ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

try

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *try*, -try-

try ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
try (vi.) พยายาม See also: ลอง
try (vt.) ทดสอบ See also: พิสูจน์, ทดลอง
try (vt.) ตรวจสอบ See also: ดู, ตรวจ
try (vt.) ทำให้เหลืออด
try (vt.) สอบสวนในศาล See also: พิจารณา
try (n.) การทดลอง
try (n.) การลอง
try hard (vi.) พยายามอย่างหนัก See also: มานะ, พากเพียร, บากบั่น, อุตสาหะ Syn. attempt, struggle
try on something (idm.) ลองสวม See also: ลอง (เสื้อผ้า เครื่องประดับ)
try out (phrv.) หลอมละลาย See also: ทำให้ละลาย
try out (vt.) ตรวจสอบ See also: ทดสอบ Syn. test, try
try something on (idm.) ลองสวม
try something on (idm.) ลอง(เสื้อผ้า)
try square (n.) ไม้ฉาก
trying (adj.) ที่ลำบาก See also: ที่ทดสอบถึงความอดทน
tryout (n.) การพิสูจน์ความสามารถ (ก่อนเข้าสู่ทีมกีฬาหรือการแสดง)
tryout (n.) การแสดงก่อนรอบจริงเพื่อดูปฏิกิริยาของผู้ชม
tryranny (n.) การปกครองแบบเผด็จการ See also: การปกครองแบบกดขี่ข่มเหง Syn. oppression, severity, despotism
tryst (n.) สถานที่นัดพบ
tryst (n.) การนัดพบ
tryster (n.) ผู้นัดหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
try(ไทร) vt.,n. (ความ) พยายาม,พิสูจน์,ทดลอง,สอบสวน,พิจารณาคดี,อดทน,ซ้อม. vi. พยายาม ทดลอง -PHr. (try on ทดลองสวม), Syn. essay,attempt,assay,test
try squaren. ไม้ฉากของช่างไม้
trying(ไทร'อิง) adj. ยากลำบาก,เหลือทน, See also: tryingly adv. tryingness n., Syn. difficult
tryout(ไทร'เอาทฺ) n. การทดสอบ,การทดลอง
tryst(ทริสทฺ,ไทรสทฺ) n.การนัดหมาย,สถานที่นัดพบ. vi. นัดหมาย,นัดพบ., See also: tryster n., Syn. rendezvous,date
trysting placen. สถานที่นัดพบ
English-Thai: Nontri Dictionary
try(n) ความพยายาม,การไต่สวน,การทดลอง,การพิสูจน์,การทดสอบ
trying(adj) ยาก,ลำบากลำบน,รำคาญ
tryst(n) การลอบพบกัน,การนัดหมาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trypanosomiasis in animalsทริปาโนโซมิเอซิสในสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลองดู (v.) try out See also: try Syn. ลอง, ทดลอง
วางเบ็ด (v.) hook; try to attract See also: try to grape attention, try to be attraction, try to snare women´s attention Syn. ตกเบ็ด
ดู (aux.) try See also: check Syn. ลอง
พยายาม (v.) try See also: endeavour, attempt, make an effort, strive Syn. พากเพียร, บากบั่น, อุตสาหะ, มานะ
อุตสาหะ (v.) try See also: endeavour, attempt, make an effort, strive Syn. พากเพียร, บากบั่น, มานะ
ชำระ (v.) try a case See also: judge, judge a case, rule Syn. พิจารณาตัดสิน, ชำระความ
ชำระความ (v.) try a case See also: judge, judge a case, rule Syn. พิจารณาคดี, ตัดสินคดี
พิจารณาคดี (v.) try a case See also: judge, judge a case, rule Syn. ตัดสินคดี
พิจารณาตัดสิน (v.) try a case See also: judge, judge a case, rule Syn. ชำระความ
ลองเสื้อ (v.) try on a coat
ทดลองทำ (v.) try out
ทดลองปฏิบัติ (v.) try out Syn. ทดลองทำ
ตัดหน้า (v.) try to be the first to do something See also: do something before others have a chance (to) Syn. ชิง
ดูท่าที (v.) try to find out the actual situation Syn. ดูลาดเลา
