ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thy*, -thy-

thy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thy (pron.) ของท่าน
thyme (n.) ต้นไม้พันธุ์เตี้ยใช้เป็นเครื่องเทศ
thymus (n.) ต่อมไทมัส (ต่อมไร้ท่อ)
thyroid (n.) ต่อมไทรอยด์
thyroid gland (n.) ต่อมไทรอยด์
thyself (pron.) ตัวของท่านเอง
English-Thai: HOPE Dictionary
thy(ไธ) pron. ของท่าน (การแสดงความเป็นเจ้าของของ thou)
thyme(ไธม) n. พืชไม้เตี้ยจำพวกหนึ่งที่มีใบหอม
thymus(ไธ'มัส) n. ต่อมไร้ท่อที่อยู่ข้างหลังกระดูกเต้านมขึ้นไปถึงบริเวณต่อมไธรอยด์. pl. thymus,thymi, Syn. thymus gland
thyroid(ไธ'รอยด์) n.,adj. =ต่อมไธรอยด์,กระดูกลูกกระเดือก
thyroid stimulating hormothyroid stimulating hormone เป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของต่อมธัยรอยด์และกระตุ้นให้ต่อมธัยรอยด์ทำงานโดยสร้างฮอร์โมนธัยรอกซินออกมา ทำให้ metabolic rate เพิ่มขึ้น หัวใจเต้นเร็วขึ้น และ glycogen ที่ตับจะถูกเปลี่ยนเป็น glucose มากขึ้น
thyrotoxicosisโรคพิษธัยรอยด์
thyroxinควบคุมการเผาผลาญอาหารในร่างกาย ช่วยทำการแลกเปลี่ยนน้ำและเกลือแร่ เปลี่ยนกรดอะมิโนให้เป็นกลูโคส ควบคุม fatty acid cholesterol phospholipid ควบคุมการเจริญเติบโต
thyself(ไธ'เซลฟฺ) pron. ตัวของคุณเอง,ตัวของท่านเอง,เป็นสรรพนามย้ำที่ใช้แทนthouหรือthee
English-Thai: Nontri Dictionary
thy(adj) ของเจ้า,ของท่าน
thymus(n) ต่อมเล็กใกล้ต้นคอ
thyroid(n) ต่อมไธรอยด์
thyself(pro) ตัวของท่านเอง,ตัวของคุณเอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
thylakoidไทลาคอยด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thymectomyการตัดต่อมไทมัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymus gland; thymusต่อมไทมัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thyroid๑. -รูปคล้ายโล่ [มีความหมายเหมือนกับ scutiform]๒. ต่อมไทรอยด์ [มีความหมายเหมือนกับ gland, thyroid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thyroid glandต่อมไทรอยด์ [มีความหมายเหมือนกับ thyroid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thyrotoxicosis๑. โรคไทรอยด์เป็นพิษ [มีความหมายเหมือนกับ thyrotoxaemia; thyrotoxemia]๒. โรคคอพอกเป็นพิษ [มีความหมายเหมือนกับ goiter, toxic; goitre, toxic]๓. ภาวะพิษจากไทรอยด์(ฮอร์โมน) [มีความหมายเหมือนกับ thyrointoxication] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thyroxin; thyroxineไทรอกซิน [มีความหมายเหมือนกับ tetraiodothyronine (T4)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thymidylate synthaseไธมิไดเลท ซินเทส [TU Subject Heading]
Thyroidไทรอยด์, ไทรอยด์ มักเขียนผิดเป็น ธัยรอยด์ [คำที่มักเขียนผิด]
Thyroid glandต่อมธัยรอยด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
thyroid stimulating hormone (TSH)ไทรอยด์สติมิวเลติงฮอร์โมน (ทีเอสเอช), ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ทำหน้าที่กระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้างฮอร์โมนตามปกติ อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ฮอร์โมนไทโรโทรฟิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thyrotoxicosisต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ [TU Subject Heading]
thyroxinไทรอกซิน, ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไทรอยด์มีไอโอดีนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ มีหน้าที่ควบคุมเมตามอร์โฟซิสของสัตว์บางชนิด ถ้าคนขาดฮอร์โมนนี้ในวัยเด็กจะทำให้เป็นโรครีทินิซึม ในวัยผู้ใหญ่จะเป็นโรคมิกซิดีมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไทรอยด์ (n.) thyroid Syn. ต่อมไทรอยด์
