ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moneyed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moneyed*, -moneyed-

moneyed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moneyed (adj.) ซึ่งมีเงินมาก Syn. monied
moneyed (adj.) ร่ำรวย See also: มั่งคั่ง, ซึ่งมีเงินมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
moneyed(มัน'นีดฺ) adj. มีเงิน,รวย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So... a surgeon who's no longer a surgeon, a parking violation incurred outside poor man's cemetery, and two parents who are as moneyed as they are alive.ถึงมีใบสั่งNเพราะงั้น ศัลยแพทย์ ที่ไม่ได้เป็นศัลยแพทย์แล้ว ใบสั่งจราจรได้ จากนอกสุสานคนจน
They're moneyed, smart and connected.ฉลาดและมีความเชื่อมโยง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moneyed
Back to top