ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

experiment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *experiment*, -experiment-

experiment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
experiment (n.) การทดลองทางวิทยาศาสตร์ See also: การทดสอบ Syn. analysis, test, trial
experiment (vi.) ทดลอง (ทางวิทยาศาสตร์) See also: ทดสอบ Syn. analyze, test, verify
experimental (adj.) เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ Syn. analytic, probative, verification
experimental (adj.) เกี่ยวกับประสบการณ์ Syn. analytic, probative, verification
experimenter (n.) ผู้วิเคราะห์ See also: ผู้พิจารณา Syn. theorist, philosopher
English-Thai: HOPE Dictionary
experiment(อิคซฺเพอ'ริเมินทฺ) n. การทดลอง, See also: experimental adj. experimentation n. experimenter n., Syn. trial
English-Thai: Nontri Dictionary
experiment(n) การทดลอง,การทดสอบ,การพิสูจน์
experimental(adj) เป็นการทดลอง,เกี่ยวกับประสบการณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
experimentการทดลอง [มีความหมายเหมือนกับ trial ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
experimental designการออกแบบการทดลอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Experimental designการออกแบบการทดลอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทดลอง (n.) experiment See also: test, trial, experimentation
การวิจัยเชิงทดลอง (n.) experimental research
ผู้ทดลอง (n.) experimenter See also: tester Ops. ผู้ถูกทดลอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You agreed earlier to be part of an experiment today with the Los Angeles Police Department.คุณตกลงกับเราก่อนหน้านี้ว่า ส่วนนึงของการทดสอบในวันนี้ กับกรมตร.แอลเอ
Somehow the experiment is out of my control.และอาจเกินกว่าจะควบคุมได้
The experiment wouldn't have to identify the subject's sex.การทดลองมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศของตัวอย่างทดลอง
That's it. We're closin' out the experiment tonight.พอที คืนนี้เราจะหยุดการทดลองแล้ว
What are you so gloomy about? Come on. The experiment worked.ทำไมทำหน้าเศร้าอย่างนั้น การทดลองได้ผลนะ
Now, probably you would never... experiment on yourself--โดยปกติแล้วคุณจะไม่ทดลองอะไรกับตัวเอง
I was gonna, you know, experiment on you for anatomy class first, obviously.นี่รู้ไหมชั้นกำลังทดลองกายวิภาค ให้คุณก่อนย่ะ.. ตาลายจัง ใช้คุ้มเลยนะ
Bring to an end the Soviet empire... and its 70 year experiment of comunism continuing stife in ... regions, along with widespread corruption and economic misery resulting in a virtual tidal wave of crime. the Russian maffia has involved into a world clasเกิดคอรัปชั่น และการเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วไป รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม เกิดมาเฟียซึ่งมีเครือค่ายย่อย ๆ ขึ้นในรัสเซีย
Perform an experiment for the sake of science.เพื่อเห็นแก่งานด้านวิทยาศาสตร์
Consider it an experiment in probability theory.พิจารณาการทดลองในทฤษฎีความน่าจะเป็น
If you don't, this experiment will fail.ถ้าคุณลืมไม่ได้ การทดลองนี้จะไม่สำเร็จ
I just think that it would be, like, a fun little experiment if you were to hang out with them and then tell us everything that they say.ชั้นแค่คิดว่า มันน่าจะเป็นเรื่องน่าสนุก ออกไปเที่ยวกับยัยพวกนั้น แล้วมาบอกพวกเราว่าคุยอะไรกัน