ต่อมไทรอยด์ (n.) thyroid gland
grayling (n.) ปลาน้ำจืดจำพวก Thymallus
mad cow disease (n.) โรควัวบ้า (คือโรค BSE ย่อจาก bovine spongiform encephalopathy)
vetchling (n.) พืชตระกูลถั่วจำพวก Lathyrus
กระแสจิต (n.) telepathy See also: mental power, mental telepathy Syn. พลังจิต, โทรจิต
คนมั่งคั่ง (n.) wealthy person See also: rich person Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
คนมั่งคั่ง (n.) wealthy man See also: rich man, man of wealth, millionaire Syn. คนรวย, คนมั่งมี, มหาเศรษฐี, ผู้มั่งมี, ผู้มั่งคั่ง
คนมีอันจะกิน (n.) wealthy person See also: rich person Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
คนรวย (n.) wealthy person See also: the rich, millionaire Syn. เศรษฐี, ผู้ร่ำรวย, ผู้มั่งมี Ops. คนจน
คร่ำเครอะ (adj.) filthy See also: dirty, rusty, foul, grimy Syn. สกปรก, เปรอะเปื้อน
คฤหบดี (n.) wealthy person See also: the rich, millionaire Syn. คหบดี, เศรษฐี, คนรวย Ops. คนจน
ควรค่า (v.) be worthy of See also: deserve, be worthwhile, be valuable Syn. มีค่า, มีคุณค่า, สมควร
ความรู้สึกสะเทือนใจ (n.) sympathy See also: compassion, condolence Syn. ความสะเทือนใจ
ความสังเวช (n.) sympathy See also: sorrow, sadness Syn. ความสลด, ความหดหู่, ความเวทนา
ความเห็นอกเห็นใจ (n.) sympathy See also: compassion, condolence Syn. ความเห็นใจ, ความเข้าใจ
ความเห็นใจ (n.) sympathy See also: pity, compassion, commiseration Syn. ความเห็นอกเห็นใจ
ดำคล้ำ (adj.) swarthy See also: dark, black, dusky Syn. คล้ำ
ธัญ (adj.) wealthy See also: prosperous, flourishing, moneyed, affluent, Syn. มั่งมี, มั่งคั่ง, ร่ำรวย
น่าชื่นชม (adj.) praiseworthy See also: admirable, laudable, commendable Syn. น่าชื่นชอบ, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm feeling healthy nowตอนนี้ฉันรู้สึกแข็งแรงดีแล้ว
I don't need your sympathyฉันไม่ต้องการความเห็นใจของเธอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me see thy face.ให้ฉันเห็นพระพักตร์ของ พระองค์
Famed is thy beauty, Majesty.ที่มีชื่อเสียงเป็นความงามของ เจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Now, begin thy magic spell.ตอนนี้ เริ่มต้นเวทมนตร์ของเจ้า
"Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. "พระบิดาของเราที่ศิลปะใน สวรรค์ สักการะบูชาเป็นชื่อของเจ้า
O instrument of God, grant us thy peace.จักรกลเเห่งพระเป็นเจ้า โปรดเมตตาเราด้วย
"Love thy neighbor as thyself.""จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง"
Sir Ludo, if that's thy name, now I, Sir Didymus, yield to thee.เซอร์ ลูโด , ถ้านั่นชื่อของท่าน ข้านาม เซอร์ ดิดีมุส ขอคำนับ
He may be found acceptable in Thy sight, and receive that blessing, as Thy well-beloved son...เพื่อเขาจะได้รับการต้อนรับ สู่แสงสว่างแห่งท่าน และได้รับพร ในฐานะบุตรอันเป็นที่รัก
I've used thy name in profane fantasies.ในนามแห่งพระผู้เป็นเจ้า
Our Father who art in Calgary, bobsled be Thy name.พระบิดาพวกเรามาอยู่ที่ คาลการี่ นี้ เพื่อบ๊อบสเลด...
And thou will fail to save thy friends, just as thou failed to save thy sister!และแกก็จะผิดพลาด ที่จะช่วยเพื่อน, เหมือนกับที่แกพลาด ที่จะช่วยน้องสาว!
