ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tang

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tang*, -tang-

tang ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tang (n.) รสจัด See also: รสเข้มข้น Syn. taste, flavor, savor
tang (n.) กลิ่นแรง See also: กลิ่นฉุน
tang (vt.) ทำให้มีรสเข้มข้น
tang (vt.) ทำให้มีกลิ่นแรง
tang (n.) เสียงที่เกิดจากโลหะกระทบกัน
tang (vt.) ทำให้เกิดเสียงของโลหะกระทบกัน Syn. clang
tangence (n.) การสัมผัสของเส้นรอบวง Syn. tangency
tangency (n.) การสัมผัสของเส้นรอบวง
tangent (n.) เส้นตรงหรือเส้นโค้งที่สัมผัสกับเส้นตรง/โค้งอื่นแต่ไม่ตัดกัน See also: เส้นสัมผัสวง, การสัมผัสวง Syn. touching, continguous
tangent (n.) อัตราส่วนของด้านประชิดมุมน้อยกับด้านตรงข้ามมุมน้อย
tangent (adj.) ซึ่งสัมผัสกันที่จุดหนึ่งของเส้นตรง/เส้นโค้งแต่ไม่ตัดกัน
tangental (adj.) ซึ่งสัมผัสแต่ไม่ตัดกัน See also: ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง Syn. digressing, diverging, divergent
tangerine (n.) ส้มจีน See also: ผลส้มจีน, ผลส้มเปลือกหนา
tangerine (n.) สีส้มอมแดง
tangerine (adj.) ซึ่งมีสีส้มอมแดง
tangible (adj.) ชัดเจน See also: แน่ชัด, แจ่มแจ้ง Syn. real, visible, concrete Ops. intangible
tangible (adj.) ที่จับต้องได้ See also: เป็นตัวเป็นตน Syn. palpable, concrete Ops. intangible
tangible (n.) สิ่งที่มีตัวตน
tangle (vi.) ยุ่งเหยิง See also: พัวพัน, สับสน Syn. involve, confuse, complicate
tangle (vt.) ทำให้ยุ่งเหยิง See also: ทำให้ยุ่ง, ทำให้พันกันยุ่ง Syn. involve, confuse, complicate
tangle (n.) การทะเลาะเบาะแว้ง See also: การโต้เถียง
tangle (n.) ความยุ่งเหยิง See also: ความพัลวัน, ความสับสน
tangle up (phrv.) พันกันยุ่ง See also: ทำใหยุ่งเหยิง, ทำให้พันกัน
tangle with (phrv.) คัดค้าน See also: ต่อสู้, ต่อต้าน
tangled (adj.) ซึ่งพันกันยุ่ง
tangled (adj.) ซึ่งสับสน See also: ซึ่งยุ่งเหยิง Syn. confused, chaotic
tango (n.) การเต้นแทงโก้ See also: จังหวะแทงโก้, จังหวะเต้นรำที่กำเนิดจากประเทศละตินอเมริกา
tango (vi.) เต้นแทงโก
tangy (adj.) ขม Syn. acetic
tangy (adj.) ซึ่งมีกลิ่นฉุน See also: มีกลิ่นรุนแรง Syn. strong-tasting
tangy (adj.) ซึ่งมีกลิ่นฉุน See also: มีกลิ่นรุนแรง Syn. strong-tasting
English-Thai: HOPE Dictionary
tang(แทง) n.,vt. (ทำให้) รสเข้มข้น,รสจัด,กลิ่นแรง,กลิ่นฉุน,ลักษณะเฉพาะ,ความหมาย, Syn. piquancy,bite
tangency(แทน'จะซี) n. การสัมผัสวง
tangent(แทน'เจินทฺ) adj. สัมผัสวง,สัมผัสที่จุดหนึ่งหรือตามเส้น,สัมผัสแต่ไม่ติด. n. เส้นสัมผัสวง,การสัมผัสวง,อัตราส่วนของด้านประชิดมุมน้อยกับด้านตรงข้ามมุมน้อย, Syn. tangential
tangential(แทนเจน'เชิล) adj. สัมผัสวง,ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง}
tangerine(แทนจะริน') n. ต้นส้มจีน,ส้มเปลือกหนา,สีส้มอมแดง. adj. สีส้มอมแดง
tangible(แทน'จะเบิล) adj. สัมผัสได้,แท้จริง,จับต้องได้,เป็นตัวเป็นตน,แน่ชัด,มีรูปร่าง,มีแก่นแท้. n. สิ่งที่เป็นของจริง,สิ่งที่มีตัวมีตน., See also: tangibility n. tangibleness n. tangibly adv., Syn. concrete,real,material
tangle(แทง'เกิล) vi.,vt. (ทำให้) ยุ่งเหยิง,พัวพัน,ต่อสู้,โต้เถียง. n. เรื่องยุ่งเหยิง,การต่อสู้,การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,ความสับสน,ความพัวพัน., See also: tanglement n. tangler n. tangly adv.
