ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

credential

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *credential*, -credential-

credential ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
credential (n.) หนังสือรับรอง Syn. certificate, certification
credentialed (adj.) ที่มีใบรับรอง Syn. documented
credentials (n.) หนังสือรับรอง See also: ใบรับรอง, เอกสารรับรอง, จดหมายรับรอง Syn. proof
English-Thai: HOPE Dictionary
credential(คริเดิน'เชิล) n. หลักฐานอ้างอิง,หนังสือรับรอง,หนังสือแนะนำตัว,สาสน์ตราตั้งทูต,ประกาศนียบัตร. adj. ซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิง หรือรับรอง, See also: credentialed adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
credentials(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,หนังสือรับรอง,หลักฐานอ้างอิง,สาสน์ตราตั้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
credentials๑. อักษรสาสน์ตราตั้ง, พระราชสาสน์ตราตั้ง (การทูต)๒. ตราสารแต่งตั้ง (ผู้แทนในการประชุมระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Credential หรือ Letter of Credenceเอกสารทางราชการที่ประมุขของประเทศเป็นผู้ลงนาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนังสือสำคัญ (n.) credentials See also: papers, document
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The palace announced you'd be coming to present credentials.{\cHFFFFFF}พระราชวังประกาศคุณต้องการจะ มาที่จะนำเสนอข้อมูลประจำตัว
That's a credential, rewriting Einstein."Einstein's Twin Paradox : A New lnterpretation" โดย Dana Scully
His credentials are impeccable. An expiration date you wouldn't believe.ประวัติเค้าดีเยี่ยม คุณต้องไม่เชื่อแน่ๆ
I gotta check your credentials, so have your pussy passes out.สาวๆ โปรดมีมารยาทกันหน่อยจ้ะ
Show the pilot your credentials get us the hell out of here.ห้องนักบินอยู่ข้างบน
In the film, the terrorists got their credentials from a secret service turncoat.หทารเรือตาย 1 ไม่มีอาการช็อค
And he can explain to us why we've burned our diplomatic credentials...และท่านจะต้องอธิบายให้เราฟังว่า เหตุใดเราจึงทำลายความน่าเชื่อถือทางการทูต
Well, your credentials and references are excellent.จดหมายแนะนำตัวของคุณ รวมทั้งข้อมูลอ้างอิงนี่เยี่ยมยอดมาก
I can't help wondering what someone with your credentials is doing in a place like this.ฉันอดคิดไม่ได้ว่า คนที่มีประวัติดีเยี่ยมอย่างเธอ หลงเข้ามาทำอะไรในคุกแบบนี้
Let me see your credentials.ขอผมดูหลักฐานอ้างอิงหน่อย
Your credentials have been approved.บัตรของคุณผ่านการยืนยัน
Credentials. They're in my jacket at Federal Plaza.เธอบาดเจ็บจากระเบิดที่ตึกรัฐบาลกลาง

credential ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
证书[zhèng shū, ㄓㄥˋ ㄕㄨ, 证书 / 證書] credentials; certificate
国书[guó shū, ㄍㄨㄛˊ ㄕㄨ, 国书 / 國書] credentials (of a diplomat); documents exchanged between nations; national or dynastic history book
证件[zhèng jiàn, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 证件 / 證件] paperwork; credentials

credential ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
信任状[しんにんじょう, shinninjou] (n) credentials
国書[こくしょ, kokusho] (n) credentials; sovereign message
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] (n) certificate (usually of proof of something); credentials; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] credentials

credential ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรสาส์นตราตั้ง[n. exp.] (aksønsān tr) EN: credentials ; letter of credence FR:
หนังสือสำคัญ [n. exp.] (nangseū sam) EN: credentials ; papers ; document ; certificate FR: certificat [m]
พระราชสาส์น[n.] (phrarātchas) EN: royal letter ; formal letter from the king ; envoy's credentials FR:
สารตราตั้ง[n.] (sāntrātang) EN: letter of credence ; credentials FR:
ทะเบียน[n.] (thabīen) EN: register ; record ; registration ; list ; roll ; roster ; certificate ; credentials ; license FR: registre [m] ; enregistrement officiel [m] ; enregistrement [m] ; certificat [m] ; liste [f]
ตราตั้ง[n.] (trātang) EN: seal of office ; seal of appointment ; certificate of appointment ; credentials FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า credential
Back to top