Unfaithful lover long since dead, deep asleep in thy wormy bed, wiggle thy toes, open thine eyes, twist thy fingers toward the sky.คนรักผู้ไม่ซื่อสัตว์ ตั้งแต่แกตาย ที่หลับไหลกับพวกหนอนบนเตียง, จงขยับนิ้วเท้าของเจ้า, เปิดตาของเจ้า,

thy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乙炔[yǐ quē, ㄧˇ ㄑㄩㄝ, 乙炔] acetylene; ethyne C2H2
腺嘌呤[xiàn biāo líng, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 腺嘌呤] adenine nucleotide (A, pairs with thymine T 胸腺嘧啶 in DNA and with uracil U 尿嘧啶 in RNA)
紫晶[zǐ jīng, ㄗˇ ㄐㄧㄥ, 紫晶] amethyst (purple crystalline silicon dioxide)
紫水晶[zǐ shuǐ jīng, ㄗˇ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, 紫水晶] amethyst
紫石英[zǐ shí yīng, ㄗˇ ㄕˊ , 紫石英] amethyst
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 甲] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl
值得庆幸[zhí de qìng xìng, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 值得庆幸 / 值得慶幸] auspicious; worth celebrating; worthy of congratulations
不良[bù liáng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, 不良] bad; harmful; unhealthy
伴侣号[bàn lǚ hào, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ ㄏㄠˋ, 伴侣号 / 伴侶號] HMS Consort, Royal Navy destroyer involved in 1949 Amethyst incident on Changjiang
不愧[bù kuì, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄟˋ, 不愧] be worthy of; deserve to be called; prove oneself to be
[yǐ, ㄧˇ, 乙] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl
思想顽钝[sī xiǎng wán dùn, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, 思想顽钝 / 思想頑鈍] blunt thinking; apathy
正骨[zhèng gǔ, ㄓㄥˋ ㄍㄨˇ, 正骨] bone setting; Chinese osteopathy
硬骨鱼[Yìng gǔ yú, ˋ ㄍㄨˇ ㄩˊ, 硬骨鱼 / 硬骨魚] bony fishes; Osteichthyes (taxonomic class including most fish)
腕隧道症候群[wàn suì dào zhèng hòu qún, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 腕隧道症候群] carpal tunnel syndrome (pain in the hands due to pressure on the median nerve); median neuropathy at the wrist
软骨鱼类[ruǎn gǔ yú lèi, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨˇ ㄩˊ ㄌㄟˋ, 软骨鱼类 / 軟骨魚類] cartilaginous fishes; Chondrichthyes (taxonomic class including sharks and rays)
不干不净[bù gān bù jìng, ㄅㄨˋ ㄍㄢ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 不干不净 / 不乾不淨] unclean; filthy; foul-mouthed
同情[tóng qíng, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˊ, 同情] compassion; relent; sympathize; sympathy
简洁[jiǎn jié, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˊ, 简洁 / 簡潔] concise; succinct; pithy
二元醇[èr yuán chún, ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄣˊ, 二元醇] ethyl alcohol C2H5COOH
半胱氨酸[bàn guāng ān suān, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄤ ㄢ ㄙㄨㄢ, 半胱氨酸] cysteine (Cys), an amino acid; mercaptoethyl amine
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 邪] demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine)
值得敬佩[zhí de jìng pèi, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄥˋ ㄆㄟˋ, 值得敬佩] deserving; worthy of respect; estimable
卑污[bēi wū, ㄅㄟ , 卑污] despicable and filthy; foul
二甘醇[èr gān chún, ㄦˋ ㄍㄢ ㄔㄨㄣˊ, 二甘醇] diethylene glycol; glycerin (used in antifreeze)
二甲基砷酸[èr jiǎ jī shēn suān, ㄦˋ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, 二甲基砷酸] dimethylarsenic acid (CH3)2AsO2H; cacodylic acid
二甲基胂酸[èr jiǎ jī shēn suān, ㄦˋ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, 二甲基胂酸] dimethylarsenic acid (CH3)2AsO2H; cacodylic acid
