ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undulate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undulate*, -undulate-

undulate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undulate (vi.) กระเพื่อม Syn. flap, wave
undulate (vt.) ทำให้กระเพื่อม See also: ทำให้เป็นคลื่น Syn. ripple, ruffle
undulate (vi.) (เสียง)ดังขึ้นๆลงๆ See also: (เสียง) มีระดับความดังเป็นช่วงๆ
undulate (adj.) ซึ่งเคลื่อนไหวแบบคลื่น See also: ซึ่งเป็นลอน Syn. hilly, wavy Ops. smooth
English-Thai: HOPE Dictionary
undulate(อัน'ดิวเลท) vi.,vt.,adj. (ทำให้) เป็นคลื่น,กระเพื่อม. vt. ทำให้เป็นคลื่น,ทำให้ขึ้น ๆ ลง ๆ, See also: undulator n., Syn. swing,fluctuate
English-Thai: Nontri Dictionary
undulate(vi) เป็นลูกคลื่น,กระเพื่อม,ขึ้นๆลงๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
undulate; wavyเป็นคลื่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

undulate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
波打つ[なみうつ, namiutsu] (v5t,vi) to dash against; to undulate; to wave; to heave; to beat fast (heart)
閃く[ひらめく, hirameku] (v5k,vi) (1) to flash (lightning, etc.); to flicker (lights); to glitter; (2) to wave; to undulate; (3) to hit on a good idea; to occur to someone; (P)

undulate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเพื่อม[v.] (krapheūam) EN: shake ; bounce (up and down) ; ripple ; bobble ; undulate FR:
หยัก[adj.] (yak) EN: wavy ; serrated ; notched ; curly ; undulated FR: denté ; cranté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undulate
Back to top