう, kekkou] (adj-na,n-adv,n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P)
豪華[ごうか, gouka] (adj-na,n) wonderful; gorgeous; splendor; splendour; pomp; extravagance; (P)
驚異的[きょういてき, kyouiteki] (adj-na) wonderful; astounding; marvellous

wonderful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
เด็ด[adj.] (det) EN: excellent ; fine ; wonderful FR: croustillant (fig.)
ดีเยี่ยม[adj.] (dī yīem) EN: wonderful ; excellent ; first-class FR: excellent
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: cool ; great ; excellent ; wonderful ; splendid FR: excellent ; magnifique
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēntājar) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye FR: plaisant ; charmant
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
ขลัง[adj.] (khlang) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
มหัศจรรย์[adj.] (mahatsajan) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
น่าพิศวง[adj.] (nā phitsawo) EN: surprising ; amazing ; astonishing ; wonderful ; striking ; dazzling ; mysterious FR: prodigieux ; épatant ; fabuleux ; étonnant ; surprenant
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; idyllic ; gorgeous ; elegant FR: joli ; pittoresque ; adorable ; charmant ; exquis ; délicieux ; ravissant ; beau ; élégant
แสนดี[adj.] (saēn dī) EN: wonderful FR: merveilleux ; formidable
ตระการ[adj.] (trakān) EN: beautiful ; wonderful ; graceful FR: magnifique
วิจิตร[adj.] (wijit) EN: exquisite ; fine ; elaborate ; beautiful ; dainty ; artistic ; wonderful FR: fantastique ; féerique
วิเศษ[adj.] (wisēt) EN: superb ; splendid ; topping ; fine ; magic ; magical ; highly skilled ; marvelous ; excellent ; magnificent ; wonderful FR: merveilleux ; magique ; superbe ; magnifique
เยี่ยมยอด[adj.] (yīemyøt) EN: excellent ; wonderful ; terrific ; first-rate ; topmost ; great ; fantastic FR: excellent
ยอดเยี่ยม[adj.] (yøtyiēm) EN: best ; top ; superb ; perfect ; excellent ; marvellous ; outstanding ; brilliant ; superior ; remarkable ; awesome ; wonderful ; out of this world FR: meilleur ; parfait ; excellent ; magnifique ; merveilleux ; top (fam.)
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great FR:
ไม่มีที่ติ[adv.] (mai mī thī ) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wonderful
Back to top