[wū, , 污] dirty; filthy; foul; corrupt; to smear; to defile; dirt; filth
腌臜[ā zā, ㄚ ㄗㄚ, 腌臜 / 腌臢] dirty; filthy; awkward; disgusting; nauseating
[zā, ㄗㄚ, 臜 / 臢] dirty; filthy
[zāng, ㄗㄤ, 臢] dirty; filthy
[āng, ㄤ, 肮 / 骯] dirty; filthy
同理心[tóng lǐ xīn, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄣ, 同理心] empathy
乙氨基[yǐ ān jī, ㄧˇ ㄢ ㄐㄧ, 乙氨基] ethyalamino group
乙烯[yǐ xī, ㄧˇ ㄒㄧ, 乙烯] ethylene C2H4
乙醚[yǐ mí, ㄧˇ ㄇㄧˊ, 乙醚] ether; diethyl ether C2H5OC2H5
环氧乙烷[huán yǎng yǐ wán, ㄏㄨㄢˊ ㄧㄤˇ ㄧˇ ㄨㄢˊ, 环氧乙烷 / 環氧乙烷] ethylene oxide
醋酸乙酯[cù suān yǐ zhǐ, ㄘㄨˋ ㄙㄨㄢ ㄧˇ ㄓˇ, 醋酸乙酯] ethyl acetate; acetidin
慰问[wèi wèn, ㄨㄟˋ ㄨㄣˋ, 慰问 / 慰問] express sympathy, greetings, consolation etc
名士[míng shì, ㄇㄧㄥˊ ㄕˋ, 名士] famous scholar; worthy; celebrity, esp. distinguished literary person having no official post

thy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弱き者よ汝の名は女也[よわきものよなんじのなはおんななり, yowakimonoyonanjinonahaonnanari] (exp) (id) Frailty, thy name is woman
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE
EDTA[イーディーティーエー, i-dei-tei-e-] (n) (See エチレンジアミン四酢酸) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET
アークティックグレイリング;アークティック・グレイリング[, a-kuteikkugureiringu ; a-kuteikku . gureiringu] (n) Arctic grayling (Thymallus arcticus)
アカヒメジ[, akahimeji] (n) yellowfin goatfish (Mulloidichthys vanciolensis)
アジドチミジン[, ajidochimijin] (n) azidothymidine; AZT
アッシュメドウズキリフィッシュ[, asshumedouzukirifisshu] (n) Ash Meadows killifish (Empetrichthys merriami)
アパシー[, apashi-] (n) apathy
アミノ安息香酸エチル[アミノあんそくこうさんエチル, amino ansokukousan echiru] (n) ethyl aminobenzoate
アミロイドニューロパシー[, amiroidonyu-ropashi-] (n) familial amyloidotic polyneuropathy; FAP
アメシスト;アメジスト[, ameshisuto ; amejisuto] (n) amethyst
アメリカヤツメ属[アメリカヤツメぞく, amerikayatsume zoku] (n) Ichthyomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae)
イエローイアーエンジェルフィッシュ[, iero-ia-enjierufisshu] (n) yellow-ear angelfish (Apolemichthys xanthotis); Red Sea angelfish
イエローテールエンジェルフィッシュ[, iero-te-ruenjierufisshu] (n) yellowtail angelfish (Apolemichthys xanthurus); Indian yellowtail angelfish
イクチオルニス[, ikuchiorunisu] (n) ichthyornis (extinct Cretaceous-period seabird)
イヒチオール[, ihichio-ru] (n) Ichthyol; ichthammol
インフルエンザ脳症[インフルエンザのうしょう, infuruenza noushou] (n) influenza-associated encephalopathy
エウテュプローンのジレンマ[, euteyupuro-n no jirenma] (n) Euthyphro dilemma
エチル[, echiru] (n) ethyl (ger
エチルエーテル[, echirue-teru] (n) ethyl ether
エチレン[, echiren] (n) ethylene
エチレンオキシド[, echiren'okishido] (n) ethylene oxide
エチレングリコール[, echirenguriko-ru] (n) ethylene glycol; ethanediol
エチレンジアミン[, echirenjiamin] (n) ethylenediamine
エチレンジアミン四酢酸[エチレンジアミンしさくさん, echirenjiamin shisakusan] (n) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA
エンパシー[, enpashi-] (n) empathy
オキシラン[, okishiran] (n) (See エチレンオキシド) oxirane; ethylene oxide
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy
お見舞い申し上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy
カスミチョウチョウウオ属[カスミチョウチョウウオぞく, kasumichouchouuo zoku] (n) Hemitaurichthys (genus of tropical butterflyfish in the family Chaetodontidae)
カバ[, kaba] (n) (See カヴァ) kava (Piper methysticum); kavakava
カバー(P);カヴァー;カヴァ[, kaba-(P); kava-; kava] (n,vs) (1) cover (e.g. book); (2) (カヴァ only) kava (Piper methysticum); (P)