ดูทีท่า (v.) try to find out the actual situation Syn. ดูท่าที, ดูลาดเลา
จัดสรรเวลา (v.) try to make time See also: spare time Syn. แบ่งเวลา
เจียดเวลา (v.) try to make time See also: spare time Syn. แบ่งเวลา, จัดสรรเวลา
เอาอกเอาใจ (v.) try to please See also: please Syn. เอาใจ, ตามใจ
เอาใจ (v.) try to please See also: behave well, please Syn. เอาอกเอาใจ, ตามใจ
ยับยั้งศึก (v.) try to stop people from quarreling Syn. ห้ามศึก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We should try to contact moreพวกเราควรพยายามติดต่อกันมากขึ้น
Not until you try it onไม่จนกว่าคุณจะลองใส่มัน
So maybe you'll try againถ้างั้นบางทีคุณควรพยายามอีกครั้ง
Let's try that againมาลองทำนั่นดูอีกครั้ง
I'm not afraid to try new thingsฉันไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ
I try to behave the way he would like me toฉันพยายามทำตัวตามวิถีทางที่เขาอยากให้ฉันทำ
I try really hard not to eat junk foodฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (อาหารขยะ)
I try not to eat too much of itฉันพยายามที่จะไม่ทานมันมากเท่าไหร่
I enjoy junk food but I try not to eat too much of itฉันชอบอาหารขยะแต่ฉันก็พยายามที่จะไม่ทานมันมากเกินไป
I try not to go outsideฉันพยายามไม่ออกไปข้างนอก
I try to make really quick decisionsฉันพยายามจริงๆ ที่จะตัดสินใจไห้เร็วขึ้น
Maybe I'll try to shut my eyes for a whileบางทีฉันจะพยายามหลับตาลงสักครู่
Why don't you try this cake?ทำไมไม่ลองทานเค๊กนี้ดู?
I'll try my bestฉันจะพยายามอย่างดีที่สุด
I must try not to do it any moreฉันจะต้องไม่พยายามทำมันอีกต่อไป
Why don't you try to behave?ทำไมคุณถึงไม่พยายามทำตัวดีๆ
You should try to spend lessคุณควรพยายามใช้จ่ายให้น้อยลง
Let me try that againขอฉันลองทำนั่นดูอีกสักครั้ง
We're gonna try a little harderพวกเราจะพยายามหนักขึ้นอีกหน่อย
They'll try to corrupt youพวกเขาจะพยายามติดสินบนคุณ
Listen, I'll try to keep this briefฟังนะ ฉันพยายามจะพูดโดยย่อ
Don't you wish to try something special?คุณไม่ปรารถนาจะลองบางสิ่งที่พิเศษหรอกหรือ?
You should at least try and eat half of themอย่างน้อยเธอควรพยายามทานสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี
How could you guys try to sneak off and leave us alone!พวกนายพยายามแอบหนีออกไป และทิ้งพวกเราไว้ตามลำพังได้อย่างไร
We'll try getting along with themพวกเราจะพยายามเข้ากับพวกนั้นให้ได้
Don't try to use this as a way to take advantage of meอย่าพยายามเอาเรื่องนี้มาหาประโยชน์จากฉัน
I'll try my best to be differentฉันพยายามอย่างที่สุด ที่จะทำให้มันแตกต่าง
I think I should try my best for my dad's sakeฉันคิดว่าฉันควรพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อเห็นแก่พ่อของฉัน
I only try to please others, I never thought about what I wantฉันพยายามแต่จะทำให้คนอื่นๆ พอใจ ฉันไม่เคยคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันต้องการเลย
Let me try once moreขอฉันลองอีกสักครั้ง
Can't you at least try to be nice to each other?แต่อย่างน้อยพยายามที่จะดีต่อกันบ้างไม่ได้หรือ
Try to be more careful in future, okay?พยายามระมัดระวังให้มากขึ้นในคราวหน้า ตกลงไหม?
