ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inflate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inflate*, -inflate-

inflate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inflate (vt.) ทำให้พอง See also: สูบลม, ทำให้ขยายตัว, ทำให้เพิ่มขึ้น Syn. expand, blow up, enlarge
inflate (vi.) พองตัว See also: เพิ่มขึ้น, พอง, พองลม, ป่อง, ขยาย Syn. increase, blow up, bloat
inflate with (phrv.) ทำให้พองด้วย See also: ทำให้ขยายด้วย
inflated (adj.) ซึ่งเฟ้อ See also: ตุ่ย, ยุ้ย, พอง Syn. exaggerated, overblown
English-Thai: HOPE Dictionary
inflate(อินเฟลท') vt.,vi. ขยาย,ทำให้พอง,ทำให้ลำพอง,ทำให้เงินเฟ้อ,ทำให้ราคาของสูงขึ้น,ขยายตัว,พองตัว,พองลม,สูงขึ้น., See also: inflatable adj. inflater,inflator n., Syn. expand
inflated(อินเฟล'ทิด) adj. พองตัว,ขยายตัว,ลำพอง,วางภูมิ, (คำพูด) โผงผาง,สูงขึ้นผิดปกติ, See also: inflatedness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
inflate(vi) พอง,เพิ่มขึ้น,ขยายตัว,สูงขึ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inflated slag; porous slagขี้เชื่อมพรุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้องกาง (adj.) be inflate belly See also: be distend stomach, be stuff belly Syn. พุงกาง Ops. ท้องแห้ง, ท้องกิ่ว
เฟ้อ (v.) (currency) inflate See also: have inflation (of currency) Ops. ฝืด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't we need propellant to inflate the bag?เราไม่ต้องทำให้ถุงลมพองตัว?
Go inflate a doll, Andy.ไปเล่นตุ๊กตาขายของไป แอนดี้
Those footballs aren't going to inflate themselves.เดี๋ยวพวกฟุตบอลมัน ตีกันอีก
Now that Howard's getting married, maybe he'll inflate one of his old girlfriends for you.ฮาวาดจะแต่งงาน เขาอาจจะให้แฟนเก่ากับนาย
Yeah, but something tells me there's plenty of ladies stopping by the coffee shop to inflate it for him.ใช่ แต่แม่รู้สึกเหมือนกับว่า มีผู้หญิงมากมาย แวะมาที่ร้านกาแฟ เพื่อมาหาเขาเหมือนกัน
The money my father pretended to pay in ransom was actually used to inflate investor returns.เรืองเงินของพ่อ ที่ทำเป็นจ่ายค่าไถ่ตัว ได้นำไปใช้ ในการเพิ่มผลการลงทุน
Perhaps you'd like to explain to her how you colluded to inflate gas and oil prices after 9/11?บางทีคุณอยากจะอธิบายกับเธอ ว่าคุณสมรู้ร่วมคิด ทำให้ราคาก๊าซและน้ำมันหลัง 9/11 สูงพุ่งพราวดได้อย่างไร
I'm gonna inflate the lift bag and then pull me up like a fish.ฉันจะสูบลมเข้าถุงยก แล้วก็ดึงฉันขึ้นมาเหมือนปลา
It's sitting flat, so five minutes to get the straps in place, another couple to inflate the bag.มันอยู่นิ่ง ก็คง 5 นาทีเพื่อผูกสายรัด กับอีก 2-3 นาทีเพื่อสูบลม
You're just trying to inflate your reputation.นายไม่อยากเสียชื่อละสิ
It's just a way for the government to inflate law enforcement budgets and lock up minorities for no good legal reason.มันเป็นวิธีที่รัฐบาลใช้ เพื่อเพิ่มงบให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และจับพวกคนกลุ่มน้อยเข้าคุก โดยไม่มีเหตุผลทางกฎหมายดีๆ
I mean, I just want to make sure you have time - to inflate her. - (LAUGHS)อย่าลืมเผื่อเวลาเป่าลมด้วยล่ะ

inflate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fú, ㄈㄨˊ, 浮] to float; superficial; floating; unstable; movable; provisional; temporary; transient; impetuous; hollow; inflated; to exceed; superfluous; excessive; surplus

inflate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration
燈籠鬢[とうろうびん, touroubin] (n) Edo period hair style with inflated hair at the sides; lantern sideburns
膨らます[ふくらます, fukuramasu] (v5s,vt) to swell; to expand; to inflate; to bulge; (P)
膨れる(P);脹れる[ふくれる, fukureru] (v1,vi) (1) to swell (out); to expand; to be inflated; to distend; to bulge; (2) to get cross; to get sulky; to pout; (P)

inflate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of FR: gonfler ; grossir ; bomber
บอกผ่าน[v. exp.] (bøk phān) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price ; inflate the price FR:
เฟ้อ[v.] (foē) EN: inflate ; become full of gas ; be bloated FR:
โก่ง[v.] (kōng) EN: inflate ; raise the price FR: gonfler ; arrondir
โก่งราคา[v. exp.] (kōng rākhā) EN: ask too high a price ; raise the price ; inflate the price FR: gonfler le prix ; surfaire ; surestimer
โป่ง[v.] (pōng) EN: swell ; dilate ; inflate ; puff out ; be distended FR: gonfler ; enfler ; se dilater ; saillir
สูบลม[v. exp.] (sūp lom) EN: pump the air into ; inflate ; pump air FR: gonfler ; remplir d'air
อึ้ดทึ่ด[adj.] (euttheut) EN: swollen up ; bloated ; inflated FR:
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: full of gas ; inflated FR: gonflé ; dilaté ; ballonné
พอง[v.] (phøng) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up FR: enfler ; gonfler ; se dilater
พอง[adj.] (phøng) EN: inflated ; swollen FR: enflé
โป่ง[adj.] (pōng) EN: inflated FR: gonflé ; rempli
อูม[adj.] (ūm) EN: swollen ; inflated FR:
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō na) EN: make inflated ; become inflated ; swell ; distend FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inflate
Back to top