experiment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡文迪什[Kǎ wén dí shí, ㄎㄚˇ ㄨㄣˊ ㄉㄧˊ ㄕˊ, 卡文迪什] Cavendish (name); Henry Cavendish (1731-1810), English nobleman and pioneer experimental scientist
实验心理学[shí yàn xīn lǐ xué, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 实验心理学 / 實驗心理學] experimental psychology
试验[shì yàn, ㄕˋ ㄧㄢˋ, 试验 / 試驗] experiment; test; experimental
试验性[shì yàn xìng, ㄕˋ ㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 试验性 / 試驗性] experimental
法拉第[Fǎ lā dì, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄉㄧˋ, 法拉第] Faraday (name); Michael Faraday (1791-1867), British experimental physicist prominent in the development of electricity
胡克[Hú kè, ㄏㄨˊ ㄎㄜˋ, 胡克] Hook or Hooke (name); Robert Hooke (1635-1703), brilliant English experimental scientist and inventor
韩邦庆[Hán Bāng qìng, ㄏㄢˊ ㄅㄤ ㄑㄧㄥˋ, 韩邦庆 / 韓邦慶] Han Bangqing (1856-1894), writer and publisher of experimental literary journal in classical Chinese and Jiangsu vernacular, author of novel 海上花列傳|海上花列传

experiment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスペリメント[, ekusuperimento] (n) experiment
マイケルソンモーリーの実験[マイケルソンモーリーのじっけん, maikerusonmo-ri-nojikken] (n) Michelson-Morley experiment (1887)
化学実験[かがくじっけん, kagakujikken] (n) chemical experiment; chemistry experiment
科学実験[かがくじっけん, kagakujikken] (n) scientific experiment
蚕糸試験所[さんししけんじょ, sanshishikenjo] (n) silk experiment station
シュレーディンガーの猫[シュレーディンガーのねこ, shure-deinga-noneko] (n) Schrodinger's cat (quantum mechanics thought experiment)
ヒト疾患モデル[ヒトしっかんモデル, hito shikkan moderu] (n) human disease model (e.g. using experimental animals)
フリーフライヤー[, furi-furaiya-] (n) experimental unmanned spacecraft (wasei
中国語の部屋[ちゅうごくごのへや, chuugokugonoheya] (n) Chinese room (artificial intelligence thought experiment)
実験台[じっけんだい, jikkendai] (n) (1) laboratory testing bench; laboratory table; (2) subject of an experiment; (human) guinea pig
実験期間[じっけんきかん, jikkenkikan] (n) {comp} test period; experimental period
実験現象学[じっけんげんしょうがく, jikkengenshougaku] (n) experimental phenomenology
実験発生学[じっけんはっせいがく, jikkenhasseigaku] (n) experimental embryology
実験結果[じっけんけっか, jikkenkekka] (n) experimental results
実験群[じっけんぐん, jikkengun] (n) experimental group
水産試験所[すいさんしけんじょ, suisanshikenjo] (n) experimental fishery station
研究材料[けんきゅうざいりょう, kenkyuuzairyou] (n) research material; experimental material
被験者;被検者[ひけんしゃ, hikensha] (n) (1) (被験者 only) subject (of a medical experiment, etc.); test subject; trial subject; testee; (2) examinee (of a full-body scan, etc.)
試み[こころみ, kokoromi] (n) trial; experiment; (P)
試作[しさく, shisaku] (n,vs) trial manufacture; experiment; test piece; prototype; (P)
試作車[しさくしゃ, shisakusha] (n) experimental car
試用[しよう, shiyou] (n,vs) trial; experimental use
試験的[しけんてき, shikenteki] (adj-na) experimental; provisional; (P)
試験薬[しけんくすり, shikenkusuri] (n) experimental drug
Japanese-English: COMDICT Dictionary
実験期間[じっけんきかん, jikkenkikan] test period, experimental period
実験段階[じっけんだんかい, jikkendankai] experimental phase
私用[しよう, shiyou] private use, experimental use
試用[しよう, shiyou] private use, experimental use