Try to stay calmพยายามสงบหน่อย
Try considering my situation a little bit!พยายามคิดถึงสถานการณ์ของฉันสักนิดหนึ่งด้วย
Try to think of yourself before you think of other peopleพยายามคิดถึงตนเองก่อนที่จะคิดถึงคนอื่น
He had spent a long time in this countryเขาใช้เวลามากในประเทศนี้
He wasn't trying to frame youเขาไม่ได้พยายามที่จะใส่ร้ายคุณ
He's trying to impress youเขาพยายามที่จะทำให้คุณประทับใจ
I'd like the opportunity to tryฉันอยากได้โอกาสลองดู
Do you mind me trying?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะลองทำดู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Piсk uр the soaр Now don't try to bluffกอบสบู่ ตอนนี้ไม่ได้พยายามที่ จะตรงไปตรงมา
You should try it on yourself.คุณควรแต่งตัวเองบ้าง
Come on, now, we'll try you out.มาในตอนนี้เราจะพยายามให้ คุณออก
Well, I'll try and find Maxim, shall I?- งั้นผมไปตามหาเเม็กซิมดีกว่า
I try my best every day, but it's very difficult with people looking me up and down as if I were a prize cow.แต่ว่ามันยากเหลือเกิน เมื่อมีคนจ้องมองฉัน หัวจรดเท้าเหมือนเป็นแม่วัวที่เข้าประกวด
The Kapos, just like the SS surgeons, try their hand as well.พวกคาโปว ก็มาใช้ที่นี่เช่นกัน
The big chemical companies send samples of toxic products to the camps, or they buy a batch of inmates to try them out on.บริษัทเคมีภัณฑ์ใหญ่ๆ ต่างก็ส่งตัวอย่างของพิษมาที่แคมป์ หรือไม่ก็กว้านซื้อนักโทษ เพื่อมาเป็นหนูลองยา
It's now your duty to sit down and try and separate the facts from the fancy.ก็ตอนนี้หน้าที่ของคุณที่จะนั่งลงและพยายามแยกข้อเท็จจริงจากแฟนซี
Well, your horn works. Now try your lights.ดีฮอร์นของคุณทำงาน ตอนนี้ลองไฟของคุณ
I didn't expect a turn. I thought you were all gonna to try to convince me.ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะ ฉันคิดว่าคุณทุกคนจะพยายามที่จะโน้มน้าวให้ฉัน
I'd want my lawyer to tear the prosecution witnesses to shreds, or at least try to.ฉันต้องการนายของฉันจะฉีกพยานโจทก์ที่จะชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรืออย่างน้อยพยายามที่จะ
I'll try one.ผมจะพยายามอย่างใดอย่างหนึ่ง

try ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
别出心裁[bié chū xīn cái, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄨ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˊ, 别出心裁 / 別出心裁] adopt an original approach; try to be different
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
跃跃欲试[yuè yuè yù shì, ㄩㄝˋ ㄩㄝˋ ㄩˋ ㄕˋ, 跃跃欲试 / 躍躍慾試] eager to give it a try (成语 saw); raring to go
努力[nǔ lì, ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, 努力] great effort; to strive; to try hard
[shěn, ㄕㄣˇ, 讅] investigate; try (in court)
尽心尽力[jìn xīn jìn lì, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, 尽心尽力 / 盡心盡力] making an all-out effort (成语 saw); to try one's heart out; to do one's utmost
审处[shěn chǔ, ㄕㄣˇ ㄔㄨˇ, 审处 / 審處] to deliberate and decide; to try and punish; trial and execution
力图[lì tú, ㄌㄧˋ ㄊㄨˊ, 力图 / 力圖] try hard to; strive to
博取[bó qǔ, ㄅㄛˊ ㄑㄩˇ, 博取] try to gain; court
按图索骥[àn tú suǒ jì, ㄢˋ ㄊㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, 按图索骥 / 按圖索驥] try to locate sth by following up a clue
谋取[móu qǔ, ㄇㄡˊ ㄑㄩˇ, 谋取 / 謀取] try to gain; to seek; to strive for; to obtain
上汽[Shàng Qì, ㄕㄤˋ ㄑㄧˋ, 上汽] abbr. for 上海汽車工業集團|上海汽车工业集团, Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC)
部属[bù shǔ, ㄅㄨˋ ㄕㄨˇ, 部属 / 部屬] affiliated to a ministry
代数几何[dài shù jǐ hé, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 代数几何 / 代數幾何] algebraic geometry
代数几何学[dài shù jǐ hé xué, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, 代数几何学 / 代數幾何學] algebraic geometry
分区[fēn qū, ㄈㄣ ㄑㄩ, 分区 / 分區] allocated area (for housing, industry etc); district
盟邦[méng bāng, ㄇㄥˊ ㄅㄤ, 盟邦] ally; allied country
分析化学[fēn xī huà xué, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 分析化学 / 分析化學] analytical chemistry
解析几何[jiě xī jǐ hé, ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 解析几何 / 解析幾何] analytic geometry; coordinate geometry
