ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

untiring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *untiring*, -untiring-

untiring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
untiring (adj.) ที่ไม่ย่อท้อ Syn. tireless
English-Thai: HOPE Dictionary
untiring(อันไท'เออะริง) adj. ไม่เหนื่อย,ไม่ย่อท้อ., Syn. innumerable
English-Thai: Nontri Dictionary
untiring(adj) ไม่รู้จักเหนื่อย,ไม่ย่อท้อ

untiring ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不倦[bù juàn, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄢˋ, 不倦] tireless; untiring; indefatigable
不懈[bù xiè, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄝˋ, 不懈] untiring; unremitting; indefatigable

untiring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たゆまず努力[たゆまずどりょく, tayumazudoryoku] (n,vs) untiring labor (labour)
堅忍持久[けんにんじきゅう, kenninjikyuu] (n) dogged perseverance; untiring patience
飽かず[あかず, akazu] (exp,adv) with untiring zeal
こつこつ(P);コツコツ[, kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P)
弛まない[たゆまない, tayumanai] (adj-i) (uk) (See 弛む) untiring; steady; persistent
飽くなき;飽く無き[あくなき, akunaki] (adj-pn) insatiable; untiring; persistent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า untiring
Back to top