ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

olibanum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *olibanum*, -olibanum-

olibanum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
olibanum (n.) ยางสนที่มีกลิ่นหอม (ชื่อในภาษาละตินคือ Boswellia sacra)

olibanum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乳香[にゅうこう, nyuukou] (n) frankincense; olibanum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า olibanum
Back to top