ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gem

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gem*, -gem-

gem ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gem (n.) อัญมณี See also: เพชรพลอย, ของมีค่า Syn. jewel, treasure
gem (n.) คนที่มีค่าที่สุด See also: คนที่ดีเลิศ, ผู้มีค่า Syn. jewel, treasure
gem (vt.) ประดับด้วยเพชรพลอย
gem (adj.) ล้ำค่า
geminate (vt.) ทำให้เป็นคู่ See also: ทำซ้ำ Syn. double, repeat
geminate (vi.) เป็นคู่ See also: ทำซ้ำ Syn. double, repeat
geminate (adj.) เป็นฝาแฝด See also: ที่จับเป็นคู่, ที่เป็นคู่ Syn. twin, paired, duplicated Ops. single
gemination (n.) การทำซ้ำ See also: การเขียน / พูดซ้ำ, การทำสำเนา Syn. duplication, repetition
Gemini (n.) ดาววัวคู่ See also: ราศีเมถุน
gemstone (n.) เพชรพลอย See also: มณี, รัตนะ, มณีศิลา Syn. rock
English-Thai: HOPE Dictionary
gem(เจม) n. เพชรพลอย,เพชรนิลจินดา,ของมีค่า adj. ล้ำค่า, Syn. jewel,stone,masterpiece
geminate(เจม'มะเนท) vt.,vi. ทำให้เป็นคู่กลายเป็นคู่. adj. เป็นแฝด,จับเป็นคู่,รวมเป็นคู่., See also: geminated adj.
gemination(เจมมิเน'เชิน) n. การทำซ้ำ,การเกิดเป็นคู่, Syn. repeat
gemini(เจม'มินิ) n.,pl ชื่อกลุ่มดาวลูกวัวคู่
gemmate(เจม'เมท) adj.,vt. มีหน่อ,เจริญเติบโต โดยการออกหน่อ
gemmy(เจม'มี่) adj. มีเพชรพลอย
gemologyn. เพชรพลอยวิทยา, Syn. gemmology, See also: gemologist,gemmologist n.
gemot(กะโมท') n. สภานิติบัญญัติ
gemote(กะโมท') n. สภานิติบัญญัติ
gemsbok(เจมซฺ'บอค) n. ละมั่งขนาดใหญ่ในแอฟริกาใต้
gemstone(เจมซฺ'โทน) n. เพชรพลอยที่ยังไม่เจียรไน
English-Thai: Nontri Dictionary
gem(n) อัญมนี,ของมีค่า,หัวแหวน,รัตนชาติ,เพชรนิลจินดา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gemอัญมณี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
geminate; binate; jugateเป็นคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
geminationฟันแฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gemmology; gemologyอัญมณีวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gemstoneหินอัญมณี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gemอัญมณี, แร่หรือหินบางชนิดที่มีสีสวยงามนิยมนำมาเจียระไนหรือขัดเพื่อให้เป็นเครื่องประดับ  เช่น เพชร ทับทิม บุษราคัม หยก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลอย (n.) gem See also: precious stone
มณีรัตน์ (n.) gem See also: jewel, diamond, precious stone Syn. แก้วมณ
แก้วมณ (n.) gem See also: jewel, diamond, precious stone
ไพรำ (n.) gem See also: jewel, precious stone
คนคู่ (n.) Gemini Syn. ราศีคนคู่, ราศีมิถุน
คนคู่ (n.) Gemini Syn. ราศีคนคู่, ราศีมิถุน
คนคู่ (n.) Gemini
มิถุน (n.) Gemini Syn. คนคู่, ราศีคนคู่, ราศีมิถุน
มิถุน (n.) Gemini Syn. คนคู่, ราศีคนคู่, ราศีมิถุน
ราศีคนคู่ (n.) Gemini Syn. เมถุน, ราศีเมถุน
ราศีคนคู่ (n.) Gemini Syn. คนคู่, ราศีมิถุน
ราศีคนคู่ (n.) Gemini Syn. คนคู่, ราศีมิถุน
ราศีมิถุน (n.) Gemini Syn. ราศีคนคู่, เมถุน, ราศีเมถุน
ราศีเมถุน (n.) Gemini Syn. ราศีคนคู่, เมถุน
ราศีเมถุน (n.) Gemini
เมถุน (n.) Gemini Syn. คนคู่
