ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

splendidly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *splendidly*, -splendidly-

splendidly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
splendidly (adv.) อย่างหรูหรา See also: อย่างเลอเลิศ Syn. worthily, magnificently
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สวยหรู (adv.) splendidly See also: gorgeously, sumptuously Syn. สวยงาม

splendidly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
水も滴る;水もしたたる[みずもしたたる, mizumoshitataru] (exp,v5r) splendidly handsome

splendidly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สวยหรู[adv.] (sūayrū) EN: splendidly ; gorgeously ; sumptuously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า splendidly
Back to top