ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

certificate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *certificate*, -certificate-

certificate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
certificate (n.) ประกาศนียบัตร Syn. credential
certificate (vt.) รับรองด้วยหนังสือรับรอง See also: รับรองด้วยเอกสารรับรอง
certificate (n.) หนังสือรับรอง Syn. credential
certificate (n.) หลักฐานทางการเงิน Syn. statement
certificate (vt.) ให้หนังสือรับรอง See also: ให้ประกาศนียบัตร
certificated (adj.) ที่มีใบรับรอง Syn. credentialed, documented
English-Thai: HOPE Dictionary
certificate(เซอทิฟ'ฟะเคท) {certificated,certificating,certificates} n. หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร,ใบรับรอง,ในสุทธิ,ใบสำคัญ,ข้อพิสูจน์ vt. รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: certificatory adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
certificate(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,ใบรับรอง,หนังสือรับรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
certificateหนังสือสำคัญ, ใบรับรอง, ประกาศนียบัตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Certificate of Alienใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกาศนียบัตร (n.) certificate See also: diploma, testimonial Syn. ใบสุทธิ, วุฒิบัตร, ใบรับรอง
หนังสือรับรอง (n.) certificate See also: letter of recommendation Syn. ใบรับรอง
หลักฐาน (n.) certificate See also: identification papers, credentials Syn. ใบแสดงหลักฐาน, เอกสารสำคัญ
ใบรับรอง (n.) certificate See also: testimonial, guarantee Syn. หนังสือรับรอง, ใบสุทธิ
ใบสำคัญ (n.) certificate See also: identification papers, credentials Syn. หลักฐาน, ใบแสดงหลักฐาน, เอกสารสำคัญ
ใบแสดงหลักฐาน (n.) certificate See also: identification papers, credentials Syn. หลักฐาน, เอกสารสำคัญ
สด. 8 (n.) certificate of reserve corps See also: reserve certificate
ใบกองหนุน (n.) certificate of reserve corps See also: reserve certificate Syn. สด. 8
จดทะเบียนสมรส (v.) register a marriage certificate Syn. จดทะเบียน Ops. จดทะเบียนหย่า, หย่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (n.) vocational certificate See also: Cert. In…
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (n.) high vocational Certificate
ปวช. (n.) vocational certificate See also: Cert. In… Syn. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปวส. (n.) high vocational Certificate Syn. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มรณบัตร (n.) death certificate Ops. สูติบัตร
สูติบัตร (n.) birth certificate Syn. ใบเกิด
เอกสารถือหุ้น (n.) share certificate See also: stock certificate Syn. ใบถือหุ้น, หุ้น
ใบกองเกิน (n.) enroll certificate
ใบจับจอง (n.) pre-emption certificate
ใบถือหุ้น (n.) share certificate See also: stock certificate Syn. หุ้น, เอกสารถือหุ้น
ใบสุทธิ (n.) graduation certificate See also: testimonial, school-leaving certificate, monk´s identification card, certificate of honourable dismissal Syn. วุฒิบัตร, หนังสือรับรอง, ประกาศนียบัตร, ใบรับรอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My birth certificate and arrest sheet was all you'd ever have to know I was alive.มีแต่ใบเกิดและหมายจับเท่านั้น ที่ทำให้รู้ว่าผมยังมีชีวิตอยู่
How many times have I told you ? Your work certificate you keep in your pocket at all times.บอกให้เอาใบจ้างงานติดตัวไว้
I even got a certificate in Biarritz, when I was a kid.ฉันได้ประกาศนียบัตร ที่เบียร์ริชซ์ตอนเด็กด้วย
Well, no matter how boring you were you still all get a certificate for helping us out here and....ดี ไม่ว่าคุณจะบอกที่คุณเป็น คุณก็ยังได้รับการการันตี ที่ช่วยเราจากที่นี่และ
You have to have an employment certificate to work for one of the Germans firms in the ghetto, otherwise...แกต้องมีใบอนุญาตทำงาน ถ้าอยากทำงานบริษัทเยอรมันในเขตยิวไม่งั้น..