เมถุน (n.) Gemini Syn. ราศีเมถุน
รัตนากร (n.) gems See also: diamonds, jewels, crystals Syn. เพชรพลอย
กระบวนการยุติธรรม (n.) process of judgement See also: process of equity
การจัด (n.) arrangement Syn. การจัดเรียง, การจัดลำดับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Thanks for your encouragementขอบคุณสำหรับกำลังใจของคุณ
I have to make arrangements to bring him back here safelyฉันจะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อนำเขากลับมาที่นี่อย่างปลอดภัย
Thanks for the encouragement!ขอบคุณสำหรับกำลังใจ
Young men with a mind for revenge need little encouragementคนหนุ่มที่มีจิตใจอยากแก้แค้นต้องการกำลังใจสักนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Seven dollars in any rock and gem shop.เจ็ดดอลลาร์ในหินและอัญมณีใด ๆ ที่ร้าน
I heard this is a gem that will make people love you.ฉันได้ยินว่าหินนี่ทำให้คนรักเธอ
A flawless gem imported at great costเพชรพลอยไร้ตำหนินำเข้าราคาสูง
Clay, Gem just called.เคลย์ เจมม่าเพิ่งโทรมา
I mean, yeah, he's a gem and we're moving, hon.แม่กับเค้าเริ่มจริงจังกันแล้ว
Be a gem and pour me a gulper.อย่ายืนเฉย ไปเทเหล้าให้ข้า
Uh, Marie's working tomorrow, and there's this gem and mineral show that's opening at the fairgrounds.เอ่อ พรุ่งนี้มาร์รีต้องไปทำงาน และมีการจัดงานอัญมณี และงานแสดงแร่ธาตุ บริเวณงานแสดงนิทรรศการกลางเเจ้ง
I swear to God I thought I was driving the man to a gem and mineral show.ผมสาบานต่อพระเจ้าได้เลย ผมแค่ขับรถไปส่งเขา ไปงานนิทรรศการแสดงแร่ธาตุและอัญมณี
It's like a gem of strategy.มันเปรียบเหมือนเพชรเม็ดงามของแผนการทั้งปวง
And the next stop on our tour of departed souls-- the gem of mid-town, Murder House.และป้ายต่อไปของพวกเราทัวร์จิญวิญญานเดินทาง เพชรแห่งมิดทาวน์ บ้านฆาตกรรม
Now, of course, you're such a gem I will give as well.เอาล่ะ แน่นอน เธอมีค่า ฉันจะมอบสิ่งเหล่านี้ให้
There's a gem convention in town.มีการชุมนุมเรื่องอัญมณีในเมือง

gem ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, 珌] gem on scabbard
[diǎn, ㄉㄧㄢˇ, 琠] gem used as ear plug; jade earrings
[běng, ㄅㄥˇ, 琫] gem ornament of scabbard
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 瑢] gem ornaments for belts
[héng, ㄏㄥˊ, 珩] top gem of pendant from girdle
[fū, ㄈㄨ, 砆] agate; inferior gem; a kind of jade
约会[yuē huì, ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ, 约会 / 約會] appointment; engagement
布局[bù jú, ㄅㄨˋ ㄐㄩˊ, 布局 / 佈局] arrangement; composition; layout
层次[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ, 层次 / 層次] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase
条理[tiáo lǐ, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˇ, 条理 / 條理] arrangement; order; tidiness
排列[pái liè, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ, 排列] array; arrangement; permutation (i.e. ordered choice of n elements out of m)
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, 不吝珠玉] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable.