tango(แทง'โก) n. จังหวะแทงโก้, คำสื่อสารที่หมายถึงอักษร T pl. tangos
English-Thai: Nontri Dictionary
tang(n) รสจัด,กลิ่นฉุน,ความหมาย,ลักษณะเฉพาะ
tangent(adj) สัมผัสกัน,สัมผัสวง
tangerine(n) ส้มเขียวหวาน,ส้มจีน,สีส้มอมแดง
tangible(adj) สัมผัสได้,มีรูปร่าง,แน่ชัด,มีจริง,มีแก่นแท้
tangle(vi) พันกันยุ่ง,ยุ่งเหยิง,โต้เถียง,ต่อสู้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tangencyภาวะสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangent๑. แทนเจนต์ [เขียนแทนด้วย tan หรือ tg]๒. เส้นสัมผัส [มีความหมายเหมือนกับ tangent line] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangentialขนานเส้นสัมผัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tangible evidenceพยานวัตถุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
tangent line (to a curve)เส้นสัมผัส (เส้นโค้ง), เส้นตรงที่ผ่านจุด P ซึ่งอยู่บนเส้นโค้งและอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด P และอีกจุดหนึ่งบนเส้นโค้งซึ่งเกือบทับจุด P [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tangerineส้มเขียวหวาน [TU Subject Heading]
Tangibleทรัพย์สินถาวรที่มีตัวตน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แทนเจนต์ (n.) tangent
เป็นตัวเป็นตน (adv.) tangibly See also: apparently, evidently, vividly, clearly, visibly Syn. ปรากฏชัด, เป็นหลักฐาน, เป็นที่เปิดเผย
เป็นหลักฐาน (adv.) tangibly See also: apparently, evidently, vividly, clearly, visibly Syn. ปรากฏชัด, เป็นที่เปิดเผย
ความทุลักทุเล (n.) tangle See also: disorderliness, confusion, chaos Syn. ความยากลำบาก
อีนุงตุงนัง (adj.) tangled Syn. รุงรัง
อีนุงตุงนัง (adv.) tangly Syn. รุงรัง
การคลี่คลาย (n.) disentanglement See also: moderation, mitigation, improvement
ความคลี่คลาย (n.) disentanglement See also: moderation, mitigation, improvement Syn. การคลี่คลาย
ตั๊กแตนปาทังกา (n.) patanga See also: a species of grasshoppers, locust
นัว (adv.) entangledly See also: tangledly, confusedly Syn. ยุ่ง, นุง, นุงนัง
ปาทังกา (n.) patanga See also: a species of grasshoppers, locust Syn. ตั๊กแตนปาทังกา
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (n.) rectangle
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (n.) rectangle Syn. สี่เหลี่ยมผืนผ้า
สตางค์ (n.) stang Syn. เหรียญกระษาปณ์
สลึง (n.) twenty -five satangs See also: quarter of a baht
สี่เหลี่ยมผืนผ้า (n.) rectangle
สี่เหลี่ยมผืนผ้า (n.) rectangle Ops. สี่เหลี่ยมจัตุรัส
อรูป (adj.) intangible See also: immaterial Syn. นามธรรม Ops. รูปธรรม
แท่นมณฑล (n.) kind of rectangular alter used to lay down things of worship
แท่นลา (n.) kind of rectangular base moveable using in various ceremonies
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Does no Tang mean no work?ไม่มีถังใช่ว่าไม่ต้องทำงาน
There's a guy coming in here from corporate to interview you and tang for the assistant manager spot.เดี๋ยวจะมีคนมา... สัมภาษณ์นายกับถัง เรื่องตำแหน่งที่ว่าง
Harry Tang is drunk with power.แฮร์รี ถังกำลังบ้าอำนาจ
Harry Tang is a control freak and his master remote is a symbol of that control.แฮร์รี ถังมันบ้าอำนาจ รีโมตครองพิภพเปรียบดังอำนาจของเขา
Had no choice but to give harry tang the assistant manager position.ฉันจำใจให้ถังเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ
Sweet, crisp, slight tang on the finish.หวาน กรอบ เปรี้ยวนิดๆตอนจบ
To the ting to the tang The wallawalla bingbangเดอะทิง เดอะแท๊ง เดอะวัลล่าวัลลา บิงแบง
Ooh to the eeh the ooh the ah ah Ting tang wallawalla bingbangอู๊ทูเดอะอี๊ เดอะอู๊ เดอะอ๊าอ๊า ทิงแท๊ง วัล่าวัลล้า บิงแบงค์
To the ting to the tang The wallawalla bingbangทูเดอะทิง ทูเดอะแทง เดอะวัลล่าวัลลา บิงแบง
Ooh to the eeh the ooh the ah ah Ting tang wallawalla bingbangอู๊ ทูเดอะอี๊ เดอะอู๊ เดอะอ๊าอ๊า ทิงแทง วัลล่าวัลลา บิงแบง
To the ting to the tang The wallawalla bingbangทู เดอะทิง ทูเดอะแทง เดอะวัลล่าวัลลา บิงแบง
It worked wonders during the Harry Tang years.มันประสบความสำเร็จ ระหว่างปีของแฮร์รี่ ถัง

tang ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白香词谱[Bái xiāng cí pǔ, ㄅㄞˊ ㄒㄧㄤ ㄘˊ ㄆㄨˇ, 白香词谱 / 白香詞譜] Anthology of ci poems tunes (1795), edited by Xu Menglan 舒夢蘭|舒梦兰, with 100 accessible poems from Tang through to Qing times
秋海棠花[qiū hǎi táng huā, ㄑㄧㄡ ㄏㄞˇ ㄊㄤˊ ㄏㄨㄚ, 秋海棠花] begonia
核糖体[hé táng tǐ, ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄊㄧˇ, 核糖体 / 核糖體] ribosome
府城[fǔ chéng, ㄈㄨˇ ㄔㄥˊ, 府城] capital of 府 prefecture (from Tang to Qing times); prefectural seat
南派螳蜋[nán pài táng láng, ㄋㄢˊ ㄆㄞˋ ㄊㄤˊ ㄌㄤˊ, 南派螳蜋 / 南派螳螂] Chow Gar - "Southern Praying Mantis" - Martial Art
教堂墓地[jiào táng mù dì, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, 教堂墓地] churchyard
宋祁[Sòng Qí, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˊ, 宋祁] Song Qi (998-1061), Song dynasty poet and writer, coauthor of History of the Later Tang Dynasty 新唐書|新唐书
止咳糖浆[zhǐ ké táng jiāng, ㄓˇ ㄎㄜˊ ㄊㄤˊ ㄐㄧㄤ, 止咳糖浆 / 止咳糖漿] cough suppresant syrup; cough mixture
满堂灌[mǎn táng guàn, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄍㄨㄢˋ, 满堂灌 / 滿堂灌] cramming (as a teaching method); rote learning
古文运动[gǔ wén yùn dòng, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 古文运动 / 古文運動] cultural movement aspiring to study and emulate classic works, at different periods of history, esp. Tang and Song
去氧核糖核酸[qù yǎng hé táng hé suān, ㄑㄩˋ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, 去氧核糖核酸] deoxyribonucleic acid; DNA
脱氧脱糖核酸[tuō yǎng tuō táng hé suān, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ ㄊㄨㄛ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, 脱氧脱糖核酸 / 脫氧脫糖核酸] deoxyribonucleic acid (DNA)
正仓院[Zhēng cāng yuàn, ㄓㄥ ㄘㄤ ㄩㄢˋ, 正仓院 / 正倉院] Shōsō-in, treasure house belonging to Tōdai-ji 東大寺, Nara 奈良, Japan, an extensive repository of imperial treasures from Tang times; described as the east-most end of the Silk road
换汤不换药[huàn tāng bù huàn yào, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄤ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢˋ ㄧㄠˋ, 换汤不换药 / 換湯不換藥] different broth but the same old medicine (成语 saw); a change in name only; a change in form but not in substance
脱氧核糖核酸[tuō yǎng hé táng hé suān, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, 脱氧核糖核酸 / 脫氧核糖核酸] DNA
落汤鸡[luò tāng jī, ㄌㄨㄛˋ ㄊㄤ ㄐㄧ, 落汤鸡 / 落湯雞] a person who looks drenched and bedraggled; deep distress