I've been trying to get the certificate of employment for my father.คือว่าฉันกำลังพยายาม หาใบอนุญาตทำงานให้พ่อนะ
I didn't know you were in the certificate business.ฉันไม่รู้ว่านายหาใบอนุญาตได้
One gift certificate to the Walker Brothers Pancake House.ของขวัญอีกชิ้นรับรองจากบ้านแพนเค้กของพี่น้องบราเธอร์ส
The employee of the month parking spot right in front of the main entrance, of course, the Mega Mart mug, the, uh, gift certificate for dinner for two at the lobster barrel on 17th street.พนักงานดีเด่นประจำเดือน ได้สิทธิจอดรถด้านหน้าทางเข้าห้าง แน่นอน ถ้วยเมก้ามาร์ท แล้วก็ บัตรของขวัญสำหรับอาหารค่ำ 2 ท่าน ที่ร้านล็อบสเตอร์บาร์เลย์ ถนน 17
You got like three months. Just get me a gift certificate at amazon.พี่มีเวลาอีก 3 เดือน แค่บัตรของขวัญเวบอเมซอนก็พอ
Remember to write me a certificate by the wayไม่เป็นรัยหรอกครับ ผมกำลังย้ายโรงเรียนเร็วๆนี้ครับ
Listen to me. i know you're stressed about this whole birth certificate thing. shh!ฟังนะ ฉันรู้ว่าเธอกำลังเครียด เกี่ยวกับเรื่องใบเกิดของเธอนี่ ชู่ววว

certificate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奖状[jiǎng zhuàng, ㄐㄧㄤˇ ㄓㄨㄤˋ, 奖状 / 獎狀] certificate (of prize, degree, diploma etc)
房产证[fáng chǎn zhèng, ㄈㄤˊ ㄔㄢˇ ㄓㄥˋ, 房产证 / 房產證] title deeds; certificate of property ownership
凭单[píng dān, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢ, 凭单 / 憑單] bill of warrant (certificate, allowing one to collect money or valuables)
出生证[chū shēng zhèng, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄓㄥˋ, 出生证 / 出生證] birth certificate; CL:張|张
出生证明书[chū shēng zhèng míng shū, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨ, 出生证明书 / 出生證明書] birth certificate; CL:張|张
凭照[píng zhào, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄠˋ, 凭照 / 憑照] certificate; license
凭证[píng zhèng, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, 凭证 / 憑證] certificates (investments)
[zhèng, ㄓㄥˋ, 证 / 證] certificate; proof; to prove; to demonstrate; to confirm; certificate; proof
证明书[zhèng míng shū, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨ, 证明书 / 證明書] certificate
包票[bāo piào, ㄅㄠ ㄆㄧㄠˋ, 包票] guarantee certificate
会士[huì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ, 会士 / 會士] member of religious order; penitent; frater; translation of French agregé (holder of teaching certificate)
票券[piào quàn, ㄆㄧㄠˋ ㄑㄩㄢˋ, 票券] a voucher; a share (certificate)
签证[qiān zhèng, ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ, 签证 / 簽證] visa; certificate; to certify
证卷[zhèng juàn, ㄓㄥˋ ㄐㄩㄢˋ, 证卷 / 證卷] a bond (banking); a share certificate; a unit trust
证书[zhèng shū, ㄓㄥˋ ㄕㄨ, 证书 / 證書] credentials; certificate
证照[zhèng zhào, ㄓㄥˋ ㄓㄠˋ, 证照 / 證照] professional certification; certificate

certificate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille
ギフトカード[, gifutoka-do] (n) gift card; gift certificate
グリーンカード[, guri-nka-do] (n) (1) green card (United States Permanent Resident Card); (2) green card (international insurance certificate for United Kingdom motorists)
サーティフィケート;サーティフィケイト;サティフィケット[, sa-teifike-to ; sa-teifikeito ; sateifiketto] (n) certificate
仮免状[かりめんじょう, karimenjou] (n) temporary certificate
仮株券[かりかぶけん, karikabuken] (n) scrip; interim certificate
会員証[かいいんしょう, kaiinshou] (n) membership certificate
健康診断書[けんこうしんだんしょ, kenkoushindansho] (n) (See 健康診断) health certificate
健康証明書[けんこうしょうめいしょ, kenkoushoumeisho] (n) health certificate
出生証明書[しゅっしょうしょうめいしょ;しゅっせいしょうめいしょ, shusshoushoumeisho ; shusseishoumeisho] (n) birth certificate
券面[けんめん, kenmen] (n) the face of a bond, draft (draught) or certificate
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.)