experiment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การทดลอง[n.] (kān thotløn) EN: experiment ; experimentation ; trial ; test FR: expérience [f] ; essai [m] ; test [m] ; expérimentation [f]
การทดลองแบบสุ่ม[n. exp.] (kān thotløn) EN: random experiment FR:
การทดลองเชิงตัวประกอบ[n. exp.] (kān thotløn) EN: factorial experiment FR:
การทดลองเสมือนจริง[n. exp.] (kān thotløn) EN: virtual experiment FR: expérience virtuelle [f]
การทดลองสุ่ม [n. exp.] (kān thotløn) EN: random experiment FR:
ลอง[v.] (løng) EN: try ; give a try ; experiment ; attempt ; sample ; test ; experience FR: essayer ; expérimenter ; éprouver ; tester ; tenter
ผลการทดลอง[n. exp.] (phon kān th) EN: result of the experiment FR:
ทดลอง[v.] (thotløng) EN: try ; try out ; experiment ; test ; give a trial FR: essayer ; expérimenter ; mettre à l'épreuve ; tester ; éprouver
แบบแผนการทดลอง[n. exp.] (baēpphaēn k) EN: experimental design FR:
แบบแผนการทดลองจริง[n. exp.] (baēpphaēn k) EN: true experimental design FR:
แบบแผนการทดลองขั้นต้น[n. exp.] (baēpphaēn k) EN: pre-experimental design FR:
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient FR: expérimenté
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced FR: expérimenté ; spécialisé
เชิงทดลอง[adj.] (choēng thot) EN: experimental FR: expérimental
ฝีมือดี[adj.] (fīmeū dī) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted FR: doué ; habile ; expérimenté
ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติการ[n. exp.] (fisik choēn) EN: experimental physics FR: physique expérimentale [f]
จัดเจน[adj.] (jatjēn) EN: experienced ; well versed in ; an hold hand (at) FR: expérimenté
เจน[adj.] (jēn) EN: well-versed ; experienced ; skilled at ; familiar with ; accustomed to FR: habitué ; accoutumé ; rompu ; expérimenté
เจนจัด[v.] (jēnjat) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนจัด[adj.] (jēnjat) EN: skillfull ; experienced FR: expérimenté ; spécialisé
เจนสนาม[v.] (jēnsanām) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนสังเวียน[v.] (jēnsangwīen) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนเวที[v.] (jēnwēthī) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
จิตวิทยาการทดลอง[n. exp.] (jittawittha) EN: experimental psychology FR: psychologie expérimentale [f]
จิตวิทยาทดลอง[n. exp.] (jittawittha) EN: experimental psychology FR: psychologie expérimentale [f]
การออกแบบการทดลอง[n. exp.] (kān øk baēp) EN: experimental design FR:
การศึกษาเชิงทดลอง[n. exp.] (kān seuksā ) EN: experimental study FR:
การทดลองเชิงสุ่ม[n. exp.] (kān thotløn) EN: random experiments ; random trials FR:
การทดลองทางวิทยาศาสตร์[n. exp.] (kān thotløn) EN: FR: expérimentation scientifique [m]
การวิจัยแบบไม่ทดลอง[n. exp.] (kān wijai b) EN: nonexperimental research ; non-experimental research FR:
การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง[n. exp.] (kān wijai c) EN: quasi-experimental research FR:
การวิจัยเชิงทดลอง[n. exp.] (kān wijai c) EN: experimental research FR: recherche expérimentale [f]
ขั้นทดลอง[n. exp.] (khan thotlø) EN: experimental stage FR: phase expérimentale [f]
ขาดประสบการณ์[adj.] (khāt prasop) EN: inexperienced ; callow FR: inexpérimenté
คนที่ไม่ชำนาญ[X] (khon thī ma) EN: outsider FR: outsider [m] ; non expert [m] ; quelqu'un de non expérimenté
กลุ่มศึกษา[n. exp.] (klum seuksā) EN: study group ; experimental group FR:
กลุ่มทดลอง[n. exp.] (klum thotlø) EN: experimental group FR:
หลายสมัย[adj.] (lāi samai) EN: veteran FR: expérimenté

experiment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tierversuch {m}; Tierexperiment
Archäologie {f} | experimentelle Archäologiearcheology; archaeology | experimental archaeology
Experimentalphysik {f}experimental physics
Experimentierkasten {m}laboratory kit; experimental kit
experimentell {adj}experimental
Versuchsanstalt {f}experimental station
Versuchseinheit {f}experimental unit
Versuchsgebiet {n}experimental area
Versuchsstadium {n}experimental stage
Versuchswerkzeug {n}experimental tool

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า experiment
Back to top