隋唐演义[Suí Táng yǎn yì, ㄙㄨㄟˊ ㄊㄤˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 隋唐演义 / 隋唐演義] Dramatized History of Sui and Tang, novel by Qing dynasty author Chu Renhuo 褚人獲|褚人获
羯鼓催花[jié gǔ cuī huā, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨˇ ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄚ, 羯鼓催花] drumming to make apricots flower, cf joke by Tang Emperor Xuanzhong 唐玄宗, playing the drum in apricot blossom
梁朝[Liáng cháo, ㄌㄧㄤˊ ㄔㄠˊ, 梁朝] either of two Liang dynasties: 502-557, one of the three Southern Dynasties 南朝, or 907-923, one of the five dynasties 五代 between Tang and Song
唐玄宗[Táng Xuán zōng, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄢˊ ㄗㄨㄥ, 唐玄宗] Emperor Xuanzong of Tang (712-756)
女皇帝[Nǚ huáng dì, ㄋㄩˇ ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ, 女皇帝] empress; refers to Tang empress Wuzetian 武則天|武则天 (624-705), reigned 690-705
均田制[jūn tián zhì, ㄐㄩㄣ ㄊㄧㄢˊ ㄓˋ, 均田制] equal-field system of Wei of the Northern dynasties 北魏 and Tang 唐 dynasties
满堂彩[mǎn táng cǎi, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄘㄞˇ, 满堂彩 / 滿堂彩] everyone present applauds; universal acclaim; a standing ovation; to bring the house down
新罗[Xīn luó, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄛˊ, 新罗 / 新羅] Silla, one of three Korean kingdoms from 1st century, defeated its rivals Paikche and Koryo by collaborating with Tang around 645, ruled unified Korea 658-935
五代[wǔ dài, ˇ ㄉㄞˋ, 五代] Five dynasties (in different contexts, from mythology through to Han and the interregnum between Han and Tang); the five dynasties forming the interregnum between Tang and Song (936-947) - namely Later Liang 后梁, Later Tang 后唐, Later Jin 后晋, Later Han 后汉,
五代十国[wǔ dài shí guó, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˊ ㄍㄨㄛˊ, 五代十国 / 五代十國] Five Dynasties and Ten Kingdoms Period between Tang and Song (907-960)
五帝[wǔ dì, ˇ ㄉㄧˋ, 五帝] Five Emperors from legendary times; possibly tribal leaders before the historiographers got working on them; usually taken to be Yellow Emperor 黃帝|黄帝 and four of his sons Zhuan Xu 顓頊|颛顼, Di Ku 帝嚳|帝喾, Tang Yao 唐堯|唐尧, Yu Shun 虞舜
处堂燕雀[chù táng yàn què, ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 处堂燕雀 / 處堂燕雀] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
先王[xiān wáng, ㄒㄧㄢ ㄨㄤˊ, 先王] former kings; former emperors; in Confucian writing, refers esp. to the sage rulers Yáo 堯|尧, Shùn 舜, Yǔ 禹, Tāng 湯|汤 and the kings of Zhou
半乳糖血症[bàn rǔ táng xuè zhèng, ㄅㄢˋ ㄖㄨˇ ㄊㄤˊ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄥˋ, 半乳糖血症] galactosemia
判官[pàn guān, ㄆㄢˋ ㄍㄨㄢ, 判官] magistrate (during Tang and Song dynasties); mythological underworld judge
北史[Běi shǐ, ㄅㄟˇ ㄕˇ, 北史] History of the Northern Dynasties, fifteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Yanshou 李延壽|李延寿 in 659 during Tang dynasty, 100 scrolls
北齐书[Běi Qí shū, ㄅㄟˇ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 北齐书 / 北齊書] History of Qi of the Northern dynasties, eleventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Baiyao 李百藥|李百药 in 636 during Tang dynasty, 50 scrolls
南史[Nán shǐ, ㄋㄢˊ ㄕˇ, 南史] History of the Southern Dynasties, fourteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Yanshou 李延壽|李延寿 in 659 during Tang dynasty, 80 scrolls
