ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

romanticize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *romanticize*, -romanticize-

romanticize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
romanticize (vt.) ทำให้เย้ายวนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jj: how do you figure? Truckers have a romanticized image of themselves,พวกเขาหมายถึงผู้หญิงของพวกเขา เหมือนกับผู้หญิงแก่
Annihilators have a romanticized view of who their family is.พวกทำลายล้างมีมุมมอง ที่โรแมนติดต่อคนในครอบครัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า romanticize
Back to top