解析几何学[jiě xī jǐ hé xué, ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, 解析几何学 / 解析幾何學] analytic geometry; coordinate geometry
先祖[xiān zǔ, ㄒㄧㄢ ㄗㄨˇ, 先祖] ancestry
牧业[mù yè, ㄇㄨˋ ㄧㄝˋ, 牧业 / 牧業] animal husbandry; animal product industry
对仗[duì zhàng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˋ, 对仗 / 對仗] antithesis (two lines of poetry matching in sense and sound); to fight; to wage war
弩兵[nǔ bīng, ㄋㄨˇ ㄅㄧㄥ, 弩兵] archer; infantry armed with crossbow
军火[jūn huǒ, ㄐㄩㄣ ㄏㄨㄛˇ, 军火 / 軍火] arms; weapons (industry)
芳香环[fāng xiāng huán, ㄈㄤ ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄢˊ, 芳香环 / 芳香環] aromatic ring; same as benzene ring C6H6 (in organic chemistry)
亚太国家[Yà Tài guó jiā, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 亚太国家 / 亞太國家] Asian-Pacific country; Asian-Pacific nation
亚洲国家[Yà zhōu guó jiā, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 亚洲国家 / 亞洲國家] Asian country; Asian nation
航空事业[háng kōng shì yè, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 航空事业 / 航空事業] aviation industry
航空业[háng kōng yè, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄧㄝˋ, 航空业 / 航空業] aviation industry
对称轴[duì chèn zhóu, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ ㄓㄡˊ, 对称轴 / 對稱軸] axis of symmetry; central axis (in Chinese architecture)
同轴圆弧[tóng zhóu yuán hú, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡˊ ㄩㄢˊ ㄏㄨˊ, 同轴圆弧 / 同軸圓弧] coaxial circular arc; concentric arc (in spherical geometry)
楼台[lóu tái, ㄌㄡˊ ㄊㄞˊ, 楼台 / 樓臺] balcony; high building (esp. in poetry); tower
芳香[fāng xiāng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤ, 芳香] balmy; aromatic (in organic chemistry)
巴斯克[Bā sī kè, ㄅㄚ ㄙ ㄎㄜˋ, 巴斯克] Basque; the Basque Country
苯环[běn huán, ㄅㄣˇ ㄏㄨㄢˊ, 苯环 / 苯環] benzene ring C6H6 (in organic chemistry)
两侧对称[liǎng cè duì chèn, ㄌㄧㄤˇ ㄘㄜˋ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ, 两侧对称 / 兩側對稱] bilateral symmetry
生化[shēng huà, ㄕㄥ ㄏㄨㄚˋ, 生化] biochemistry

try ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アピる[, api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal
がめる;ガメる[, gameru ; game ru] (v1,vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong); (2) to swipe; to nick; to pilfer
ご覧になる(P);御覧になる;ご覧に成る;御覧に成る[ごらんになる, goranninaru] (exp,v5r) (1) (hon) (See 見る・1) to see; to look; to watch; (2) (after the -te form of a verb) try to; (P)
しようとする[, shiyoutosuru] (exp,vs-i) (See 為る・する・1,とする・1) to try and do something; to attempt to do something
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P)
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
やって見る;遣ってみる;遣って見る[やってみる, yattemiru] (exp,v1) to have a go; to try and do (something); to take a chance with something
ようにする[, younisuru] (exp,vs-i) (following a verb) to be sure to; to do (something) so that ...; to make sure to; to try to; (P)
一つ(P);1つ;一(io)[ひとつ, hitotsu] (num) (1) one; (n) (2) for one thing (often used in itemized lists); (3) (after a noun) only; (4) (with a verb in negative form) (not) even; (n-adv) (5) just (i.e. "just try it"); (P)
両天秤に掛ける;両天秤にかける[りょうてんびんにかける, ryoutenbinnikakeru] (exp,v1) (See 両天秤を掛ける) to try to have it both ways; to try to sit on two stools
両天秤を掛ける;両天秤をかける[りょうてんびんをかける, ryoutenbinwokakeru] (exp,v1) (See 両天秤に掛ける) to try to have it both ways; to try to sit on two stools
天秤に掛ける;天秤にかける[てんびんにかける, tenbinnikakeru] (exp,v1) (1) to compare and contrast two alternatives; to weigh the relative merits of A and B; to weigh one's options; (2) (See 両天秤を掛ける) to try to have it both ways; to try to sit on two stools
奮闘努力[ふんとうどりょく, funtoudoryoku] (n,vs) try one's best; all-out effort; strenuous efforts
御覧なさい;ご覧なさい[ごらんなさい, gorannasai] (exp) (1) (hon) (pol) (See 御覧なさる) (please) look; (2) see (used to emphasize that an earlier prediction was correct); (aux-v) (3) (hon) (pol) (after the -te form of a verb) (please) try to do
