ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beautify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beautify*, -beautify-

beautify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beautify (vt.) ตกแต่ง See also: ประดับประดา, ทำให้สวยงาม Syn. decorate
beautifying (adj.) ใช้เพื่อความสวยงาม See also: ซึ่งทำให้สวยงาม Syn. improving
English-Thai: HOPE Dictionary
beautify(บิว'ทิไฟ) {beautified,beautifying,beautifies} vt.,vi. ทำให้สวย,ทำให้งาม,สวยขึ้น., See also: beautification n. ดูbeautify beautifier n. ดูbeautify, Syn. adorn ###A. spoil
English-Thai: Nontri Dictionary
beautify(vt) ทำให้สวยงาม,ทำให้งาม,ทำให้สวย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสริมสวย (v.) beautify See also: embellish, prettify Syn. ปรุงแต่ง, แต่ง, เสริมแต่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, and, ladies, we have been asked by the city council to beautify the center divider on main street.โอ้สาว ๆ เราได้รับการขอร้องจากสภาของเมือง ให้ทำทางเชื่อมแยกบนถนนหลักให้สวยงามนะ
You are distorting the past in order to beautify your work.คุณบิดเบือนความจริง เพื่อให้งานของคุณดูสวยงาม
Why don't you run along and beautify?ทำไมไม่ไปทำัมันซะหล่ะ
Yeah, well, I'm kinda beautifying the city at the moment.ฉันกำลังทำเมืองนี้ให้สวยอยู่ ณ ตอนนี้
I help with the beautifying?ผมช่วยคุณทำสวยล่ะกัน
Spend your life beautifying the world through beer.ใช้เวลาทั้งชีวิตสร้างโลกให้สวยงามด้วยเบียร์

beautify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美容[měi róng, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ, 美容] beautify

beautify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンコロジー[, kankoroji-] (n) kan ecology (beautifying an area by picking up cans)

beautify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; care for ; maintain in good condition ; beautify FR: conserver ; maintenir
ประดิษฐ์ประดอย[v.] (praditpradø) EN: embellish ; beautify ; elaborate ; polish ; adorn FR: embellir ; élaborer
สลักเสลา[v.] (salaksalao) EN: embellish ; beautify FR: embellir
เสริมสวย[v.] (soēmsūay) EN: beautify ; embellish ; prettify FR: embellir ; enjoliver
ทำให้งดงาม[v. exp.] (thamhai ngo) EN: beautify ; grace FR: embellir
ตกแต่ง[v.] (toktaeng) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify FR: décorer ; orner ; embellir ; ornementer ; rafraîchir
ตบแต่ง[v.] (toptaeng) EN: beautify ; embellish ; improve the appearance ; decorate ; adorn ; ornament ; groom, FR: décorer ; agrémenter ; parer
สำอาง[adj.] (sam-āng) EN: handsome ; beautiful ; smart ; pretty ; beautifying FR: élégant ; soigné

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beautify
Back to top