摄护腺肿大[shè hù xiàn zhǒng dà, ㄕㄜˋ ㄏㄨˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄥˇ ㄉㄚˋ, 摄护腺肿大 / 攝護腺腫大] benign prostate hypertrophy; enlargement of prostate
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 瑾] brilliancy (of gems)
企业管理[qǐ yè guǎn lǐ, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 企业管理 / 企業管理] business management (as a study)
劳资[láo zī, ㄌㄠˊ ㄗ, 劳资 / 勞資] labor and capital; labor and management
缠丝玛瑙[chán sī mǎ nǎo, ㄔㄢˊ ㄙ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ, 缠丝玛瑙 / 纏絲瑪瑙] sardonyx (gemstone of brown-white striped chalcedony)
体统[tǐ tǒng, ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, 体统 / 體統] decorum; propriety; arrangement or form (of piece of writing)
盖棺定论[gài guān dìng lùn, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 盖棺定论 / 蓋棺定論] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
盖棺论定[gài guān lùn dìng, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, 盖棺论定 / 蓋棺論定] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
缓兵之计[huǎn bīng zhī jì, ㄏㄨㄢˇ ㄅㄧㄥ ㄓ ㄐㄧˋ, 缓兵之计 / 緩兵之計] delaying tactics; stalling; measures to stave off an attack; strategem to win a respite
宋襄公[Sòng Xiāng gōng, ㄙㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄥ, 宋襄公] Duke Xiang of Song (reigned 650-637 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸
晋文公[Jìn Wén gōng, ㄐㄧㄣˋ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ, 晋文公 / 晉文公] Duke Wen of Jin (697-628 BC, reigned 636-628 BC), one of the Five Hegemons 春秋五霸
秦穆公[Qín Mù gōng, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ, 秦穆公] Duke Mu of Qin, the first substantial king of Qin (ruled 659-621 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸
齐桓公[Qí Huán gōng, ㄑㄧˊ ㄏㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ, 齐桓公 / 齊桓公] Duke Huan of Qi (reigned 685-643 BC), one of the Five Hegemons 春秋五霸
婚约[hūn yuē, ㄏㄨㄣ ㄩㄝ, 婚约 / 婚約] engagement; wedding contract
订婚[dìng hūn, ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄣ, 订婚 / 訂婚] engagement
[diāo, ㄉㄧㄠ, 琱] engrave gems
隔阂[gé hé, ㄍㄜˊ ㄏㄜˊ, 隔阂 / 隔閡] estrangement
[yú, ㄩˊ, 瑜] excellence; luster of gems
联邦紧急措施署[lián bāng jǐn jí cuò shī shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ ㄕㄨˇ, 联邦紧急措施署 / 聯邦緊急措施署] Federal Emergency Management Agency; FEMA
理财[lǐ cái, ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ, 理财 / 理財] financial management; finance
理财学[lǐ cái xué, ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ ㄒㄩㄝˊ, 理财学 / 理財學] financial management science
林场[lín chǎng, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄤˇ, 林场 / 林場] forestry station; forest management area
法兰克福汇报[Fǎ lán kè fú Huì bào, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄠˋ, 法兰克福汇报 / 法蘭克福匯報] Frankfurter Allgemeine Zeitung
丧事[sāng shì, ㄙㄤ ㄕˋ, 丧事 / 喪事] funeral arrangements; undertaking
石榴石[shí liu shí, ㄕˊ ㄌㄧㄡ˙ ㄕˊ, 石榴石] garnet (red gemstone Mg3Al2Si3O12)
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 珏 / 玨] gems mounted together
珠玉在侧[zhū yù zài cè, ㄓㄨ ㄩˋ ㄗㄞˋ ㄘㄜˋ, 珠玉在侧 / 珠玉在側] gems at the side (成语 saw); flanked by genius
[hán, ㄏㄢˊ, 琀] gems or pearls formerly put into the mouth of a corpse

gem ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポッテッド・タン;スポッティドタン[, supotteddo . tan ; supotteidotan] (n) spotted tang (Zebrasoma gemmatum, species of Western Indian Ocean tang); gem surgeonfish
宝石商[ほうせきしょう, housekishou] (n) jeweler; gem dealer; jeweler's (jewelry) shop
紺珠[かんじゅ, kanju] (n) dark blue gem allowing one to recall memories when stroked with one's hand (allegedly possessed by Zhang Yue)
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS)
NAK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) {comp} negative acknowledgement; NAK
アイオライト[, aioraito] (n) iolite (blue gemstone)
アカウント管理[アカウントかんり, akaunto kanri] (n) account management
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] (n) {comp} access management