受益証券[じゅえきしょうけん, juekishouken] (n) beneficiary certificate
在学証明書[ざいがくしょうめいしょ, zaigakushoumeisho] (n) certificate of student status; student ID card
在留資格認定証明書[ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ, zairyuushikakuninteishoumeisho] (n) Certificate of Eligibility for Resident Status
在籍証明書[ざいせきしょうめいしょ, zaisekishoumeisho] (n) certificate of enrollment; certificate of (school) registration
在職証明書[ざいしょくしょうめいしょ, zaishokushoumeisho] (n) certificate of employment
外国人登録証明書[がいこくじんとうろくしょうめいしょ, gaikokujintourokushoumeisho] (n) certificate of alien registration; alien registration card
婚姻要件具備証明書[こんいんようけんぐびしょうめいしょ, kon'inyoukengubishoumeisho] (n) certificate of legal capacity to contract marriage; certification of one's legal capacity to be married
学位記[がくいき, gakuiki] (n) diploma; testamur; graduation certificate
居住証明書[きょじゅうしょうめいしょ, kyojuushoumeisho] (n) certificate of residence
検査証明書[けんさしょうめいしょ, kensashoumeisho] (n) inspection certificate
検案書[けんあんしょ, ken'ansho] (n) certificate of post-mortem
極め書き;極書き;極め書;極書[きわめがき, kiwamegaki] (n) certificate
権利書[けんりしょ, kenrisho] (n) title deed; certificate of title
権利譲渡証書[けんりじょうとしょうしょ, kenrijoutoshousho] (n) transfer certificate title (lot ownership certificates); deed of release
死亡診断書[しぼうしんだんしょ, shiboushindansho] (n) death certificate
死亡証明書[しぼうしょうめいしょ, shiboushoumeisho] (n) death certificate
死体検案書[したいけんあんしょ, shitaiken'ansho] (n) post-mortem certificate
海技免状[かいぎめんじょう, kaigimenjou] (n) seamen's competency certificate
源泉徴収票[げんせんちょうしゅうひょう, gensenchoushuuhyou] (n) tax certificate slip; statement of earnings; tax-income certificate
確認書[かくにんしょ, kakuninsho] (n) certificate
自動車検査証[じどうしゃけんさしょう, jidoushakensashou] (n) (See 車検証) automobile inspection certificate
診断書[しんだんしょ, shindansho] (n) medical certificate
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] (n) certificate (usually of proof of something); credentials; (P)
証明証通し番号[しょうめいしょうとおしばんごう, shoumeishoutooshibangou] (n) {comp} certificate serial number
課税証明書[かぜいしょうめいしょ, kazeishoumeisho] (n) tax declaration certificate
身体障害者手帳[しんたいしょうがいしゃてちょう, shintaishougaishatechou] (n) physical disability certificate
雇用証明書[こようしょうめいしょ, koyoushoumeisho] (n) certificate of employment; employment verification
Japanese-English: COMDICT Dictionary
利用者証明証[りようしゃしょうめいしょう, riyoushashoumeishou] user certificate, certificate
証明証[しょうめいしょう, shoumeishou] user certificate, certificate
証明証通し番号[しょうめいしょうとうしばんごう, shoumeishoutoushibangou] certificate serial number
デジタル証明[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] digital certificate, digital authentication
特権属性証明[とっけんぞくせいしょうめい, tokkenzokuseishoumei] Privilege-Attribute-Certificate

certificate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบ[n.] (bai) EN: warrant ; certificate ; document ; card FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]
ใบหุ้น[n.] (baihun) EN: share certificate FR:
ใบจับจอง[n. exp.] (bai japjøng) EN: pre-emption certificate FR:
ใบจอง[n. exp.] (bai jøng) EN: pre-emption certificate ; advance order FR:
ใบเกิด[n. exp.] (baikoēt) EN: birth certificate FR: acte de naissance [m] ; certificat de naissance [m] ; extrait d'acte de naissance [m]
ใบกองเกิน[n. exp.] (bai køngkoē) EN: enroll certificate FR:
ใบกองหนุน[n. exp.] (bai køngnun) EN: certificate of reserve corps FR:
ใบประกาศ[n. exp.] (bai prakāt) EN: poster ; handbill ; notice ; circular ; certificate FR: affiche [f] ; certificat [m]
ใบประกาศเกียรติคุณ[n. exp.] (bai prakāt ) EN: cerfificate of honour ; certificate of merit ; certificate of excellence ; commendation ; diploma FR:
ใบรับประกัน[n. exp.] (bai rapprak) EN: guarantee ; guarantee certificate ; warranty FR: garantie [f] ; certificat de garantie [m]
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบรับรองอนามัย[n. exp.] (bairaprøng ) EN: health certificate FR:
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng ) EN: doctor's certificate ; medical certificate FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบรับรองต้นกำเนิด[n. exp.] (bairaprøng ) EN: certificate of origin ; C/O FR: certificat d'origine [m]
ใบแสดงหลักฐาน[n. exp.] (bai sadaēng) EN: certificate FR:
ใบแสดงผลการเรียน[n. exp.] (bai sadaēng) EN: certificate FR:
