ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bored

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bored*, -bored-

bored ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bored (adj.) ที่น่าเบื่อ
boredom (n.) ความเหนื่อยหน่าย See also: ความเบื่อหน่าย, ระอา Syn. ennui Ops. excitement
English-Thai: HOPE Dictionary
boredom(บอร์'เดิม) n. ความน่าเบื่อหน่าย,ภาวะน่าเบื่อหน่าย, Syn. tedium
English-Thai: Nontri Dictionary
boredom(n) ความน่าเบื่อ,ภาวะน่าเบื่อหน่าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระอา (v.) be bored with See also: be tired of, be fed up with Syn. เบื่อ, เบื่อหน่าย, ระอิดระอา, เอือมระอา
เบื่อ (v.) be bored with See also: be tired of, be fed up with, be sick of, be weary of Syn. ระอา, เบื่อหน่าย, ระอิดระอา, อิดหนาระอาใจ, เหนื่อยหน่าย
เบื่อหน่าย (v.) be bored with See also: be tired of, be fed up with, be weary of, be sick of, irk Syn. ระอา, เบื่อ, ระอิดระอา, อิดหนาระอาใจ, เหนื่อยหน่าย
น่าเบื่อ (adj.) bored Syn. น่ารำคาญ, น่าเอือม, ซ้ำซาก, จำเจ, น่าระอา Ops. น่าสนุก, น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ
น่าเอือม (adj.) bored Syn. น่ารำคาญ, ซ้ำซาก, จำเจ, น่าระอา Ops. น่าสนุก, น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ
เบื่อข้าว (v.) bored with food Ops. อยากอาหาร
เบื่ออาหาร (v.) bored with food Syn. เบื่อข้าว Ops. อยากอาหาร
ความเบื่อ (n.) boredom See also: ennui, tiresomeness Syn. ความเบื่อหน่าย, ความเหนื่อยหน่าย Ops. ความอยาก
ความเบื่อหน่าย (n.) boredom See also: ennui, tiresomeness Syn. ความเบื่อ, ความแหนงหน่าย, ความเหนื่อยหน่าย
ความเหนื่อยหน่าย (n.) boredom See also: monotony, tedium Syn. ความเบื่อหน่าย
ความแหนงหน่าย (n.) boredom See also: ennui, tiresomeness Syn. ความเบื่อ, ความเหนื่อยหน่าย
จุกเจ่า (v.) be bored See also: be depressed, be listless, be lackadaisical, be in low spirits Syn. เซา, นั่งเหงา, เจ่าจุก
นั่งเหงา (v.) be bored See also: be depressed, be listless, be lackadaisical, be in low spirits Syn. เซา, เจ่าจุก
อ่อนหู (v.) be bored Syn. เบื่อระอา, เบื่อหู
เบื่อระอา (v.) be bored Syn. เบื่อหู
เบื่อหู (v.) be bored Syn. เบื่อระอา
เหนื่อยหน่าย (v.) be bored See also: be tired of, be uninterested, be fed up with, be sick of, be weary of Syn. เบื่อหน่าย, เอือมระอา, เบื่อ, เซ็ง
เหม็นเบื่อ (v.) be bored See also: be tired of, be sick of, be fed up with Syn. เบื่อ, รำคาญ, เบื่อหน่าย
เอียน (v.) be bored See also: be fed up with, be sick of, be satiated with something Syn. เหม็นเบื่อ, เบื่อ
เฮ้อ (int.) sound of a deep sigh expressing boredom or dissatisfaction
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm usually very easily bored with buying thingฉันมักจะเบื่อง่ายๆ กับการซื้อของบางอย่าง
They were bored tooพวกเขาก็เบื่อด้วยเหมือนกัน
I get bored very quicklyฉันเบื่อง่ายมาก
I thing I would get really boredฉันคิดว่าฉันอาจจะเบื่อจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For a long time now, eating had bored him, and he never carried a lunch.เป็นเวลานานตอนนี้การ รับประทานอาหารได้เบื่อเขา และเขาไม่เคยดำเนินการ รับประทานอาหารกลางวัน เขามีขวดน้ำ
I'm not bored with you.ฉันไม่ได้เบื่อกับคุณ ฉันรักคุณ.
I know I will get bored of her someday.พ่อรู้ว่าพ่อคง เบื่อเธอสักวัน
It had a 283 in it, bored and stroked.เครื่องยนต์ 283 ลูกบาศก์นิ้ว แต่งใหม่
I'm getting fucking bored with this. Who is Marian?ฉันได้รับการร่วมเพศเบื่อนี้ เป็น Marian ใคร
After a few weeks, we were bored out of our minds... just messed around and that there.หลังจากไม่กี่สัปดาห์ เราเบื่อออกจากใจเรา ... messed เพียงรอบ และว่ามี
No. I'm bored of talking to you.No. I'm bored of talking to you.
We've become bored with watching actors give us phoney emotions.เราเบื่ออารมณ์ปลอมๆ ของนักแสดง
You weren't bored or anything?คุณคงไม่ได้เบื่อหรือว่าอะไรแบบนั้นใช่ไหม?
I mean, I wasn't not bored I' m glad you got to do what you wanted.ฉันหมายความว่า ฉันไม่ได้เบื่อหรอก ฉันดีใจที่คุณได้ไปทำในสิ่งที่คุณอยากทำ
Not bored with it yet?ไม่คิดเบื่อบ้างเหรอ?
I wasn't bored or lonelyชั้นไม่เบื่อหรือเหงาเลย

