ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stately*, -stately-

stately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stately (adj.) สง่าผ่าเผย See also: ภูมิฐาน Syn. dignified, noble, elegant
stately (adj.) โอ่อ่า See also: ใหญ่โต Syn. majestic, grand
English-Thai: HOPE Dictionary
stately(สเทท'ลี) adj.,adv. ยิ่งใหญ่,โอ่อ่า,มีเกียรติสูงส่ง,สง่าผ่าเผย., See also: stateliness n., Syn. majestic,elegant,slow
English-Thai: Nontri Dictionary
stately(adj) สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า,ยิ่งใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're not in your stately home now. I'll not be taking orders from you.คุณไม่อยู่ในฐานะเจ้าของบ้าน ผมไม่ต้องทำตามที่คุณสั่ง
Somewhere in the English countryside... in a stately manor home, Madonna is weeping!ณ.คฤหาสน์ ในชนบทอังกฤษ มาดอนน่า กำลังร่ำไห้!
Another party at your stately manor?จะจัดปาร์ตี้การกุศลอีกเหรอไง?

stately ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
堂堂[táng táng, ㄊㄤˊ ㄊㄤˊ, 堂堂] grand; magnificent; stately; majestic appearance
庄严[zhuāng yán, ㄓㄨㄤ ㄧㄢˊ, 庄严 / 莊嚴] stately

stately ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner
豪邸[ごうてい, goutei] (n) palatial residence; stately mansion
高殿[たかどの, takadono] (n) stately mansion
厳か[おごそか, ogosoka] (adj-na,n) austere; majestic; dignified; stately; awful; impressive; (P)
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P)
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn
重厚[じゅうこう(P);ちょうこう, juukou (P); choukou] (adj-na) profound; deep; grave; solid; dignified; stately; solemn; massive; composed; (P)

stately ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำเกิง[adj.] (damkoēng) EN: stately ; magnificent ; grand ; high FR:
เกรงขาม[adj.] (krēngkhām) EN: solemn ; dignified ; grave ; stately FR: solennel ; digne ; majestueux
โอ่อ่า[adj.] (ō-ā) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty FR: imposant ; grandiose ; majestueux
สง่างาม[adj.] (sa-ngā ngām) EN: elegant ; dignified ; stately ; majestic ; gracious FR: majestueux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stately
Back to top