ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outstanding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outstanding*, -outstanding-

outstanding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outstanding (adj.) ที่ดีเยี่ยม See also: ที่ยอดเยี่ยม, ดีเด่น Syn. excellent, best Ops. interior, poor
outstanding (adj.) ที่ค้างชำระ See also: ที่ยังไม่ได้ชำระ, ที่ต้องชำระ Syn. unpaid, due Ops. paid, clear
outstanding (adj.) เป็นที่สังเกตเห็นได้ See also: เด่น, ซึ่งสังเกตเห็นได้ง่าย Syn. prominent, conspicuous Ops. ordinary, usual
outstanding debts (n.) เงินค้างชำระ See also: หนี้ค้างชำระ Syn. unpaid debts, arrears
outstanding debts (n.) เงินค้างชำระ See also: หนี้ค้างชำระ Syn. unpaid debts, arrearage
outstanding skill (n.) ความสามารถพิเศษ See also: ฝีมือพิเศษ, ความสนใจหรือความชอบเกี่ยวกับศิลปกรรม
outstandingly (adv.) อย่างสังเกตเห็นได้ See also: อย่างโดดเด่น Syn. superbly, notably, supremely
English-Thai: HOPE Dictionary
outstanding(เอาทฺ'สแทนดิง) adj. เด่น,สำคัญโผล่ออก,นูนออก,ยังไม่ได้ชำระ,ยังคงเป็นอยู่,ยังไม่ยุติ,ยังไม่สำเร็จ,ยังคาราคาซังอยู่,ค้าง,ยังแก้ไม่ตก., Syn. noted
English-Thai: Nontri Dictionary
outstanding(adj) มีชื่อ,เด่น,สำคัญ,ยังไม่ยุติ,ยังไม่เสร็จ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
outstanding claims advanceการจ่ายล่วงหน้าค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โลดแล่น (v.) play an outstanding role
ตัวกลั่น (n.) outstanding See also: prominence, eminence, out of common run, carefully chosen person, chosen one
ตัวกลั่น (n.) outstanding See also: prominence, eminence, out of common run, carefully chosen person, chosen one
โดดเด่น (adj.) outstanding See also: remarkable, distinguished, splendid, notable, marked, prominent, striking Syn. สะดุดตา, เด่น
ดีเลิศ (v.) be outstanding See also: be extreme Syn. ยอดเยี่ยม, เจ๋ง, ยอด, เด็ด
เฉียบ (v.) be outstanding See also: be extreme Syn. ยอดเยี่ยม, เจ๋ง, ดีเลิศ, ยอด, เด็ด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But, shit, you two muffins did such an outstanding job with this financing... I mean, who could think about killing at a time like this?ตุ๊ดอย่างแกหาเงินเก่งนี่ ใครจะทันคิดว่าดวงถึงฆาตใช่มั้ย
Schoolteacher has outstanding memory.คุณครู มีความทรงจำที่โดดเด่น
And third to Mr. Harry Potter for pure nerve and outstanding courage I award Gryffindor house 60 points.ที่สาม แก่มิสเตอร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ สำหรับความเยือกเย็น และความกล้าหาญโดดเด่น
We'd like to honor a student who has shown outstanding leadership.กรุณาให้เกีรยติแก่นักเรียน ผู้ซึ่งแสดงความเป็นผู้นำอย่างโดดเด่น
Each year we present a $1 0,000 academic scholarship in Music Studies to an outstanding student in the summer music programทุกปีเรามอบทุนการศึกษาดนตรี 10000 ดอลลาร์ ให้กับนักเรียนที่นี่ความสามารถโดดเด่น
Shakespeare was so outstanding that everyone who followed was ignored.ชายคนนั้น หรือจะเป็นพวกโรคจิตชอบตาม มาเรีย...
My mother asked me to come down for any outstanding paperwork.แม่ขอให้ฉันมาเอาเอกสารสำคัญ
Aside from Jackie Chan movies... plenty of other outstanding movies exist tool.plenty of other outstanding movies exist tool.
Not only does he excel in atheletics, but he is in every facet one of our most outstanding students,เค้าไม่มีเพียงมีค่ากับวงการกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นยอดในบรรดานักเรียนเก่งๆ
Throughout this year, watching outstanding graduates completing this phase of their education.ปีที่ผ่านมา.. ..มีนักเรียนที่มีพรสวรรค์มากมาย ทั่วทั้งปีนี้..
Such an outstanding peanut-butter and-jelly-sandwich maker like me?คนที่ทำแซนวิชเนยถั่ว ได้อร่อยอย่างผม
This guy's an outstanding student!ไอ้นี่มันนักเรียนดีเด่น

