ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elevated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elevated*, -elevated-

elevated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elevated (adj.) ซึ่งมีการศึกษาสูง See also: ซึ่งมีศีลธรรมสูง Syn. high-minded, noble
elevated (adj.) ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าสิ่งอื่น See also: ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าสิ่งอื่น Syn. raised
elevated (adj.) เพิ่มขึ้น See also: มากขึ้น Syn. high, increase, uplifted
elevated (adj.) มียศสูงขึ้น See also: มีตำแหน่งสูงขึ้น, มีสถานะสูงขึ้น
elevated road (n.) สะพานข้าม See also: สะพานรถไฟ Syn. bridge, ramp, way
English-Thai: HOPE Dictionary
elevated(เอล'ละเวทิด) adj. สูงขึ้น,เลื่อนขึ้น,มีฐานะ ตำแหน่งหรือยศที่สูงขึ้น,สูงส่ง,มีความรู้สูงขึ้น,ปีติยินดี,ลิงโลด, Syn. lofty,exalted
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elevatedครึ้มอกครึ้มใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต่งตึง (v.) be elevated and firm Syn. เต่ง Ops. หย่อนยาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've often observed to Lady Catherine that her daughter seemed born to be a duchess, for she has all the superior graces of elevated rank.ผมพูดกับเลดี้แคทเธอรีนเสมอ ลูกสาวของท่านนั้น เกิดมาเพื่อเป็นคุณหญิง เพราะมีกริยาท่าทางที่งดงาม ของผู้ดี
He chose and elevated position with excellent enfilade and perfect field of fire.จำไว้ว่า คนร้ายก่อเหตุเวลากลางคืน การที่จะหยุดเขาได้
Liver enzymes can also be elevated from musculoskeletal trauma.พวกเขาอยู่ที่นั่นไม่ว่าเธอ จะมีปัญหาเรื่องการดื่มรึเปล่า พวกเขาไม่รู้ว่า
And other than elevated red blood cell counts,uh,the,uh,blood work was.จากการตรวจเลือดและนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดง
There are a lot of different explanations for elevated red blood cells.การที่เม็ดเลือดแดงลอยตัวนั้น มีคำอธิบายได้หลายทางมาก
These scruples must seem very provincial to a gentleman with such elevated airs, but I do not devise these rules.ศีลธรรมพวกนี้ คนชนชั้นสูง อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใจแคบนะ
Well, it's 190 to the pin, downhill lie, elevated green.ระยะเก้าสิบหลา ลงเนินกรีนยกสูง
Sir, I need you to keep this arm elevated for 24 hours to help the swelling go down.ฉันต้องการให้คุณยกแขนไว้ 24 ชม. เพื่อลดอาการบวม
If anything positive rose from the ashes of Raccoon City it's that security and safeguard standards have been elevated in order to avert any future calamities.ถ้าจะมีอะไรที่ต่อยอดมาจากเถ้าของแรคคูนซิตี้ล่ะก็ คงจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้น ในกรณีที่เกิดเหตุร้าย
There's some kind of elevated walkway.เหมือนจะเป็นทางยกระดับ
Imaging shows slightly elevated icp, but no masses on or around the nerves.จินตนาการแสดงให้เห็นว่าระดับICPเพิ่มเล็กน้อย แต่ไม่ไปเกาะหรืออยู่รอบๆเส้นประสาท
The department of Homeland Security raised the national threat level from elevated to high, after intelligence report suggested that an attack on the major East Coast city may be imminent.โดยทางการได้วางแผนป้องกันระดับสูง หลังจากรายงาน ว่าอาจเกิดเหตุร้ายขึ้น แถวๆ ย่าน East Coast

elevated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuǎng, ㄕㄨㄤˇ, 塽] elevated prominent ground
[è, ㄜˋ, 嶭] elevated, lofty
高扬[gāo yáng, ㄍㄠ ㄧㄤˊ, 高扬 / 高揚] held high; elevated; uplift; soaring

elevated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
モンツキテンジクザメ属[モンツキテンジクザメぞく, montsukitenjikuzame zoku] (n) Hemiscyllium (genus of longtail carpet sharks in the family Hemiscylliidae with short snouts, nostrils at the tip, and elevated eyes and supraorbital ridges)
上がり座敷[あがりざしき, agarizashiki] (n) elevated podium in Japanese-style house
小高い[こだかい, kodakai] (adj-i) slightly elevated
高み[たかみ, takami] (n) height; elevated place
高架橋[こうかきょう, koukakyou] (n) elevated bridge
高架線[こうかせん, koukasen] (n) (1) overhead wires; (2) elevated railway
高架鉄道[こうかてつどう, koukatetsudou] (n) elevated railroad; elevated railway

elevated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริด[adj.] (jaroēt) EN: elevated FR:
โคก[n.] (khōk) EN: knoll ; hillock ; mound ; higland ; high ground ; elevated area ; height FR: hauteur [f] ; plateau [m]
ภิญโญ[adj.] (phinyō) EN: surpassing ; supreme ; excellent ; best ; elevated FR:
รถไฟฟ้า[n. exp.] (rotfaifā) EN: elevated train ; electric train ; elevated railway ; BTS Skytrain FR: métro aérien [m] ; train aérien [m] ; BTS Skytrain [m]
สถานีรถไฟฟ้า[n. exp.] (sathānī rot) EN: skytrain station ; elevated train station ; metro station FR: station de chemin de fer aérien [f]
ทางลงด่วนดินแดง[n. exp.] (thāng long ) EN: expressway's Din Daeng exit ; Din Daeng exit of the elevated expressway FR:
ที่ดอน[n. exp.] (thī døn) EN: upland ; highland ; elevated land FR:
เถิน[adj.] (thoēn) EN: high ; lofty ; elevated FR: haut

elevated ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochantenne {f}elevated aerial
Hochbehälter {m}elevated tank

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elevated
Back to top