ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comprehensive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comprehensive*, -comprehensive-

comprehensive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comprehensive (adj.) ที่ครอบคลุม See also: ที่มีเนื้อหาครอบคลุม Syn. inclusive, broad, wide
comprehensively (adv.) อย่างครอบคลุม Syn. universally, largely, widely
English-Thai: HOPE Dictionary
comprehensive(คอมพริเฮน'ซิฟว) adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,เข้าใจได้กว้าง,ซึ่งหยั่งรู้,ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง n. การทดสอบความรู้อย่างกว้างขวาง, See also: comprehensiveness n. ดูcomprehensive, Syn. far-reaching,wide
English-Thai: Nontri Dictionary
comprehensive(adj) เกี่ยวกับความเข้าใจ,กินวงกว้าง,กว้างขวาง,ครอบคลุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
comprehensive coverage; coverage, comprehensiveความคุ้มครองรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comprehensiveเบ็ดเสร็จ,ความเข้าใจ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Final and comprehensive list. Why?รายการสุดท้ายและครบวงจร ทำไม?
A final and comprehensive list.รายการสุดท้ายและครบวงจร
...the most comprehensive independent assessment of the drug"... ผลจากการประเมินยาตัวนี้อย่างเป็นกลางและรอบด้าน
This is my comprehensive data schedule and list of regulations.นี่เป็นตารางกิจวัตรประจำวัน และกฎระเบียบ
Brad signed a rather comprehensive contract...แบรดเซ็นสัญญากับเรา ให้เราเข้ามาตรวจสอบในบ้านได้เต็มที่
First, I must tell you I've been the most unmitigated and comprehensive ass.ก่อนอื่นผมต้องบอกคุณก่อนว่า ผมเป็นไอ้โง่
A few days ago I was presented with a report I'd asked for a comprehensive audit, if you will, of our economic condition.สองวันก่อนผมรับทราบ รายงานที่ผมถามถึง เรื่องการตรวจสอบ ภาวะเศรษฐกิจของเรา
I can't imagine anything more appropriate than the two of us establishing a... a comprehensive antiterrorism alliance between our nations.คงไม่มีอะไรจะเหมาะไปกว่าการที่เราสองคน และสองชาติร่วมกันเป็นพันธมิตรต่อต้านการก่อการร้าย
In the course of a comprehensive tour...ในการเสด็จมาเยือนของราชวงศ์
Kudos, by the way, on your comprehensive car insurance plan.เยี่ยม เอาเป็นว่าเกี่ยวกับแผนการประภันภัยรถของคุณ
Engaging comprehensive interior and exterior scan.เตรียมทำการสแกนวิเคราะห์เป้าหมายทั้งภายในและภายนอก
It was my understanding that I was going to be testifying in a much more comprehensive and detailed manner.ใช่ครับ ผมเข้าใจว่าผมจะต้องอ่านรายงานแบบสรุป และเน้นที่เนื้อหา

comprehensive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全面禁止核试验条约[quán miàn jìn zhǐ hé shì yàn tiáo yuē, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄧㄢˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 全面禁止核试验条约 / 全面禁止核試驗條約] Comprehensive Test Ban Treaty
综艺[zōng yì, ㄗㄨㄥ ㄧˋ, 综艺 / 綜藝] Comprehensive or assorted art and literature
综观[zōng guān, ㄗㄨㄥ ㄍㄨㄢ, 综观 / 綜觀] comprehensive survey
司马光[Sī mǎ Guāng, ㄙ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄤ, 司马光 / 司馬光] Sima Guang (1019-1086), politician and historian of Northern Song, author of Comprehensive Mirror for aid in Government 資治通鑒|资治通鉴
通史[tōng shǐ, ㄊㄨㄥ ㄕˇ, 通史] narrative history; comprehensive history; a history covering an extended period
通盘[tōng pán, ㄊㄨㄥ ㄆㄢˊ, 通盘 / 通盤] across the board; comprehensive; overall; global
全面[quán miàn, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ, 全面] all-around; comprehensive; total; overall
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, 详 / 詳] detailed; comprehensive
全盘[quán pán, ㄑㄩㄢˊ ㄆㄢˊ, 全盘 / 全盤] overall; comprehensive
倾吐[qīng tǔ, ㄑㄧㄥ ㄊㄨˇ, 倾吐 / 傾吐] to pour out (emotions); to unburden oneself (of strong feelings); to vomit comprehensively

