ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weariness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weariness*, -weariness-

weariness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weariness (n.) ความเหน็ดเหนื่อย See also: ความเหนื่อยล้า Syn. fatigue, tireness
English-Thai: Nontri Dictionary
weariness(n) ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ความเบื่อหน่าย,ความอิดโรย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only boredom and weariness surrounds me.มีแค่เรื่องน่าเบื่อ และความเบื่อหน่ายยู่รอบๆตัวพ่อ
Before wounds and weariness have taken their toll the mad king throws the best he has at us.สปาร์เทิน ดัน! นักรบอมตะ
It dies of weariness, of witherings, of tarnishings."มันตายเพราะความอ่อนแอ การดูหมิ่น และการทำให้มัวหมอง

weariness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疲劳[pí láo, ㄆㄧˊ ㄌㄠˊ, 疲劳 / 疲勞] fatigue; wearily; weariness; weary

weariness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
倦厭[けんえん, ken'en] (n,vs) weariness
厭世[えんせい, ensei] (n) pessimism; weariness with life
厭戦[えんせん, ensen] (n) war weariness
湯疲れ[ゆづかれ, yudukare] (n,vs) weariness caused by prolonged hot bath
倦怠[けんたい, kentai] (n,vs) languor; fatigue; weariness; boredom; (P)
倦怠感;けん怠感[けんたいかん, kentaikan] (n) physical weariness; sense of fatigue; washed-out feeling
厭戦気分[えんせんきぶん, ensenkibun] (n) feeling of war-weariness
疲労[ひろう, hirou] (n,vs) fatigue; weariness; (P)
飽き[あき, aki] (n) weariness; tiresomeness; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weariness
Back to top