ใบสำคัญ[n.] (baisamkhan) EN: certificate ; document FR: certificat [m]
ใบสำคัญแสดงการวิเคราะห์[n. exp.] (baisamkhan ) EN: certificate of analysis FR:
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal FR: attestation [f] ; certificat [m]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of identity ; monk's identification card FR:
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of unaltered character of goods FR:
ใบทะเบียน[n. exp.] (bai thabīen) EN: certificate FR: certificat [m]
ใบทะเบียนสมรส[n. exp.] (bai thabīen) EN: marriage certificate FR: certificat de mariage [m]
ใบถือหุ้น[n. exp.] (bai theū hu) EN: share certificate FR:
ใบตรวจ[n. exp.] (bai trūat) EN: examination certificate ; inspection certificate FR:
ใบตรวจโรค[n. exp.] (bai trūat r) EN: certificate of health FR:
ใบเหยียบย่ำ[n.] (baiyīepyam ) EN: land preemption certificate FR:
บัตรเงินฝาก[n. exp.] (bat ngoenfā) EN: certificate of deposit (CD) FR:
บัตรสมนาคุณ[n. exp.] (bat sommanā) EN: gift coupon ; gift certificate FR:
เอกสารสิทธิ์[n. exp.] (ēkkasān sit) EN: title deed ; certificate of ownership ; document of title FR: titre de propriété [m]
จดทะเบียนสมรส[n. exp.] (jotthabīen ) EN: register a marriage certificate FR:
คำรับรองของผู้สอบบัญชี[n. exp.] (kham raprøn) EN: auditor's certificate ; auditor certificate FR:
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ[n. exp.] (khreūangmāi) EN: quality certificate FR: label de qualité [m]
มรณบัตร[n.] (møranabat) EN: death certificate FR: certificat de décès [m]
หนังสือรับรอง[n. exp.] (nangseū rap) EN: certificate ; letter of recommendation FR: lettre de recommandation [f] ; certificat [m]
หนังสือสำคัญ [n. exp.] (nangseū sam) EN: credentials ; papers ; document ; certificate FR: certificat [m]
หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติ[n. exp.] (nangseū sam) EN: certificate of naturalization FR: certificat de naturalisation [m]
หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน[n. exp.] (nangseū sam) EN: land certificate FR:
ออกใบรับรอง[v. exp.] (øk bairaprø) EN: issue a certificate FR:
เปรียญ[n.] (parīen) EN: graduate of theology ; graduate in Pali studies ; holder of a certificate in Pali studies (from the third to the ninth level) FR: diplômé en théologie [m] ; diplôme écclésiastique [m]

certificate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jahresbescheinigung {f}annual tax certificate
Abnahmezeugnis {n}approval certificate
Geburtsschein {m}birth certificate
Geburtsurkunde {f}birth certificate
Abnahmeprotokoll {n}test certificate
Abschlusszeugnis {n}leaving certificate
Aktienzertifikat {n}stock certificate
Berechtigungsschein {m}qualification certificate
Führungszeugnis {n} | polizeiliches Führungszeugnisgood-conduct certificate | certificate issued by the police (stating that the holder has no criminal record)
Inbetriebnahmeprotokoll {n}commissioning certificate
Krankenschein {m}health insurance certificate
Leistungsnachweis {m}proficiency certificate
Meisterbrief {m}master craftman's diploma; master craftman's certificate
Meisterprüfung {f}examination for the master's certificate
Patenturkunde {f}patent certificate
Prüfbescheinigung {f}review certification; test certificate
Scheidungsurkunde {f}divorce certificate
Spendenbescheinigung {f}charitable donation certificate
Sterbeurkunde {f}death certificate
Totenschein {m}death certificate
Trauschein {m}marriage certificate
Übergabeprotokoll {n}completion certificate
Validierungszertifikat {n}validation certificate
Verzollungspapiere {pl}clearance certificate
Wiederausfuhrbescheinigung {f}re-exportation certificate
Spediteurübernahmebescheinigung {f}Forwarding Agent's Certificate of Receipt (FCR)
Handelsregisterauszug {m}certificate of registration (in the commercial register)
Werksbescheinigung {f}certificate of compliance with the order
Abgangszeugnis {n}leaving certificate; diploma [Am.]
Abiturzeugnis {n}"Abitur" certificate; GCE A-levels [Br.]; graduation diploma [Am.]
Heiratsurkunde {f}marriage-certificate
Zertifikat {n}certificate
Spediteurübernahme-Bescheinigung {f}FCR : Forwarding agents, certificates of receipt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า certificate
Back to top