outstanding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功业[gōng yè, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, 功业 / 功業] achievement; outstanding work; glorious deed
识时务者为俊杰[shí shí wù zhě wèi jùn jié, ㄕˊ ㄕˊ ˋ ㄓㄜˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 识时务者为俊杰 / 識時務者為俊傑] Only an outstanding talent can recognize current trends (成语 saw). A wise man submits to circumstances.
俊杰[jùn jié, ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 俊杰 / 俊傑] elite; outstanding talent; genius
才华出众[cái huá chū zhòng, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄔㄨ ㄓㄨㄥˋ, 才华出众 / 才華出眾] outstanding talent (成语 saw); incomparable artistic merit
功臣[gōng chén, ㄍㄨㄥ ㄔㄣˊ, 功臣] minister who has given outstanding service
人杰[rén jié, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 人杰 / 人傑] outstanding talent; wise and able person; illustrious individual
人尖儿[rén jiān r, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄖ˙, 人尖儿 / 人尖兒] outstanding individual; person of great ability
出人头地[chū rén tóu dì, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ, 出人头地 / 出人頭地] outstanding (成语 saw); a pinnacle of virtue and ability
业绩[yè jì, ㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 业绩 / 業績] performance; track record; outstanding achievement; yield (of investment)
未了[wèi liǎo, ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ, 未了] unfinished; outstanding (business); unfulfilled
卓越[zhuó yuè, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, 卓越] distinction; excellence; outstanding; surpassing; distinguished; splendid
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, 风流 / 風流] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose
[yì, ㄧˋ, 逸] escape; leisurely; outstanding
优异[yōu yì, ㄧㄡ ㄧˋ, 优异 / 優異] exceptional; outstandingly good
特异[tè yì, ㄊㄜˋ ㄧˋ, 特异 / 特異] exceptionally good; excellent; clearly outstanding; distinctive; peculiar; unique
不同凡响[bù tóng fán xiǎng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄢˊ ㄒㄧㄤˇ, 不同凡响 / 不同凡響] outstanding; out of the ordinary; out of the common run
优秀[yōu xiù, ㄧㄡ ㄒㄧㄡˋ, 优秀 / 優秀] outstanding; excellent
出尖[chū jiān, ㄔㄨ ㄐㄧㄢ, 出尖] out of the ordinary; outstanding; egregious
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 卓] outstanding; surname Zhuo
卓著[zhuó zhù, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨˋ, 卓著] outstanding; eminent; brilliant
名优[míng yōu, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄡ, 名优 / 名優] outstanding; excellent quality
[yóu, ㄧㄡˊ, 尤] outstanding; particularly; especially; surname You
崭然[zhǎn rán, ㄓㄢˇ ㄖㄢˊ, 崭然 / 嶄然] outstanding; towering
突出[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ, 突出] prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project
出色[chū sè, ㄔㄨ ㄙㄜˋ, 出色] remarkable; outstanding
超群[chāo qún, ㄔㄠ ㄑㄩㄣˊ, 超群] surpassing; preeminent; outstanding

outstanding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトスタンディング[, autosutandeingu] (n) outstanding
ガリバー商品[ガリバーしょうひん, gariba-shouhin] (n) outstanding product; market leader
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment request outstanding
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination indication outstanding
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination request outstanding
どんぐりの背比べ;団栗の背比べ[どんぐりのせいくらべ, dongurinoseikurabe] (exp) having no outstanding characteristics (lit
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] (n) {comp} handshake indication outstanding
ハンドシェーク要求未完了[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} handshake request outstanding
仙骨;薦骨[せんこつ, senkotsu] (n,adj-no) (1) sacrum; sacral bone; (2) (仙骨 only) hermitry; appearance of an hermit; unworldliness; unusual physique; outstanding appearance
借り越し[かりこし, karikoshi] (n) outstanding debt; overdraft; overdraught
借り越し金[かりこしきん, karikoshikin] (n) overdraft; overdraught; outstanding debt
偉徳[いとく, itoku] (n) (obsc) outstanding virtue
奇功[きこう, kikou] (n) outstanding achievement; signal achievement
未収[みしゅう, mishuu] (n,adj-no) accrued; outstanding
篤農家[とくのうか, tokunouka] (n) exemplary farmer; outstanding farmer
貸付残高[かしつけざんだか, kashitsukezandaka] (n) debit balance; outstanding credit; outstanding loan
飛び抜ける[とびぬける, tobinukeru] (v1) to be preeminent or outstanding
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1,vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above
人気抜群[にんきばつぐん, ninkibatsugun] (n,adj-no) outstandingly popularity
屈指[くっし, kusshi] (n,adj-no) leading; foremost; preeminent; outstanding; one of the best; (P)
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no,adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P)
異に[けに, keni] (adv) (arch) outstandingly; extraordinarily; exceptionally
黄綬褒章[おうじゅほうしょう, oujuhoushou] (n) Medal with Yellow Ribbon (outstanding service)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] handshake indication outstanding
ハンドシェーク要求未完了[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] handshake request outstanding
利用者誤り指示未完了[りようしゃあやまりしじみかんりょう, riyoushaayamarishijimikanryou] user error indication outstanding
利用者誤り要求未完了[りようしゃあやまりようきゅうみかんりょう, riyoushaayamariyoukyuumikanryou] User error request outstanding