令狐德棻[Líng hú Dé fēn, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨˊ ㄉㄜˊ ㄈㄣ, 令狐德棻] Linghu Defen (583-666), Tang dynasty historian, compiler of History of Zhou of the Northern dynasties 周書|周书
周书[Zhōu shū, ㄓㄡ ㄕㄨ, 周书 / 周書] History of Zhou of the Northern dynasties, twelfth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Linghu Defen 令狐德棻 in 636 during Tang dynasty, 50 scrolls
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, 人非生而知之者,熟能无惑 / 人非生而知之者,熟能無惑] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈)
乳糖不耐症[rǔ táng bù nài zhèng, ㄖㄨˇ ㄊㄤˊ ㄅㄨˋ ㄋㄞˋ ㄓㄥˋ, 乳糖不耐症] lactose intolerance
后唐[Hòu Táng, ㄏㄡˋ ㄊㄤˊ, 后唐 / 後唐] Later Tang of the Five Dynasties (923-936)
传奇[chuán qí, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, 传奇 / 傳奇] legendary; fantasy saga; romance; short stories of the Tang and Song Dynasty

tang ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific)
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador)
イレズミニザ[, irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[, indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean)
インディアンゴールドリングブリストルトゥース[, indeiango-rudoringuburisutorutou-su] (n) Indian gold-ring bristle-tooth (Ctenochaetus truncatus, species of bristletooth tang native to the Indian Ocean)
オスジクロハギ;ダークサージャン;ダークサージョン;リングテールサージャンフィッシュ;リングテールサージョンフィッシュ[, osujikurohagi ; da-kusa-jan ; da-kusa-jon ; ringute-rusa-janfisshu ; ringute-rusa-j] (n) ringtail surgeonfish (Acanthurus blochii, species of tang from the Indo-Pacific); blue-banded pualu; dark surgeon; tailring surgeonfish
オハグロハギ[, ohagurohagi] (n) Thompson's surgeonfish (Acanthurus thompsoni, species of Indo-Pacific tang whose Indian Ocean population lacks the white caudal fin of the Pacific variety)
ガルフサージョンフィッシュ;ガルフサージャンフィッシュ[, garufusa-jonfisshu ; garufusa-janfisshu] (n) Gulf surgeonfish (Acanthurus randalli, species of tang found in Florida and northeastern Gulf of Mexico)
キイロハギ;イエロー・タン;イエロータン[, kiirohagi ; iero-. tan ; iero-tan] (n) yellow tang (Zebrasoma flavescens, species of Pacific tang)
キビレボウズハギ[, kibirebouzuhagi] (n) slender unicorn (Naso minor, species of Indo-West Pacific tang found from Mozambique to the Philippines); blackspine unicornfish; little unicorn
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[, kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth
コクテンサザナミハギ[, kokutensazanamihagi] (n) twospot surgeonfish (Ctenochaetus binotatus, species of bristletooth tang native to the Indo-Pacific)
ゴマテングハギモドキ[, gomatenguhagimodoki] (n) spotted unicornfish (Naso maculatus, species of Pacific tang found from Japan and Lord Howe Island to Hawaii)
ゴマハギ[, gomahagi] (n) twotone tang (Zebrasoma scopas, species of Indo-Pacific tang)
サザナミハギ[, sazanamihagi] (n) striated surgeonfish (Ctenochaetus striatus, species of bristletooth tang native to the Indo- Pacific)
スクエアユニコーンフィッシュ[, sukueayuniko-nfisshu] (n) squarenose unicornfish (Naso mcdadei, species of Indo-West Pacific tang found from East Africa to the Great Barrier Reef)
