ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maneuver

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maneuver*, -maneuver-

maneuver ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maneuver (n.) การซ้อมรบ See also: การจัดทัพ Syn. sham battle, war game
maneuver (n.) การยักย้าย See also: การหลบหลีก
maneuver (n.) กลยุทธ์ See also: กลอุบาย, แผนการ Syn. stratagem, procedure
maneuverability (n.) การวางแผนการ See also: การจัดกลยุทธ์
maneuverable (adj.) ซึ่งยักย้ายได้ See also: ซึ่งหลบหลีกได้
maneuverer (n.) ผู้ซักซ้อม See also: ผู้ยักย้าย, ผู้หลบหลีก
maneuverering (n.) การใช้แผนการ See also: การใช้กลยุทธ์ Syn. tactics, strategy
maneuvering (n.) ชั้นเชิง See also: กลยุทธ์, กลวิธี Syn. strategy, generalship, stratagem
English-Thai: HOPE Dictionary
maneuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maneuver, Firstขั้นตอนที่ 1, วิธีทำขั้นที่ 1 [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ้อมรบ (v.) maneuver See also: engage in military exercise
ประลองกำลัง (v.) maneuver See also: hold maneuvers Syn. ต่อสู้, ซ้อมรบ, ฝึกซ้อม, ฝึกรบ
ประลองยุทธ์ (v.) maneuver See also: hold maneuvers Syn. ต่อสู้, ประลองกำลัง, ซ้อมรบ, ฝึกซ้อม, ฝึกรบ
ฝึกรบ (v.) maneuver See also: hold maneuvers Syn. ต่อสู้, ประลองกำลัง, ซ้อมรบ, ฝึกซ้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now that Suribachi has been taken... the enemy will maneuver all forces onto the hillside.ถ้า ซึริบาชิ ถูกตีได้อย่างนี้แล้ว... ข้าศึกจะแปรขบวน.. ผนึกกำลังเข้าตีแนวเชิงเขาที่เหลือ
So Juno, how was your little maneuver last night?จูโน่ แผนรบของเธอเมื่อคืนเป็นไงบ้าง
Destiny used an aerobraking maneuver to slow down.ยานเดสทินี่ใช้วิถีโค้งของดวงดาวเพื่อลดความเร็ว
I'm suggesting Lieutenant Scott perform a slingshot maneuver around the planet to do exactly the opposite.ผมกำลังแนะนำ ให้ผู้หมวดสก๊อต ใช้วิธีแซงหน้ายาน คนละด้านของดวงดาว และทำอย่างแม่นยำ
Whicis why the maneuver is knownnly trained combatants: Special Forces, Navy SEALs.ทำไมคนที่รู้วิธีการต่อสู้อย่างดี ทหาร กองกำลังพิเศษ หน่วยซีล
Because there are no instruments that can maneuver through a nasal cavity this small and get the appropriate angles.เพราะไม่มีเครื่องมือ \ Nที่สามารถผ่านเข้าไปได้ โพรงจมูกนี้เล็ก และได้มุมที่เหมาะสม
Help me... maneuver has been lost.ผู้กองคะ ติดต่อสื่อสารไม่ได้เลยครับ
Bravo 6 maneuver fire, full spread!ใช้รูปขบวนบราโว่ 6 ยิงตอบโต้
If Mr. Sulu is able to maneuver us into positionถ้าคุณซูลูสามารถนำเราไปตำแหน่งนั้นได้
I employed the selfsame maneuver we perfected in New Guinea.เขาใช้แผนเดียวกันกับ ที่เคยสำเร็จมาแล้วในนิวกินี
The muscle relaxant makes them easy to maneuver but it also flushes out any internal toxins through the pores.ยาคลายกล้ามเนื้อทำให้พวกเขาง่ายต่อการยักย้าย แต่มันจะไปขับไล่ของเหลว
There's room to maneuver but nowhere to go.มีที่ให้สู้แต่ไม่มีให้หนี