愛きょうを振りまく;愛嬌を振りまく;愛きょうをふりまく;愛嬌を振り撒く[あいきょうをふりまく, aikyouwofurimaku] (exp,v5k) (common error is 愛想を振りまく) to make oneself pleasant to everybody; to smile at everybody; to try to please everybody; to make things pleasant
手段を尽くす[しゅだんをつくす, shudanwotsukusu] (exp,v5s) to try everything; to leave no stone unturned
本木にまさる末木なし[もときにまさるうらきなし, motokinimasaruurakinashi] (exp) (obsc) try though one might, it's impossible to replace one's first love
格好つける;格好付ける;恰好付ける[かっこうつける;かっこつける(ik), kakkoutsukeru ; kakkotsukeru (ik)] (v1) (uk) to affect a stylish air; to try to look good; to show off
河岸を変える[かしをかえる, kashiwokaeru] (exp,v1) to try a new venue for eating, drinking, night amusement, etc.
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)
胡麻をする;胡麻を擂る[ごまをする, gomawosuru] (exp,v5r) to butter up; to try to get on the good side of
融和を図る;融和をはかる[ゆうわをはかる, yuuwawohakaru] (exp,v5r) to try to be reconciled (with); to take measures to bring about reconciliation
言いやがって[いいやがって, iiyagatte] (exp) (See やがる) don't try and tell me that!; don't try that shit on me
過ちを文る[あやまちをかざる, ayamachiwokazaru] (exp,v5r) to not try to fix an error but rather make it look good on the surface only
金魚掬い[きんぎょすくい, kingyosukui] (n) festival game in which participants try to catch goldfish in a shallow paper ladle
飲みかける;飲み掛ける;飲掛ける[のみかける, nomikakeru] (v1,vt) to start to drink; to try to drink; to partially drink
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV
アグロフォレストリー[, aguroforesutori-] (n) agroforestry
あさだ;アサダ[, asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica
アシメ[, ashime] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See アシメトリー) assymetry
アシメトリ;アシメトリー[, ashimetori ; ashimetori-] (n) asymmetry
アシンメトリー[, ashinmetori-] (n) asymmetry
アセンブリー工業[アセンブリーこうぎょう, asenburi-kougyou] (n) assembly industry
アナログ回路[アナログかいろ, anarogu kairo] (n) {comp} analog circuitry
いじましい[, ijimashii] (adj-i) piddling; paltry
イベントログエントリー[, ibentoroguentori-] (n) {comp} event log entry
インダストリー;インダストリ[, indasutori-; indasutori] (n) industry
ウォッチャー[, uoccha-] (n) {comp} (industry) watcher; analyst
エントリー(P);エントリ[, entori-(P); entori] (n,vs) entry; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst
エントリ[えんとり, entori] entry
エントリーレベル[えんとりーれべる, entori-reberu] entry-level
エントリポイント[えんとりぽいんと, entoripointo] entry point
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] entry-status
エントリ種別[エントリしゅべつ, entori shubetsu] entry-type
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] clear entry function
シソーラスの項目[シソーラスのこうもく, shiso-rasu nokoumoku] thesaurus entry
ジョブエントリシステム[じょぶえんとりしすてむ, jobuentorishisutemu] Job Entry System
データエントリ[でーたえんとり, de-taentori] data entry
データ入力[データにゅうりょく, de-ta nyuuryoku] data entry
データ投入[データとうにゅう, de-ta tounyuu] data entry
データ記述項[データきじゅつこう, de-ta kijutsukou] data description entry
ディレクトリエントリ[でいれくとりえんとり, deirekutorientori] directory entry, link
パスワードエントリ[ぱすわーどえんとり, pasuwa-doentori] password entry
ファイル記述項[ファイルきじゅつこう, fairu kijutsukou] file description entry
プログラム名記述項[プログラムめいきじゅつこう, puroguramu meikijutsukou] program identification entry
リモートジョブエントリー[りもーとじょぶえんとりー, rimo-tojobuentori-] Remote Job Entry, RJE
レコード記述項[レコードきじゅつこう, reko-do kijutsukou] record description entry
入り口点[いりぐちてん, iriguchiten] entry point
入口[いりくち, irikuchi] entry, entrance
入口点[いりくちてん, irikuchiten] entry point
制限指定表[せいげんしていひょう, seigenshiteihyou] limited entry table
動作指定[どうさしてい, dousashitei] action entry
命令再試行[めいれいさいしこう, meireisaishikou] instruction execution retry
回路構成要素[かいろこうせいようそ, kairokouseiyouso] circuitry
回路機構[かいろせつぞく, kairosetsuzoku] circuitry
国コード[くにコード, kuni ko-do] country code
国別コード[こくべつコード, kokubetsu ko-do] country code
国名[こくめい, kokumei] country name
国名コード[こくめいコード, kokumei ko-do] country code
国番号[くにばんごう, kunibangou] country code
報告書記述項[ほうこくしょきじゅつこう, houkokushokijutsukou] report description entry