スポッテッド・タン;スポッティドタン[, supotteddo . tan ; supotteidotan] (n) spotted tang (Zebrasoma gemmatum, species of Western Indian Ocean tang); gem surgeonfish
ゼブラソマ属[ゼブラソマぞく, zeburasoma zoku] (n) (See ヒレナガハギ属・ヒレナガハギぞく) Zebrasoma (genus of 7 species of marine tang in the family Acanthuridae with pointed snouts and forward facing spines at the base of the tail)
ソハールサージョンフィッシュ;ソハールサージャンフィッシュ[, soha-rusa-jonfisshu ; soha-rusa-janfisshu] (n) sohal surgeonfish (Acanthurus sohal, species of tang found from the Red Sea to the Persian Gulf); Red Sea surgeonfish; sohal tang
ダブルバンドサージョンフィッシュ;ダブルバンドサージャンフィッシュ[, daburubandosa-jonfisshu ; daburubandosa-janfisshu] (n) doubleband surgeonfish (Acanthurus tennentii, species of Indian Ocean tang); lieutenant surgeon; lieutenant surgeonfish; lieutenant tang
デスジャーディンズセイルフィンタン[, desuja-deinzuseirufintan] (n) Desjardin's sailfin tang (Zebrasoma desjardinii, species of Indian Ocean tang); Indian sail-fin surgeonfish; Red Sea sailfin tang
トミニサージョンフィッシュ;トミニサージャンフィッシュ[, tominisa-jonfisshu ; tominisa-janfisshu] (n) Tomini surgeonfish (Ctenochaetus tominiensis, species of bristletooth tang from the Western Central Pacific)
ナミダクロハギ;ジャパンサージャンフィッシュ;ジャパンサージョンフィッシュ[, namidakurohagi ; japansa-janfisshu ; japansa-jonfisshu] (n) Japan surgeonfish (Acanthurus japonicus, Indo-West Pacific species of tang found from Indonesia to the Philippines and Ryukyu Islands)
ナメラハギ[, namerahagi] (n) chronixis surgeonfish (Acanthurus chronixis, Western-Pacific species of tang from Kapingamarangi in the Caroline Islands)
ナンヨウハギ;ドリー;パレット・サージャン;パレット・サージョン;パレットサージョン;パレットサージャンフィッシュ;パレットサージョンフィッシュ;ブルー・タン;ブルータン[, nanyouhagi ; dori-; paretto . sa-jan ; paretto . sa-jon ; parettosa-jon ; parettosa] (n) palette surgeonfish (Paracanthurus hepatus, species of Indo-Pacific tang); palette surgeon; blue surgeonfish; blue tang
ヒメテングハギ[, himetenguhagi] (n) whitemargin unicornfish (Naso annulatus, species of Indo-Pacific tang which reaches 1 meter in length)
ヒレナガハギ[, hirenagahagi] (n) sailfin tang (Zebrasoma velifer, species of Pacific tang also found off Mozambique)
ヒレナガハギ属[ヒレナガハギぞく, hirenagahagi zoku] (n) Zebrasoma (genus of 7 species of marine tang in the family Acanthuridae with pointed snouts and forward facing spines at the base of the tail)
ファインラインドサージャンフィッシュ;ファインラインドサージョンフィッシュ[, fainraindosa-janfisshu ; fainraindosa-jonfisshu] (n) finelined surgeonfish (Acanthurus grammoptilus, species of Western Pacific tang found in the Philippines, Indonesia and north-western Australia)
ブラックサージョンフィッシュ;ブラックサージャンフィッシュ[, burakkusa-jonfisshu ; burakkusa-janfisshu] (n) black surgeonfish (Acanthurus gahhm, species of tang endemic to the Red Sea and the Gulf of Aden in the western Indian Ocean)
ホワイトテールドサージョンフィッシュ[, howaitote-rudosa-jonfisshu] (n) Ctenochaetus flavicauda (species from the Central Pacific, smallest bristletooth tang of its genus)
ホワイトフィンサージョンフィッシュ;ホワイトフィンサージャンフィッシュ[, howaitofinsa-jonfisshu ; howaitofinsa-janfisshu] (n) whitefin surgeonfish (Acanthurus albipectoralis, species of Western Pacific tang found on the Great Barrier Reef through the Coral Sea to Tonga)