outstanding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุตร-[pref.] (anuttara-) EN: outstanding FR:
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
ชั้นนำ[adj.] (chan nam) EN: leading ; outstanding ; first-class ; top-ranked FR: de prestige ; de référence
ชิ้นเอก[adj.] (chin-ēk) EN: outstanding ; excellent FR:
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding ; predominant ; distinct ; distinguished ; prominent FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
ดีเด่น[adj.] (dī den) EN: excellent ; exceptional ; outstanding ; distinguished FR: excellent
ดีเลิศ[adj.] (dī loēt) EN: excellent ; fine ; fantastic ; outstanding ; cool FR: excellent ; fantastique ; sublime
ดีมาก[adj.] (dī māk) EN: excellent ; well-done ; outstanding ; great ; really great FR: excellent ; remarquable
โดดเด่น[adj.] (dōtden) EN: prominent ; notable ; striking ; distinguished ; distinctive ; outstanding FR:
เจ๋ง[adj.] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic ; Swell! ; Kick ass! (vulg.) FR: fantastique ; remarquable ; exceptionnel ; excellent
ค้าง[adj.] (khāng) EN: overdue ; outstanding ; unpaid FR: impayé
ค้างชำระ[adj.] (khāng chamr) EN: overdue ; unsettled ; unpaid ; outstanding FR:
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears FR: inachevé
ลักษณะเด่น[n. exp.] (laksana den) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature FR: trait dominant [m] ; caractéristique distinctive ]f]
เลอเลิศ[adj.] (loēloēt) EN: exceedingly fine ; outstanding ; superlative FR:
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
โลดแล่น[v.] (lōtlaen) EN: play an outstanding role FR:
มีคุณภาพระดับโลก[adj.] (mī khunnaph) EN: world-class ; world class ; outstanding FR: de classe mondiale ; de niveau mondial ; phénoménal ; exceptionnel
เงินค้างชำระ[n. exp.] (ngoen khāng) EN: arrears ; unpaid debts ; outstanding debts ; arrearage FR:
ประเสริฐ[adj.] (prasoēt) EN: excellent ; glorious ; sublime ; superb ; outstanding ; fine ; splendid ; noble FR: précieux ; estimé
ระดับโลก[adj.] (radap lōk) EN: world-class ; world class ; outstanding FR: de classe mondiale ; de niveau mondial ; phénoménal ; exceptionnel
สำคัญ[adj.] (samkhan) EN: important ; essential ; main ; primary ; outstanding ; significant ; valuable ; major ; prominent ; special ; serious ; key ; substantial FR: important ; essentiel ; primoridal ; principal ; fondamental ; significatif ; sérieux ; majeur
ติดค้าง[v.] (titkhāng) EN: owe ; be in debt ; have an outstanding amount to be paid FR:
ตัวกลั่น[X] (tūaklan) EN: outstanding FR:
ยังไม่ชำระ[adj.] (yang mai ch) EN: unpaid ; unsettled ; outstanding FR:
ยอดลูกหนี้[n. exp.] (yøt lūknī) EN: active debts ; book debts ; debit balance ; debts due and owing ; outstanding debts ; receivables FR:
ยอดเยี่ยม[adj.] (yøtyiēm) EN: best ; top ; superb ; perfect ; excellent ; marvellous ; outstanding ; brilliant ; superior ; remarkable ; awesome ; wonderful ; out of this world FR: meilleur ; parfait ; excellent ; magnifique ; merveilleux ; top (fam.)

outstanding ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begabtenförderung {f}scholarship system; (provision of) scholarships for outstanding pupils or students
Forderungen {pl}outstanding debits

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outstanding
Back to top