報告集団記述項[ほうこくしゅうだんきじゅつこう, houkokushuudankijutsukou] report group description entry
子エントリ[こエントリ, ko entori] child-entry
形状定義スプライン[けいじょうていぎすぷらいん, keijouteigisupurain] geometry spline
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] Extended Industry Standard Architecture (EISA)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั่วประเทศ English: country-wide
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั้งประเทศ English: whole country
[くに, kuni] Thai: ประเทศ English: country
産業[さんぎょう, sangyou] Thai: อุตสาหกรรม English: industry
登録[とうろく, touroku] Thai: ขึ้นทะเบียน English: entry

try ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well ; appease FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter ; gâter
เอาอกเอาใจ[v.] (ao-ok-aojai) EN: try to please ; please FR: être prévenant
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere ; try hard ; struggle ; overcome difficulty FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
ฉาก[n.] (chāk) EN: square ; T-square ; set square ; try square ; triangle FR: équerre [f]
ชำระ[v.] (chamra) EN: try ; hear ; decide ; try a case ; judge FR:
ชำระความ[v.] (chamrakhwām) EN: try a court case ; judge a case ; rule ; try a case ; judge FR:
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour ; savor (Am.) ; try ; sample FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ชวน[v.] (chūan) EN: advise ; urge ; try to persuade ; persuade ; induce ; invite ; ask FR: persuader ; influencer ; décider ; inviter
หาเสียง[v.] (hāsīeng) EN: campaign ; run for an election ; electioneer ; try to get votes ; solicit votes ; woo FR: faire campagne ; mener campagne ; chercher à attirer les électeurs
จับปลาสองมือ[v. (loc.)] (japplāsøngm) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
จัดสรรเวลา[v. exp.] (jatsan wēlā) EN: try to make time FR:
แก้มือ[v.] (kaēmeū) EN: ask for a return match ; challenge to a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge ; ask for a second chance ; try to do better when given a second chance FR: demander une revanche
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: re-sit ; take a remedial exam ; try again FR:
กำลอง[v.] (kamløng) EN: test ; try FR:
ของ้อ[v. exp.] (khø ngø) EN: try to make up FR:
ค้นหาความจริง[v. exp.] (khonhā khwā) EN: try and find out the truth FR:
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; try hard ; strive for ; exert oneself ; be energetic (in) ; make an effort ; take the trouble ; go out of one's way FR: essayer ; faire son possible
ความพยายาม[n.] (khwām phayā) EN: attempt ; effort ; try ; endeavour ; endeavor (Am.) ; bid FR: effort [m] ; tentative [f]
ความอุตสาหะ[n.] (khwām utsāh) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence FR:
เกี่ยวแฝกมุงป่า[v. (loc.)] (kīofaēkmung) EN: try to do more than you can ; overestimate one's own abilities FR: surestimer ses capacités
กงฉาก[n.] (kongchāk) EN: carpenter's set square ; angle brace ; T-square ; try square FR: équerre de menuisier [f] ; équerre en T [f] ; équerre [f] ; té [m]
กระวายกระวน[v.] (krawāikrawo) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; be restless ; try frantically FR: être agité ; être nerveux
กระวนกระวาย[v.] (krawonkrawā) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; be restless ; try frantically FR: être agité ; être nerveux
ไล่[v.] (lai) EN: test ; examine ; try ; question ; quizz FR: vérifier ; examiner
ลอง[v.] (løng) EN: try ; give a try ; experiment ; attempt ; sample ; test ; experience FR: essayer ; expérimenter ; éprouver ; tester ; tenter
ลอง[v.] (løng) EN: taste ; try the flavour FR: goûter
ลองดี[v.] (løngdī) EN: test ; challenge ; put someone to the test ; try ; see how far one can go FR:
ลองดู[v. exp.] (løng dū) EN: try out ; try ; give a try FR: essayer ; tenter
ลองดูสิ[X] (løng dū si) EN: try and see FR: essayez donc !