ミヤコテングハギ[, miyakotenguhagi] (n) orangespine unicornfish (Naso lituratus, species of Pacific tang formerly confused with Naso elegans of the Indian Ocean)
メイキュウサザナミハギ[, meikyuusazanamihagi] (n) chevron tang (Ctenochaetus hawaiiensis, species of bristletooth tang from the Pacific); black surgeonfish; Hawaiian kole; Hawaiian surgeonfish
メガネクロハギ[, meganekurohagi] (n) whitecheek surgeonfish (Acanthurus nigricans, species of tang from the Eastern Indian and Pacific Oceans)
モンロビアンドクターフィッシュ[, monrobiandokuta-fisshu] (n) Monrovia doctorfish (Acanthurus monroviae, species of Eastern Atlantic tang found from southern Morocco to Angola)
仁座鯛[にざだい;にざだひ;ニザダイ, nizadai ; nizadahi ; nizadai] (n) (uk) scalpel sawtail (Prionurus scalprum, species of tang found from Japan to Taiwan)
湯の盤銘[とうのばんめい, tounobanmei] (n) inscription on the bathtub of King Tang ("If you can renovate yourself one day, then you can do so every day, and keep doing so day after day.")
都護府[とごふ, togofu] (n) (See 都護・1,西域都護府,安東都護府,安南都護府,安西都護府,燕然都護府,単于都護府,北庭都護府) Protectorate General; Han- and Tang-period Chinese office established to pacify and control peoples on the frontier (during the Tang period, six major Protectorate Generals were established)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent
タンジェント[たんじえんと, tanjiento] tangent
切取り枠[きりとりわく, kiritoriwaku] clip rectangle
関連単語[かんれんたんご, kanrentango] related word
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
絡む[からむ, karamu] Thai: เกี่ยวโยงกัน English: to become tangled in

tang ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบต่างดอก[n. exp.] (bai tāng dø) EN: Euphorbia cyathophora FR: Euphorbia cyathophora
ใบต่างเหรียญ[n. exp.] (bai tāng rī) EN: Evolvulus nummularius FR: Evolvulus nummularius
บทตั้งของซอร์น[n. exp.] (bot tang kh) EN: Zorn's lemma FR:
ชาวต่างชาติ[n.] (chāo tāng c) EN: foreigner FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชาวต่างประเทศ[n. exp.] (chāo tāng p) EN: foreigner FR: étranger [m] ; étrangère [f]
แฝดต่างไข่[n. exp.] (faēt tāng k) EN: non identical twins FR: faux jumeaux [mpl]
หอตั้งถังน้ำ[n. exp.] (hø tang tha) EN: water tower FR: château d'eau [m]
การตั้งบริษัท[n. exp.] (kān tang bø) EN: formation of a company FR:
การตั้งบริษัทใหม่[n. exp.] (kān tang bø) EN: formation of a new company FR: établissement d'une nouvelle société [m]
การตั้งชื่อพืช[n. exp.] (kān tang ch) EN: botanical nomenclature FR:
การตั้งด่าน[n. exp.] (kān tang dā) EN: police checkpoint FR: contrôle de police [m]
การตั้งปณิธาน[n. exp.] (kān tang pa) EN: commitment FR:
การตั้งราคา[n. exp.] (kān tang rā) EN: pricing ; estimation ; assessment ; appraisal FR: fixation du prix [f]
การตั้งราคาบ้าน[n. exp.] (kān tang rā) EN: FR: fixation du prix d'une maison [f]
การตั้งราคาผลิตภัณฑ์[n. exp.] (kān tang rā) EN: product pricing FR:
การตั้งราคาสินค้า[n. exp.] (kān tang rā) EN: captive product pricing FR:
การตั้งราคาตามตลาด[n. exp.] (kān tang rā) EN: market pricing FR:
การตั้งสติ[n. exp.] (kān tang sa) EN: concentration ; composure FR:
การตั้งสมมุติฐาน ; การตั้งสมมติฐาน[n. exp.] (kān tang so) EN: hypothesis ; assumption FR:
การตั้งตำรับ[n. exp.] (kān tang ta) EN: formulation FR: formulation [f]