comprehensive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンプリヘンシブレイアウト[, konpurihenshibureiauto] (n) comprehensive layout
全国総合開発計画[ぜんこくそうごうかいはつけいかく, zenkokusougoukaihatsukeikaku] (n) Comprehensive National Development Plan (1962-)
全総[ぜんそう, zensou] (n) (abbr) (See 全国総合開発計画) Comprehensive National Development Plan (1962-)
総合経済対策[そうごうけいざいたいさく, sougoukeizaitaisaku] (n) package of economic stimulus measures; comprehensive economic measures; comprehensive economic stimulus package
総合評価[そうごうひょうか, sougouhyouka] (n) comprehensive evaluation; over-all judgment; general comment
総覧;綜覧;總覽(oK)[そうらん, souran] (n,vs,adj-no) guide; general survey; conspectus; comprehensive bibliography
包括[ほうかつ, houkatsu] (n,vs,adj-f) inclusion; complete coverage; comprehensiveness; (P)
広範(P);広汎;廣汎[こうはん, kouhan] (adj-na,adj-no) wide; extensive; comprehensive; far-reaching; widespread; (P)
物尽し[ものづくし, monodukushi] (n) being complete; comprehensive; exhaustive
網羅的[もうらてき, mourateki] (adj-na) comprehensive; exhaustive; cyclopedic; encompassing
総合(P);綜合[そうごう, sougou] (n,vs,adj-no) (1) synthesis; coordination; putting together; integration; composite; (adj-f) (2) comprehensive; (P)
総合的[そうごうてき, sougouteki] (adj-na) (See 総合) synthetic; comprehensive; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
包括的[ほうかつてき, houkatsuteki] comprehensive
包括的試験サービス[ほうかつてきしけんサービス, houkatsutekishiken sa-bisu] comprehensive testing service

comprehensive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ็ดเสร็จ[adj.] (betset) EN: all-inclusive ; all included ; total ; general ; comprehensive FR: total ; tout compris
โดยพิสดาร[X] (dōi phitsad) EN: in detail ; comprehensive FR:
การสอบประมวลความรู้ [n. exp.] (kān søp pra) EN: comprehensive examination ; comprehensive exam ; exams FR:
ข้อความพิสดาร[n. exp.] (khøkhwām ph) EN: comprehensive story ; comprehensive article FR:
ครอบคลุม[adj.] (khrøpkhlum) EN: all-inclusive ; exhaustive ; comprehensive ; blanket FR: exhaustif
ครบวงจร[adj.] (khrop wongj) EN: integrated ; complete ; comprehensive FR:
กรมธรรม์ประกันภัยรวม[n. exp.] (krommathan ) EN: comprehensive policy FR:
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ[n. exp.] (ngop kamrai) EN: statement of comprehensive income FR:
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: detailed ; comprehensive ; unabridged ; complete ; extensive ; amplified FR: détaillé ; complet ; intégral ; non abrégé
รัดกุม[adj.] (ratkum) EN: concise ; succinct ; terse ; comprehensive FR: succinct ; concis
กว้าง ๆ = กว้างๆ[adv.] (kwāng-kwāng) EN: extensively ; comprehensively ; not specifically FR:

comprehensive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
umfassend {adj} | umfassender | am umfassendstencomprehensive | more comprehensive | most comprehensive
erweiterte Oberschule {f}extended secondary school; extended comprehensive school
Gesamthochschule {f}comprehensive university
Gesamtschule {f}comprehensive school
Unbegreiflichkeiten {pl}incomprehensiveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comprehensive
Back to top