ลองกำลัง[v. exp.] (løng kamlan) EN: try (one's) strength FR: tester la/sa force
ลองของ[v.] (løngkhøng) EN: test the efficacy of the talisman ; put a magic charm to a test ; challenge ; try something usually bad FR:
ลองใหม่ในภายหลัง[v. exp.] (løng mai na) EN: try again later FR: réessayer ultérieurement
ลองมือ[v. exp.] (løng meū) EN: try one's hand at sth FR: se faire la main ; s'essayer à qqch
ลองไป[v. exp.] (løng pai) EN: try FR: essayer
ลองเสื้อ [v. exp.] (løng seūa) EN: try on a coat FR: essayer un vêtement ; passer sur soi un vêtement
ลองโทรเข้า[v. exp.] (løng thō kh) EN: try calling FR: essayer d'appeler (au tél.)
ไม้ฉาก[n. exp.] (māi chāk) EN: try square ; tri square FR: équerre [f]
มุ[v.] (mu) EN: try hard ; work hard ; make determined effort ; attempt ; strive ; concentrate FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; travailler sans relâche ; travailler d'arrache-pied
มุ่งหน้า[v.] (mung-nā) EN: aim ; intend ; mean ; attempt ; endeavour ; strive ; try FR:
ง้อ[v.] (ngø) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to ; try to smooth FR: intercéder ; essayer de se réconcilier

try ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontaktaufnahme {f} | sich um Kontaktaufnahme bemühenapproach | to try to establish contacts
Quadratur {f} [math.] | die Quadratur des Kreises versuchenquadrature | to try to square the circle
Absoluteintragung {f}absolute entry
Absorptionsmesstechnik {f}absorptiometry
Luftbildvermessung {f}aerial photogrammetry; phototopography
Luft- und Raumfahrtindustrie {f}aerospace industry
Agrarland {n}agrarian country
Luftfrachtransportgewerbe {n}air cargo industry
Luftfahrtsindustrie {f}airline industry
Zollflughafen {m}airport of entry
Alpenland {n}alpine country
Zulieferindustrie {pl}ancillary industry
Augenring-Fliegenstecher {m} [ornith.]Paltry Tyrannulet
Bekleidungsindustrie {f}apparel industry
Haushaltsgeräteindustrie {f}appliance industry
Archäometrie {f}archaeometry
Rüstungsindustrie {f}arms industry; armaments industry
assoziiert {adj} | assoziiertes Gebiet | assoziiertes Land | assoziiertes Mitglied; außerordentliches Mitglied (einer Gesellschaft)associated | associated territory | associated country | associate member (of a society)
Astrometrie {f}astrometry
Branchenspanne {f}average industry margin
Symmetrieachse {f}axis of symmetry
Backwarenindustrie {f}baking industry
Rohbau {m}bare masonry and carpentry
Getränkeindustrie {f}beverage industry
Biochemie {f}biochemistry
Bootsbau {m}boat building industry
Teigschüssel {f}pastry bowl
Katalogeintrag {m}catalog entry
Chemie {f} | anorganische Chemiechemistry | inorganic chemistry
Standesamt {n}civil registry office
Aufklärung {f} (eines Verbrechens) | an der Aufklärung eines Verbrechens arbeitenclearing up; solving | to be trying to solve (clear up) a crime
abgeschlossene Aufnahme {f}closed entry
Bekleidungsindustrie {f}clothing industry
Montanindustrie {f}coal and steel industry
Heimindustrie {f}cottage industry [Br.]
Bauernmöbel {n}country furniture
Bauernregel {f}country saying
Bauerntopf {m}country casserole
Bauernweisheit {f}country lore
Gendarm {m}country constable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า try
Back to top