การตั้งถิ่นฐาน[n. exp.] (kān tang th) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence FR:
ขาตั้งแขวนเสื้อ[n. exp.] (khā tang kh) EN: coat rack FR:
ขาตั้งกล้อง[n. exp.] (khā tang kl) EN: tripod FR: trépied [m]
ขาตั้งไมโครโฟน[n. exp.] (khā tang ma) EN: microphone stand FR: pied de micro [m]
คนต่างจังหวัด[n. exp.] (khon tāng j) EN: countryman FR: provincial [m] ; provinciale [f]
คนต่างพิภพ[n. exp.] (khon tāng p) EN: extraterrestrial being FR:
คนต่างประเทศ[n. exp.] (khon tāng p) EN: foreigner FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ข้อตั้งหลัก[n. exp.] (khø tang la) EN: major premise FR:
ข้อตั้งรอง[n. exp.] (khø tang rø) EN: minor premise FR:
ความต่างกัน[n. exp.] (khwām tāng ) EN: difference ; heterogeneity FR:
ความต่างของเวลา[n. exp.] (khwām tāng ) EN: time difference FR:
ความต่างศักย์[n. exp.] (khwām tāng ) EN: potential difference ; voltage FR: différence de potentiel [f] ; tension [f]
ความต่างศักย์ไฟฟ้า [n. exp.] (khwām tāng ) EN: potential difference ; electrical potential difference FR:
กระตังใบ[n. exp.] (kra tang ba) EN: Leea rubra FR: Leea rubra
ไม่ต่างจาก[X] (mai tāng jā) EN: not different from FR: pas loin de
มันตั้งอยู่...[xp] (man tang yū) EN: it is located ... FR: il est situé ...
มนุษย์ต่างดาว[n. exp.] (manut tāng ) EN: extraterrestrial being ; alien FR: extraterrestre [m] ; Martien [m]
ในต่างประเทศ[adv.] (nai tāng pr) EN: abroad FR: à l'étranger ; situé à l'étranger
นกตั้งล้อ[n. exp.] (nok tang lø) EN: Great Barbet FR: Barbu géant [m] ; Grand barbu [m]
ภาวะต่างกัน[n. exp.] (phāwa tāng ) EN: different parity FR:

tang ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paletten-Doktorfisch {m} (Paracanthurus hepatus) [zool.]blue tang
Arcustangens {m} [math.]arc tangent
Produktpalette {f}; Produktangebot
Bahnbeschleunigung {f}path acceleration; tangential acceleration
Bitimpuls {m}rectangular pulse
Drehriegelverschluss {m} mit Stangecabinet bolt
Datum {n}; Zeitangabe
Wertangabe {f} | Wertangaben
Endabstellstange {f}; Endschalterstange
Festangestellte {m,f}; Festangestellterregular member of staff
Fahnenmast {m}; Fahnenstange
Lenkstange {f} | Lenkstangen
Tanganjikasee {m}Lake Tanganyika
Loslösung {f}disentanglement
Buntkopf-Papageiamadine {f} [ornith.]Mount Katanglad Parrot Finch
Stoßstange {f}; Schubstange
Quader {m}cuboid; rectangular solid
Rechteckklemme {f}rectangular terminal
Rechteckstruktur {f}rectangular structure
rechtwinklig {adj}rectangular [Am.]
rechteckig {adj}rectangular
rechteckig {adv}rectangularly
Stangenbohne {f} | Stangenbohnen
Sachanlagen {pl}tangible asset
Berührungslinie {f}tangent
Stabdrucker {m}; Stangendrucker
Stange {f} | an der Stangebar | at the bar
Stange {f}; Sitzstange
Tang {m}; Seetang
Tangens hyperbolicus {m} [math.]hyperbolic tangent
Tangens {m} [math.]tangent; tan
Tangente {f} [math.]tangent
Tangente {f} | Tangenten
Tangentialebene {f} [math.]tangent plane
Tangentkeil {m}tangent key
Tango {m} | Tangos
Sachvermögen {n}tangible assets; tangible property
Zeltstange {f} | Zeltstangen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tang
Back to top