カワヒメマス属[カワヒメマスぞく, kawahimemasu zoku] (n) Thymallus (genus of freshwater fish in the salmon family Salmonidae)
キンホシイソハゼ[, kinhoshiisohaze] (n) storthynx pygmy goby (Eviota storthynx); belly-spotted pygmy-goby
くだくだしい[, kudakudashii] (adj-i) tedious; lengthy; wordy; long-winded
クラカケトラザメ[, kurakaketorazame] (n) slender catshark (Schroederichthys tenuis, found off Suriname and Brazil)
クラカケトラザメ属[クラカケトラザメぞく, kurakaketorazame zoku] (n) Schroederichthys (genus of catshark in the family Scyliorhinidae)
グリフィスエンジェルフィッシュ[, gurifisuenjierufisshu] (n) Griffis angelfish (Apolemichthys griffisi)

thy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอลเอสดี[n.] (Aēl-Ēs-Dī) EN: LSD (lysergic acid diethylamide) ; LSD-25 FR: L.S.D. [m] ; LSD [m] ; lysergamide [m]
อ้ายเบี้ยว[n.] (āibīo) EN: twisted-jaw catfish ; Belodontichthys truncatus FR: Belodontichthys truncatus
อนุชาต[n.] (anuchāt) EN: a son who is neither better nor worse than his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาต-[pref.] (anuchātta-) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาตบุตร[n.] (anuchāttabu) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อรหันต์[n.] (arahan = ør) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint FR: saint bouddhique [m] ; arhat [m] ; arahat [m]
อารมณ์เบื่อ[n. exp.] (ārom beūa) EN: apathy FR:
อารมณ์ร้าย[adj.] (ārom rāi) EN: bad-tempered ; hot-tempered ; bad disposition ; hyperthymia FR:
อารมณ์ร่วม[X] (ārom ruam) EN: empathy FR:
อวชาต[adj.] (awachāt) EN: inferior to his father ; unworthy of his family name FR:
อวชาต-[pref.] (awachātta-) EN: inferior to his father ; unworthy of his family name FR:
เบี้ยว[n.] (bīo) EN: twisted-jaw catfish ; Belodontichthys truncatus FR: Belodontichthys truncatus
บูชนียสถาน[n.] (būchanīyasa) EN: place worthy of worship FR:
บุคคลที่มีสุขภาพดี[n. exp.] (bukkhon thī) EN: healthy person FR: personne saine [f]
แชล่ม[adj.] (chalaem) EN: healthy ; happy ; glowing ; beautiful ; lovely FR:
ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง[n. exp.] (cheūnchom p) EN: rave review FR: critique dithyrambique [f] ; critique élogieuse [f]
เอ็นร้อยหวายอักเสบ[n. exp.] (en røiwāi a) EN: Achilles tendinitis ; Achilles tenosynovitis ; Achilles tendinopathy FR:
เอทิลแอลกอฮอล์[n.] (ēthin-aēnkø) EN: ethyl alcohol ; ethanol ; grain alcohol ; alcohol FR: alcool éthylique [m] ; éthanol [m]
เอทิลีน[n.] (ēthilīn) EN: ethylene FR: éthylène [m]
เฟอะฟะ[adj.] (foefa) EN: stained ; soiled ; dirty ; filthy FR:
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: sympathize with ; feel for ; have sympathy for ; commiserate with ; pity ; be sympathetic (with) FR: sympathiser
เห็นอกเห็นใจ[v. exp.] (hen-ok henj) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with FR: sympathiser
จังมัง[adj.] (jangmang) EN: healthy FR:
จั้งมั่ง[adj.] (jangmang) EN: healthy FR:
เจ้าขรัว[n.] (jaokhrūa) EN: wealthy Chinese FR: riche Chinois [m]
เจ้าสัว[n.] (jaosūa) EN: rich Chinese merchant ; wealthy business owner ; wealthy Chinese FR: commerçant fortuné [m] ; riche Chinois [m]
เจดีย์[n.] (jēdī) EN: person worthy of worship ; place worthy of worship ; object worthy of worship FR:
เจ๊สัว[n.] (jēsūa) EN: wealthy Chinese FR: riche Chinois [m]
เจโตปริยญาณ[n.] (jētōpariyay) EN: knowledge of others’ thought ; telepathy FR:
