ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dust

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dust*, -dust-

dust ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dust (vt.) ปัดฝุ่น See also: กระจาย Syn. whisk, sweep, vaccuum
dust (n.) ฝุ่น See also: ละออง, ฝุ่นละออง, เศษผง Syn. mote, powder
dust cover (n.) กระดาษหุ้มหนังสือ See also: กระดาษห่อหนังสือ Syn. wrapper
dust down (phrv.) ปัดฝุ่นออกจาก (ด้วยมือ) Syn. brush down
dust off (phrv.) เอาฝุ่นออกจาก See also: ปัดฝุ่นออกจาก
dust off (phrv.) เตรียมที่จะใช้อีกครั้ง
dust out (phrv.) ปัดฝุ่นออกจาก See also: เอาฝุ่นออกจาก...ให้หมด
dust pan (n.) ที่ตักผง
dust storm (n.) พายุทราย Syn. high wind
dustman (n.) คนเก็บขยะ
dusty (adj.) สกปรกที่สุด See also: โสโครก Syn. dirty, muddy, spotty Ops. clean
dusty (adj.) ที่เป็นผง Syn. gravelly, powdered, talc-like
English-Thai: HOPE Dictionary
dust(ดัสทฺ) {dusted,dusting,dusts} n. ฝุ่น,ผง,ธุลี,ละออง,ดิน,สิ่งที่ไร้ค่า,ขี้เถ้า,ขยะ,ร่างกายของมนุษย์อนุภาคเดียว. vt.,vi. ปัดฝุ่นออก,โปรยผง,ทำให้เป็นฝุ่น
duster(ดัส'เทอะ) n. คนปัดฝุ่น,คนปัดกวาดขยะ,ไม้ขนไก่สำหรับปัดกวาด,เครื่องโรยผง,ขวดโรยผง (พริกไทยน้ำตาลหรืออื่น ๆ) ,แปรง,ผ้าปัดฝุ่น
dustman(ดัสทฺ'แมน,-เมิน) n. คนเก็บขยะ,คนเทขยะ -pl. dustmen
dusty(ดัส'ที) adj. เป็นฝุ่น,มีลักษณะของฝุ่น,เป็นสีน้ำตาลอ่อน,เป็นสีฝุ่น., See also: dustily adv. dustiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
dust(n) ฝุ่น,ละออง,ผง,ธุลี,ขี้เถ้า,ขี้ผง,อิฐ,ดิน
duster(n) ผ้าหรือแปรงปัดฝุ่น,ไม้ขนไก่,คนกวาดขยะ,เครื่องลาดยาง
dustman(n) คนเก็บขยะ,คนเทขยะ
dusty(adj) เต็มไปด้วยฝุ่น,ซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dustฝุ่นผง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dustฝุ่น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้ผง (n.) dust See also: trash, rubbish Syn. ฝุ่น, ขี้ฝุ่น
ขี้ฝุ่น (n.) dust Syn. ฝุ่น, ขี้ผง
ธุลี (n.) dust See also: powder, dirt, particle, lint, ashes, cinders, grime Syn. ละออง, ฝุ่น, ฝุ่นละออง, เถ้า, ขี้เถ้า, ผง
ปัดกวาด (v.) dust See also: clean, sweep, tidy up, clear away
ปัดฝุ่น (v.) dust
ปัดฝุ่น (v.) dust See also: dust off
ปัดฝุ่น (v.) dust See also: dust off
ผงธุลี (n.) dust See also: dirt, powder
ฝุ่น (n.) dust See also: powder Syn. ละออง, ฝุ่นละออง, ผง, ฝุ่นผง
ฝุ่นธุลี (n.) dust See also: dirt, powder Syn. ผงธุลี
ฝุ่นผง (n.) dust Syn. ฝุ่น, ผง, ฝุ่นละออง
ฝุ่นละออง (n.) dust See also: minute dust Syn. ฝุ่น, ฝุ่นผง
รัช (n.) dust See also: particle Syn. ธุลี, ฝุ่น, ละออง, ผง
ละออง (n.) dust See also: particle, dirt, powder, sprinkling Syn. ธุลี, ฝุ่น, ผง
เผ้าผง (n.) dust Syn. ผง
เผ้าผง (n.) dust Syn. ผง, ฝุ่นผง
เม็ดฝุ่น (n.) dust Syn. ฝุ่น, ฝุ่นละออง
ขี้ตีน (n.) dust on the foot or sole Ops. ขี้มือ
ฝุ่นจับ (n.) dusty See also: be covered with dust Syn. ฝุ่นเกาะ
ฝุ่นเกาะ (n.) dusty See also: be covered with dust
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mummy dust to make me old.ฝุ่นมัมมี่ที่จะทำให้ฉันเก่า
You'll all turn to dust but one thing is sure boys Branston Bridge will stand unbroken.แกทั้งหมดจะกลายเป็นเถ้าถ่าน แต่ที่แน่ๆ ไอ้หนูเอ๋ย... ...สะพานแบรนสตันจะอยู่ยง
I think they were dust bunniesมันต้องเป็น มัคคุโร คุโรสุเกะแน่ๆเลย
When you walk into a dark room from outside your eyes dim and so the dust bunnies come outตอนลูกเดินเข้ามาจากที่สว่างๆข้างนอกน่ะ ตาลูกจะไม่ชินกับความมืด แล้วมัคคุโร คุโรสุเกะ ก็จะรีบหนีไปซ่อน เข้าใจแล้วค่ะ
Oh, I see Come here, dust bunniesมัคคุโร คุโรสุเกะ ออกมานะ
Come out, dust bunniesมัคคุโร คุโรสุเกะ ออกมานะ
Are you there, Mr. Dust bunny?เธออยู่ตรงนั้นหรือเปล่า มัคคุโร คุโรสุเกะจัง
The dust bunny got awayมัคคุโร คุโรสุเกะหนีไปแล้ว...
Who are you? A big Dust bunny?เธอเป็นใครน่ะ มัคคุโร คุโรสุเกะ เหรอ
I've heard that old men wake up ... and scratch itchy legs that have been dust for over 50 years.ผมได้ยินว่าคนแก่พวกนั้นตื่นมา เกาขาที่ไม่ได้ใช้งานมากว่า 50 ปี
I dust off all her trophy. Appreciate me?ฉันคอยปัดฝุ่นถ้วยรางวัลทั้งหมดของเธอ แต่รู้บุญคุณฉันไหม ไม่เลย
Ashes to ashes, and dust to dust.จากเถ้าถ่านสู่เถ้าถ่าน จากฝุ่นผงสู้ฝุ่นผง