あげ間[あげまん, ageman] (n) (uk) (col) woman purported to bring good luck to the man she is near
アセットマネージメント[, asettomane-jimento] (n) asset management
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA
アレンジ[, arenji] (vs) (1) to arrange; (n,vs) (2) (abbr) (See アレンジメント,編曲) (musical) arrangement; (P)
アレンジメント[, arenjimento] (n) arrangement
イジュティハード[, ijuteiha-do] (n) ijtihad (use of discretionary judgement in deducing a law not specified in scripture) (ara
イメージマップ[, ime-jimappu] (n) {comp} imagemap
ウェブベース企業管理[ウェブベースきぎょうかんり, uebube-su kigyoukanri] (n) {comp} Web-Based Enterprise Management; WBEM
エアーマネジメント[, ea-manejimento] (n) air management
エンゲージブルー[, enge-jiburu-] (n) engagement doubts (wasei
エンゲージメント[, enge-jimento] (n) engagement
エンゲージリング[, enge-jiringu] (n) (abbr) engagement ring
エンラージメント[, enra-jimento] (n) enlargement
オブジェクトデータベース管理システム[オブジェクトデータベースかんりシステム, obujiekutode-tabe-su kanri shisutemu] (n) {comp} object database management system
オリックス[, orikkusu] (n) oryx (esp. the gemsbok, Oryx gazella)
オンラインプロジェクト管理[オンラインプロジェクトかんり, onrainpurojiekuto kanri] (n) {comp} online project management
オンラインボリューム管理[オンラインボリュームかんり, onrainboryu-mu kanri] (n) {comp} on-line volume management
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy
カラーアレンジメント[, kara-arenjimento] (n) color arrangement; colour arrangement
クオンツ運用[クオンツうんよう, kuontsu unyou] (n) quantitative investment management
クライシスマネージメント[, kuraishisumane-jimento] (n) crisis management
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class
クリッカブルイメージマップ[, kurikkaburuime-jimappu] (n) {comp} clickable imagemap
ケーブルとアース線の配置[ケーブルとアースせんのはいち, ke-buru to a-su sennohaichi] (n) {comp} arrangement of cables and ground wires
ゲマインシャフト[, gemainshafuto] (n) (See ゲゼルシャフト) community (ger
コルレス契約[コルレスけいやく, koruresu keiyaku] (n) correspondent arrangement
コンストラクションマネージメント[, konsutorakushonmane-jimento] (n) construction management
ご連絡申し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ...
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management
コネクション管理[コネクションかんり, konekushon kanri] CMT, Connection Management
システム管理[システムかんり, shisutemu kanri] systems-management
システム管理サービス[システムかんりサービス, shisutemu kanri sa-bisu] systems management service
システム管理応用エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] systems-management-application-entity
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process
システム管理操作[システムかんりそうさ, shisutemu kanrisousa] (systems management) operation
システム管理機能[システムかんりきのう, shisutemu kanrikinou] systems management function
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] systems management functional unit
システム管理機能単位パッケージ[システムかんりきのうたんいパッケージ, shisutemu kanrikinoutan'i pakke-ji] systems management package
システム管理機能領域[システムかんりきのうりょういき, shisutemu kanrikinouryouiki] systems management functional area
セキュリティ管理[セキュリティかんり, sekyuritei kanri] security management
データベース管理システム[ータベースかんりシステム, -tabe-su kanri shisutemu] Data Base Management System, DBMS
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] Directory Management Domain (DMD)
トラフィックマネジメント[とらふぃっくまねじめんと, torafikkumanejimento] traffic management
ファイル管理[ファイルかんり, fairu kanri] file management, file-control
プロジェクト管理[プロジェクトかんり, purojiekuto kanri] project management
ページミル[ぺーじみる, pe-jimiru] PageMill
ミス[みす, misu] miss, Miss, myth, MIS (management information system)
一元管理[いちげんかんり, ichigenkanri] unified management, centralized management
世代管理[せだいかんり, sedaikanri] generation management
主官庁管理領域[しゅかんちょうかんりりょういき, shukanchoukanriryouiki] ADMD, ADministrative Management Domain
主管機関ディレクトリ管理領域[しゅかんきかんディレクトリかんりりょういき, shukankikan deirekutori kanriryouiki] Administration Directory Management Domain (ADDMD)
主管機関管理領域[しゅかんきかんかんりりょういき, shukankikankanriryouiki] Administration Management Domain, ADMD
共通管理情報サービス[きょうつうかんりじょうほうサービス, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu] Common Management Information Services, CMIS