ก้ำกึ่ง[X] (kamkeung) EN: fifthy-fifthy ; about equal FR:
การแสดงความเห็นใจ[n. exp.] (kān sadaēng) EN: expressing sympathy FR:
กะแหยก[n.] (kayaēk) EN: Pedilanthus tithymaloides FR: Pedilanthus tithymaloides
แข็งแรง[adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust ; sturdy ; sound ; in good condition FR: fort ; puissant ; robuste ; costaud ; en bonne condition
แข็งแรงดี[adj.] (khaengraēng) EN: healthy FR:
แคลซิโทนิน[n.] (khaēnsithōn) EN: calcitonin ; thyrocalcitonin FR:
คหปตานี[n.] (khahapatānī) EN: rich woman ; wealthy woman ; woman of means FR:
คะมึก[adj.] (khameuk) EN: healthy ; sturdy FR:
คางเบือน[n.] (khāngbeūoen) EN: twisted-jaw catfish ; Belodontichthys truncatus FR: Belodontichthys truncatus
คางคก[n.] (khāngkhok) EN: Austrobatrachus dussumieri ; Batrichthys grunniens FR:
คฤหบดี[n.] (khareuhabød) EN: wealthy person FR:

thy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
Ajowan-Kümmel {m} [cook.]thymol seed
Allopathie {f} [med.]allopathy
Amethyst {m} [min.]amethyst
amethystfarben {adj}amethyst; amethyst-coloured
Amethystkolibri {m} [ornith.]Amethyst Woodstar
Amethystsonnennymphe {f} [ornith.]Amethyst-throated Sunangel
Amethystkehlnymphe {f} [ornith.]Amethyst-throated Hummingbird
Amethystglanzköpfchen {n} [ornith.]Amethyst Sunbird
beachtenswert {adj}noteworthy
Kontinentalhang {m}continental slope; bathyal zone
Rauch-Engelfisch {m} (Apolemichthys xanthurus) [zool.]cream angel
erdig {adj} | erdiger | am erdigstenearthy | earthier | earthiest
Weißstreifen-Aalgrundel {f} (Pholidichthys leucotaenia) [zool.]engineer goby
Äthyl {n} | Äthyle
Ethylacetat {n} [chem.]ethyl acetate
Ethylalkohol {m} [chem.]ethyl alcohol
schmutzig; schmierig; unsauber; schmuddelig; versifft [ugs.] {adj} | schmutziger | am schmutzigstenfilthy | filthier | filthiest
Bäumchen-Weichkoralle {f} (Dendronephthya spp.) [zool.]flower coral
schaumig {adj} | schaumiger | am schaumigstenfrothy | frothier | frothiest
Bergente {f} [ornith.]Greater Scaup (Aythya marila)
gesund {adj} | gesünder | am gesündestenhealthy | healthier | healthiest
Homöopathie {f} [med.]homeopathy [Am.]; homoeopathy [Br.]
Abschaltthyristor {m} [electr.]gate-turn-off thyristor (GTO)
Beileidsbrief {m}letter of condolence; letter of sympathy
Beißerchen {pl} (Kindersprache für Zähne)toothy-pegs
Hypertext {m}; querverweisender Texthypertext
ichthyologisch {adv}ichthyologically
Kleine Bergente {f} [ornith.]Lesser Scaup (Aythya affinis)
lobenswert; rühmlich; rühmenswert {adj} | lobenswerter; rühmlicher; rühmenswerter | am lobenswertesten; am rühmlichsten; am rühmenswertestenpraiseworthy | more praiseworthy | most praiseworthy
lobenswert; löblich {adj}worthy
Lymphadenopathie {f}; Erkrankung der Lymphknoten [med.]lymphadenopathy; lymph node disease
Moorente {f} [ornith.]Ferruginous Duck (Aythya nyroca)
Myopathie {f}; entzündliche Muskelerkrankung [med.]myopathy
Nephropathie {f}; Nierenerkrankung [med.]nephropathy
Neuropathie {f} [med.]neuropathy
kernig; prägnant {adj} | kerniger | am kernigstenpithy | more pithy | most pithy
markig {adj} | markiger | am markigstenpithy | pithier | pithiest
Polyäthylen {n} [chem.]polyethylene
Polycarbonat {n} (PC) [chem.] | Polyäthylene

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thy
Back to top