maneuver ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巧计[qiǎo jì, ㄑㄧㄠˇ ㄐㄧˋ, 巧计 / 巧計] maneuver; scheme
迴旋[huí xuán, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄩㄢˊ, 迴旋] maneuvering room; leeway
技俩[jì liǎng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˇ, 技俩 / 技倆] tricky maneuver; devious trick

maneuver ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マニューバー[, manyu-ba-] (n) maneuver (e.g. flying); manouevre
大寄[おおよせ, ooyose] (n) (1) calling many harlots and entertainers and have a big party; (2) starting an important maneuver at the end of a game of go
抜き付け[ぬきつけ, nukitsuke] (n) {MA} maneuver to draw a sword from its scabbard and cut immediately
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P)
納刀[のうとう, noutou] (n,vs) {MA} maneuver to return a sword to its scabbard
マヌーバー[, manu-ba-] (n) maneuver; manoeuvre; (P)
偽装工作[ぎそうこうさく, gisoukousaku] (n,vs) diversionary tactics (maneuvering); disguise; hide by camouflage
大演習[だいえんしゅう, daienshuu] (n) large-scale maneuvers; large-scale manoeuvres; war games
工作[こうさく, kousaku] (n,vs) work; construction; handicraft; maneuvering; manoeuvering; (P)
巧みに操る[たくみにあやつる, takuminiayatsuru] (exp,v5r) to maneuver; to manoeuvre; to manipulate
政治工作[せいじこうさく, seijikousaku] (n) political maneuvering; politicking; political machinations
暗中飛躍[あんちゅうひやく, anchuuhiyaku] (n,vs) behind-the-scenes maneuvering; behind-the-scenes manoeuvering; secret maneuvers; secret manoeuvres
暗躍[あんやく, anyaku] (n,vs) secret manoeuvering; secret maneuvering; secret manoeuvres; secret maneuvers
機動性[きどうせい, kidousei] (n) cavalry; mobility; maneuverability
機動演習[きどうえんしゅう, kidouenshuu] (n) maneuvers; manoeuvres
機動計画[きどうけいかく, kidoukeikaku] (n) scheme of maneuver; scheme of manoeuvre
機略[きりゃく, kiryaku] (n) resources; maneuver; manoeuvre
演習[えんしゅう, enshuu] (n,vs) (1) practice; practise; (2) exercises; manoeuvres; maneuvers; (3) seminar (student debates, presentations, etc.); practicum; (P)
演習場[えんしゅうじょう, enshuujou] (n) maneuvering ground; manoeuvering ground
画策;劃策[かくさく, kakusaku] (n,vs) plan; scheme; program formulation; programme formulation; maneuver; manoeuvre
策動[さくどう, sakudou] (n,vs) maneuverings; manoeuverings; machinations
蠢動;惷動(iK)[しゅんどう, shundou] (n,vs) (1) wriggling; squirming; maneuvering; manoeuvering; (2) mischief; despicable acts
裏面工作[りめんこうさく, rimenkousaku] (n) string-pulling; backstage manoeuvering (maneuvering)
運動性[うんどうせい, undousei] (n,adj-no) motility; mobility; maneuverability

maneuver ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรีธา[v.] (krīthā) EN: march ; move ; maneuver ; deploy ; advance FR:
กุศโลบาย[n.] (kusalōbāi =) EN: stratagem ; strategy ; maneuver ; tactics ; well-thought-out course of action ; intelligent policy ; meritorious policy ; clever manipulation ; clever scheming ; shrewd planning ; sagacity ; manipulation ; scheme FR:
ซ้อมรบ[v. exp.] (søm rop) EN: hold military exercises ; engage in maneuvers ; hold war games ; have battle training FR:

maneuver ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handlungsspielraum {m}room for manoeuvre; room for maneuver [Am.]
Taktiker {m}maneuverer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maneuver
Back to top