共通管理情報サービス要素[きょうつうかんりじょうほうサービスようそ, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu youso] Common Management Information Service Element, CMISE
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] Distributed DataBase Management System, DDBMS
分散配置[ぶんさんはち, bunsanhachi] distributed, decentralized arrangement
周波数管理[しゅうはすうかんり, shuuhasuukanri] spectrum management, frequency management
安全保護付きアクセス管理[あんぜんほごつきアクセスかんり, anzenhogotsuki akusesu kanri] secure access management, MT
応用管理応用エンティティ[おうようかんりおうようエンティティ, ouyoukanriouyou enteitei] application-management-application-entity
性能管理[せいのうかんり, seinoukanri] performance management
拡張[かくちょう, kakuchou] expansion (vs), extension, enlargement, escape (ESC)
改版管理[かいはんかんり, kaihankanri] revision management
版数管理[はんすうかんり, hansuukanri] version management, revision management
相互動作管理[そうごどうさかんり, sougodousakanri] interaction management
私設ディレクトリ管理領域[しせつディレクトリかんりりょういき, shisetsu deirekutori kanriryouiki] Private Directory Management Domain (PRDMD)
管理ツール[かんりツール, kanri tsu-ru] management tool
管理作業[かんりさぎょう, kanrisagyou] management task, management function
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
励ます[はげます, hagemasu] Thai: ปลอบใจ English: to encourage
励ます[はげます, hagemasu] Thai: เชียร์ English: to cheer
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การบริหารการตลาด English: management
打ち合せ[うちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement
運営[うんえい, un'ei] Thai: การจัดการ English: management

gem ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จินดามณี[n.] (jindāmanī) EN: wishing crystal ; wishing gem ; wishing stone FR:
คุณพระศรีรัตนตรัย[n. prop.] (Khun Phra S) EN: the Triple Gem FR:
มณี[n.] (manī) EN: precious stone ; jewel ; gem FR: pierre précieuse [f] ; gemme [f]
มณีรัตน์[n.] (manīrat) EN: gem FR:
ไพรำ[n.] (phairam) EN: gem ; jewel ; precious stone FR: joyau [m]
เพชร[n.] (phet) EN: diamond ; gem ; precious stone FR: diamant [m] ; pierre précieuse [f]
ผีเสื้อมรกตอมฟ้า[n. exp.] (phīseūa mør) EN: Blue Gem FR:
ผีเสื้อมรกตธรรมดา[n. exp.] (phīseūa mør) EN: Common Gem FR:
พลอย[n.] (phløi) EN: gem ; precious stone ; sapphire ; emerald ; jewel FR: gemme [f] ; pierre précieuse [f] ; pierre fine [f] ; saphir [m]
พลอยหุง[n. exp.] (phløi hung) EN: imitation gem ; fake jewels FR: pierre d'imitation
พลอยเก๊[n. exp.] (phløi kē) EN: imitation gem ; fake jewels FR: pierre d'imitation
รัตน์[n.] (rat) EN: precious stone ; gem ; jewel FR:
รัตน์[n.] (rat) EN: gem ; precious stone FR: joyau [m] ; pierre précieuse [f]
รัตนะ[n.] (rattana) EN: gem ; precious stone FR:
รัตน-[pref.] (rattana-) EN: gem ; precious stone ; jewel FR: joyau [m] ; pierre précieuse [f]
รัตนตรัย[n. exp.] (Rattanatrai) EN: the Triple Gem FR: le Triple Joyau [m]
ไตรรัตน์[n.] (trairat) EN: Buddhist Three Gems (Buddha, His Teachings, Monk) ; the Triple Gem ; the Three Jewels ; the Three Gems FR:
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; offense (Am.) ; transgression ; infringement ; misdemeanor FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae th) EN: accommodation ; food and lodging FR: repas et logement [mpl]
อ่านคำพิพากษาคดี[v. exp.] (ān khamphip) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.) FR:
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.) ; precious stones FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; lucky rice ; auspicious rice ; propitious rice ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers FR:
ใบตอบรับ[n. exp.] (bai tøprap) EN: acknowledgement FR:
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwa) EN: console ; give moral support ; boost morale ; give encouragement ; hearten FR:
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place ; pad (inf.) FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m] ; home [m] ; toit [m] ; foyer [m] ; pénates [fpl] (fig., fam.) ; crèche [f] (vx, fam.) ; bicoque [f] (fam., péj.)
