ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

probable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *probable*, -probable-

probable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
probable (adj.) ที่น่าจะเป็นไปได้ Syn. likely, seeming
English-Thai: HOPE Dictionary
probable(พรอบ'อะเบิล) adj. เป็นไปได้,น่าจะเป็นไปได้,ค่อนข้างแน่,คง,น่าจะเกิดขึ้น
probable causen. ข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้
English-Thai: Nontri Dictionary
probable(adj) น่าจะเป็น,น่าเชื่อ,เป็นไปได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
probableน่าจะเป็น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probable causeมูลเหตุที่น่าจะเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
probable maximum floodprobable maximum flood, ปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าจะเป็น (v.) be probable See also: be likely, ought to be, should be
น่าจะเป็น (v.) be probable See also: be likely, ought to be, should be
น่าจะเป็น (v.) be probable See also: be likely, ought to be, should be
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our lab is analyzing a drug that is the probable cause.ทางเรากำลังตรวจสอบยา สาเหตุน่าจะมาจากนั่น
We can arrest him with probable cause, but we won't be able to hold him.แต่เราไม่สามารถคุมตัวเขาไว้ได้
Section 216 of the Patriot Act allows us to circumvent probable cause in the face of a national security threat, in this case,มาตรา 216 กฏหมายต่อการก่อการร้าย ไม่ให้เราหลีกเลี่ยง เหตุสงสัย ที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคง
I know your father... he has sent me to find you as it is probable men who wish you harm are following you as we speak.ผมรู้จักพ่อของคุณ เขาให้ผมมาพบคุณ มีความเป็นไปได้ที่จะมีผู้ไม่หวังดี กำลังตามคุณในขณะที่เรากำลังคุยกัน
You really think a judge is gonna issue a warrant against a well-respected officer of the court without probable cause?คุณคิดจริงเหรอว่าผู้พิพากษาจะออกหมาย กับทนายศาลซึ่งเป็นที่น่าเคารพ โดยปราศจากเหตุสมควร?
I hear somebody calling for help. That's probable cause, right?ฉันได้ยินคนเรียกให้ช่วย มันมีเหตุผล ใช่มั้ย?
(Foreman) sorry to interrupt, but we have a patientwith a probable brain tumor.เรามีคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเนื้องอกในสมอง
Tell them we have a probable location on Bauer.บอกว่าเราได้ที่อยู่ของบาวเออร์แล้ว
One incident like this three years ago is not probable cause.เรื่องเมื่อ 3 ปีก่อนอาจจะไม่มี มูลความจริง
You probable do not even know how.แกอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำ ว่าทำยังไง
They need probable cause.ตำรวจต้องมีมูลเหตุข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้
YOU HAD PROBABLE CAUSE TO MAKE THE ARREST. WE JUST DON'T HAVE ENOUGH TO PROSECUTE HIM YET.เราแค่ยังไม่มีหลักฐานมากพอที่จะฟ้องเค้าได้

probable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 不会 / 不會] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to
可能[kě néng, ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, 可能] might (happen); possible; probable; possibility; probability

probable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロバブル[, purobaburu] (adj-no) probable
予価[よか, yoka] (n) probable (predetermined) price; expected price
可能性の高い[かのうせいのたかい, kanouseinotakai] (exp,adj-i) (See 可能性が高い) very likely; very probable
敢えて(P);敢て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P)
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P)
あり得べき;有り得べき[ありうべき, ariubeki] (adj-f) (uk) possible; probable; likely
まずあり得ない[まずありえない, mazuarienai] (exp) very improbable; vanishingly unlikely; only with a miracle
可能性が低い[かのうせいがひくい, kanouseigahikui] (exp,adj-i) unlikely; improbable
可能性が高い[かのうせいがたかい, kanouseigatakai] (exp,adj-i) very likely; very probable; (P)
可能性の低い[かのうせいのひくい, kanouseinohikui] (exp,adj-i) (See 可能性が低い) unlikely; improbable
推定年齢[すいていねんれい, suiteinenrei] (n) estimated (probable) age (e.g. of victim)

probable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คงจะ[adv.] (khong ja) EN: perhaps ; possibly ; probably ; maybe FR: probablement ; il est probable que
มูลเหตุที่น่าจะเป็น[n. exp.] (mūnhēt thī ) EN: probable cause FR:
น่าจะเป็น[v. exp.] (nā ja pen) EN: be probable ; be likely ; ought to be ; should be ; it's probabbly FR:
น่าจะเป็น[adj.] (nā ja pen) EN: probable ; plausible FR: probable
ฝนคงจะตก[v. exp.] (fon khong j) EN: FR: il va probablement pleuvoir
คง[adv.] (khong) EN: probably ; likely ; surely ; in all probability ; may ; might ; possible FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
กระมัง[adv.] (kramang) EN: perhaps ; maybe ; as ; probably ; like as not ; ... I suppose FR: peut-être ; probablement ; semble-t-il ; ... je présume
กระหมั่ง[adv.] (kramang) EN: perhaps ; maybe ; as ; probably ; like as not ; ... I suppose FR: peut-être ; probablement ; semble-t-il ; ... je présume
ไม่ค่อยจะ[X] (maikhøi ja) EN: unlikely FR: improbable
ไม่มีทีท่าว่าจะเกิดขึ้น[adj.] (mai mī thīt) EN: unlikely ; improbable FR:
ไม่น่าเชื่อ[adj.] (mai nā cheū) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable ; extraordinary ; improbable ; unlikely FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
ไม่น่าจะเป็นไปได้[xp] (mai nā ja p) EN: unlikely ; improbable FR: improbable
น่า[adv.] (nā) EN: likely ; probably FR: probablement ; vraisemblablement
น่าจะเป็นอย่างนั้น[adv.] (nā ja pen y) EN: FR: probablement ; c'est probablement cela

probable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochwasser {n} (Überschwemmung) | vom Hochwasser betroffene Bürger | höchstes wahrscheinliches Hochwasser | mittleres jährliches Hochwasserflood; floods | citizens affected by floods | maximum probable flood | mean annual flood
unwahrscheinlich {adj} | unwahrscheinlicher | am unwahrscheinlichstenimprobable | more improbable | most improbable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า probable
Back to top