bored ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百无聊赖[bǎi wú liáo lài, ㄅㄞˇ ˊ ㄌㄧㄠˊ ㄌㄞˋ, 百无聊赖 / 百無聊賴] bored to death; bored stiff; overcome with boredom
厌烦[yàn fán, ㄧㄢˋ ㄈㄢˊ, 厌烦 / 厭煩] bored; fed up with sth; sick of sth
腻烦[nì fán, ㄋㄧˋ ㄈㄢˊ, 腻烦 / 膩煩] bored; to be fed up with; sick and tired of sth
气喘[qì chuǎn, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˇ, 气喘 / 氣喘] labored breathing; shortage of breath due to poor lung capacity; asthma
无聊[wú liáo, ˊ ㄌㄧㄠˊ, 无聊 / 無聊] nonsense; bored

bored ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
甌穴[おうけつ;かめあな, ouketsu ; kameana] (n) pothole (circular hole bored deep in a riverbed by stones rotating in an eddy)
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy
アンニュイ[, annyui] (n,adj-na) boredom (fre
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant)
倦怠[けんたい, kentai] (n,vs) languor; fatigue; weariness; boredom; (P)
呼吸困難[こきゅうこんなん, kokyuukonnan] (n,adj-no) labored breathing; laboured breathing; dyspnea; dyspnoea
屈託[くったく, kuttaku] (n,vs) (1) worry; care; concern; (2) ennui; boredom; (P)
手持ち無沙汰;手持無沙汰;手持ちぶさた[てもちぶさた, temochibusata] (adj-na,n) being bored; being at a loose end
気づかれ(P);気疲れ[きづかれ, kidukare] (n,vs) mental fatigue; worry; boredom; (P)
無為無聊[むいぶりょう;むいむりょう, muiburyou ; muimuryou] (adj-na,n,adj-no) boredom; ennui; tedium; wearisomeness
無聊[ぶりょう, buryou] (adj-na,n) boredom; ennui
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn)
詰まらなさそう[つまらなさそう, tsumaranasasou] (adj-na) (uk) (See 詰まらなそう) bored; bored-looking; uninterested
詰まらなそう[つまらなそう, tsumaranasou] (adj-na) (uk) (See 詰まらなさそう) bored; bored-looking; uninterested
辟易[へきえき, hekieki] (vs) (1) to wince; to shrink back; (2) to be stumped; to be disconcerted; (3) to be bored; (4) to be fed up
退屈(P);怠屈(oK)[たいくつ, taikutsu] (adj-na,n,vs) tedium; boredom; (P)
退屈しのぎ;退屈凌ぎ[たいくつしのぎ, taikutsushinogi] (n) killing time; staving off boredom

bored ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อมาก[v. exp.] (beūa māk) EN: be bored to death (loc.) FR:
เบื่อหน่าย[v. exp.] (beūa nāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore FR: être dégoûté ; en avoir marre
เบื่อหน่าย[adj.] (beūa nāi) EN: bored FR:
ชักเบื่อ[v. exp.] (chak beūa) EN: getting bored FR:
เอือม[adj.] (eūam) EN: fed up ; bored ; tired of FR: fatigué de
อิดหนาระอาใจ[v.] (itnāra-ātja) EN: be sick of ; be bored ; be fed up FR: avoir assez de qqch ; être fatigué de qqch
จุกเจ่า[adj.] (jukjao) EN: bored FR:
แหนงหน่าย[v.] (naēng-nāi) EN: be bored ; be weary ; be fed up with FR:
หน่าย[v.] (nāi) EN: be tired of ; be sick of ; be fed up ; be bored with ; have had enough of FR: en avoir assez de ; être fatigué de ; être malade de ; être lassé ; être dégoûté
นั่งเหงา[v. exp.] (nang ngao) EN: be bored FR:
เหนื่อย[adj.] (neūay) EN: bored ; fed up ; tired (o) FR: fatigué (de) ; las (de) ; exaspéré
เหนื่อยหน่าย[v.] (neūay-nāi) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of FR: être fatigué de ; en avoir assez de
อ่อนหู[v.] (ønhū) EN: be bored FR:
ระอา[v.] (ra-ā) EN: be tired of ; be fed up with ; be bored with FR: en avoir marre (fam.) ; en avoir assez de ; être fatigué de ; être las de
รำคาญ[v.] (ramkhān) EN: feel annoyed ; get annoyed ; be bothered ; be fed up (with) ; feel bored ; be irked FR: être ennuyé ; être tracassé ; être contrarié ; être irrité
ระทวย[adj.] (rathūay) EN: weary ; discouraged ; bored FR:
เสาเข็มเจาะ[n. exp.] (saokhem jǿ) EN: bored pile FR:
เซ็ง[v.] (seng) EN: be bored ; be fed up with ; feel ennui FR:
ทวย[adj.] (thūay) EN: weary ; discouraged ; bored FR:
เฮ้อ[X] (hoē) EN: [sound expressing exhaustion, relief, boredom or dissatisfaction] FR:
แก้กลุ้ม[v. exp.] (kaē klum) EN: relieve boredom ; cheer oneself up ; ease one's mind ; put one's mind at rest FR:
โคตรเบื่อเลย[xp] (khōt beūa l) EN: Damned bored! FR:
ความเบื่อ[n.] (khwām beūa) EN: boredom FR: ennui [m]
ความเบื่อหน่าย[n. exp.] (khwām beūa ) EN: boredom ; tiresomeness ; dislike ; ennui FR: ennui [m]
ความเหนื่อยหน่าย[n.] (khwām neūay) EN: boredom ; monotony ; tedium FR:
โรคหอบหืด[n. exp.] (rōk høpheūt) EN: asthma ; belabored breathing FR: asthme [m]
เซ็งสุด ๆ เลย = เซ็งสุดๆ เลย[v. exp.] (seng sut-su) EN: die of boredom FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bored
Back to top