ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fatigued

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fatigued*, -fatigued-

fatigued ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fatigued (adj.) ซึ่งเหนื่อยล้า See also: ซึ่งอ่อนแรง, อิดโรย Syn. bored, exhausted, tired
English-Thai: HOPE Dictionary
fatigued(ฟะทิคดฺ') adj. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โหย (v.) be fatigued See also: be exhausted, be fagged out, be weak, be tired Syn. เหนื่อย, อ่อนล้า, ล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's what's so strange. How can he be fatigued when he doesn't even work?มันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนทั่วไปก็อาจเหนื่อยล้ากันได้
You may find yourself unusually fatigued, not much energy.คุณอาจพบว่าตัวเองเหนื่อยผิดปกติไปNเรี่ยวแรงไม่ค่อยมี
Seems fatigued. You really need to pay attention.แกต้องให้ความสนใจหน่อยนะ
We're quite fatigued, so if it's not a bother, call back at a more convenient time.เราค่อนข้างเหนื่อย ถ้าไปรบกวนเกินไป ค่อยโทรมาใหม่ตอนที่สะดวกกว่านี้

fatigued ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lěi, ㄌㄟˇ, 儽] lazy; tired out, worn fatigued

fatigued ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心が疲れる[しんがつかれる, shingatsukareru] (exp,v1) to be mentally fatigued; to tired to the bone

fatigued ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โหย[v.] (hōi) EN: be fatigued ; be exhausted ; be played out ; be worn FR:
อิด[v.] (it) EN: be tired ; be fatigued ; be exhausted FR:
อิดโรย[adj.] (itrøi) EN: tired ; weary ; exhausted ; fatigued ; drained ; worn out FR: courbatu ; courbaturé ; las ; défait
กระแสะ[adj.] (krasae) EN: exhausted ; very fatigued FR: exténué
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
เหน็ด[v.] (net) EN: be tired ; be fatigued ; be weak FR:
เหนื่อย[v.] (neūay) EN: be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted ; be weary FR: être fatigué ; être apathique ; être las ; être usé
เหนื่อยล้า[v.] (neūay-lā) EN: be weary ; be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted FR: être fatigué
เหนื่อยอ่อน[v. exp.] (neūay øn) EN: be tired (and feel weak) ; be weary ; be fatigued FR: être faible
อ่อนเพลีย[v.] (ønphlīa) EN: be tired ; be exhausted ; be listless ; be weak ; be fatigued FR:
อ่อนเปลี้ย[v.] (ønplīa) EN: be exhausted ; be tired ; be listless ; be weak ; be fatigued ; be knackered FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fatigued
Back to top