บังคับคดีตามคำพิพากษา[v. exp.] (bangkhap kh) EN: enforce a judgement/judgment (Am.) FR:
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging ; rest house ; boarding house FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) [org.] (Bansat Børi) EN: Asset Management Corporation FR:
บรรทุก [n.] (banthuk) EN: burden ; freight FR: chargement [m]
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily FR: largement ; grandement
บริเฉท[n.] (børichēt) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
บริเฉท-[pref.] (børichētha ) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
บริหารการสื่อสาร[n. exp.] (børihān kān) EN: communication management FR: management en communication [m]
บริษัทบริหารสินทรัพย์[n. exp.] (børisat bør) EN: Asset Management Company (AMC) FR:
บทเฉพาะกาล[n.] (botchaphǿkā) EN: temporary provisions ; transitory provisions ; interim arrangement FR:
ใช้อุบาย[v. exp.] (chāi ubāi) EN: raise a diversion ; fool ; trick FR: utiliser un stratagème
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly FR: intelligemment ; ingénieusement
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
เชาวน์ปัญญา[n. exp.] (chāo panyā) EN: intelligence ; judgement ; judgment (Am.) FR:
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment

gem ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
Abmachung {f}arrangement
entsprechend {prp; +Dativ}; gemäß
Buchungsgebühr {f}account management fee
Anerkennung {f}acknowledgement [Br.]; acknowledgment [Am.]
Auftragsbestätigung {f}acknowledgement of order [Br.]; acknowledgment of order [Am.]
Bestätigungsmeldung {f}acknowledgement message; acknowledgment message
Eingangsbestätigung {f}acknowledgement [Br.]; acknowledgment [Am.]
Quittungsanforderung {f}acknowledgement request [Br.]; acknowledgment request [Am.]
Schuldanerkenntnis {f}acknowledgement of debt
Danksagung {f}acknowledgment [Am.]; acknowledgement [Br.]
Erfassungsabwicklung {f}acquisition management
Addiermodus {m}; Hinzufügemodus
Nachsorgemaßnahme {f} | Nachsorgemaßnahmen
Betriebsvereinbarung {f}agreement between works committee and management
Anerkennung {f} | Anerkennung finden; anerkannt werden | allgemeine Anerkennung findenacceptance | to find acceptance; to win acceptance | to meet with general acceptance
Anger {m}; Gemeindeland
Anordnungspatent {n}arrangement patent
Aufstellungsplan {m}arrangement drawing
Blockbildung {f}arrangement into blocks; blocking
Konditionengestaltung {f}arrangement of terms
Ordnungssystem {n}arrangement system
Übereinkommen {n} über Leitlinien für öffentlich unterstützte ExportkrediteArrangement Guidelines for Officially Supported Export Credits
Direktionsassistent {m}assistant to top management
Assoziativgesetz {n} [math.] | allgemeines Assoziativgesetzassociative law | generalized associative law
Schmuckstein {m}attractive stone; gemstone
Kompensationsabkommen {n}barter arrangement
Beet {n}; Gemüsebeet
ganz allgemein {adv} | ganz allgemein gesprochenbroadly | broadly spoken
Geschäftsbedingungen {pl} | allgemeine Geschäftsbedingungen
Katasterkarte {f}; Gemarkungskarte
Gebäudeleittechnik {n}central building control system; building services management system
Sammelklage {f}; Gemeinschaftsklage
Übersichtlichkeit {f}clear arrangement
Kodierleisten-Anordnung {pl}coding arrangements
Gemeingut {n} | Gemeingüter
Gemeinde {f}; Gemeinschaft
Geschäftsleitung {f}company management
Ausgleich {m} | angemessener Ausgleichcompensation | fair compensation
Betonmischung {f} | Betonmischung mit niedrigem w/z-Wertconcrete mix | low-w/c mix

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gem
Back to top