ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

attestation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *attestation*, -attestation-

attestation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attestation (n.) การยืนยัน See also: คำยืนยัน, การลงนามเป็นพยาน, คำให้การ, หลักฐาน Syn. affirmance, affirmation, assertion, deposition, statement, testimony, avowal Ops. denial, disavowal, negation
attestation (n.) คำให้การภายใต้การสาบาน Syn. declaration
attestation (n.) การพิสูจน์ความจริง See also: การยืนยันความเป็นจริง, หลักฐานพิสูจน์ความจริง Syn. affirmation, proof Ops. contradiction, fallacy, invalidity
English-Thai: HOPE Dictionary
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ,การเป็นพยาน,การรับรอง,หลักฐานพยาน
English-Thai: Nontri Dictionary
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
attestationการลงชื่อเป็นพยาน, การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pelant sequestered his kernel with direct anonymous attestation.พาลานอายัดเคอร์เนลของเขาด้วย การรับรองโดยตรงที่ไม่ระบุชื่อ

attestation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
認証式[にんしょうしき, ninshoushiki] (n) attestation (investiture) ceremony
認証[にんしょう, ninshou] (n,vs) (1) certification; attestation; authentication; confirmation; (2) Imperial attestation; (P)
誓言[せいげん, seigen] (n,vs) attestation; attest; vow or oath (made to the gods)

attestation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบมรณบัตร[n. exp.] (bai møranab) EN: notification of death FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng ) EN: doctor's certificate ; medical certificate FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal FR: attestation [f] ; certificat [m]
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certification [f] ; démonstration [f]
นิติกรณ์[n.] (nitikøn) EN: legalization ; certification ; authentification ; attestation FR: légalisation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า attestation
Back to top