dust ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎn, ㄉㄢˇ, 掸 / 撣] brush away; dust off; a brush or duster; to dust
吸尘器[xī chén qì, ㄒㄧ ㄔㄣˊ ㄑㄧˋ, 吸尘器 / 吸塵器] vacuum cleaner; dust catcher
甚嚣尘上[shèn xiāo chén shàng, ㄕㄣˋ ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ ㄕㄤˋ, 甚嚣尘上 / 甚囂塵上] clamor raises the dust (成语 saw); a tremendous clamor; to raise a tremendous stink
尘暴[chén bào, ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, 尘暴 / 塵暴] dust devil
[bò, ㄅㄛˋ, 簸] dust pan; toss (as waves)
弹冠相庆[tán guān xiāng qìng, ㄊㄢˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˋ, 弹冠相庆 / 彈冠相慶] lit. to flick dust off sb's cap (成语 saw); to celebrate an official appointment; to congratulate and celebrate (promotion, graduation etc)
已见分晓[yǐ jiàn fēn xiǎo, ㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄣ ㄒㄧㄠˇ, 已见分晓 / 已見分曉] the result becomes apparent; (after) the dust has settled
上汽[Shàng Qì, ㄕㄤˋ ㄑㄧˋ, 上汽] abbr. for 上海汽車工業集團|上海汽车工业集团, Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC)
分区[fēn qū, ㄈㄣ ㄑㄩ, 分区 / 分區] allocated area (for housing, industry etc); district
牧业[mù yè, ㄇㄨˋ ㄧㄝˋ, 牧业 / 牧業] animal husbandry; animal product industry
军火[jūn huǒ, ㄐㄩㄣ ㄏㄨㄛˇ, 军火 / 軍火] arms; weapons (industry)
工艺[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, 工艺 / 工藝] arts and crafts; industrial arts
不费吹灰之力[bù fèi chuī huī zhī lì, ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄔㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄓ ㄌㄧˋ, 不费吹灰之力 / 不費吹灰之力] as easy as blowing off dust; effortless; with ease
中国航空工业公司[zhōng guó háng kōng gōng yè gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中国航空工业公司 / 中國航空工業公司] Aviation Industries of China (AVIC)
航空事业[háng kōng shì yè, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 航空事业 / 航空事業] aviation industry
航空业[háng kōng yè, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄧㄝˋ, 航空业 / 航空業] aviation industry
基地[jī dì, ㄐㄧ ㄉㄧˋ, 基地] base (of operations); industrial or military base; refers to Al Qaeda 基地組織|基地组织
宝莱坞[Bǎo lái wù, ㄅㄠˇ ㄌㄞˊ ˋ, 宝莱坞 / 寶萊塢] Bollywood (film industry based in Mumbai, India)
[yāng, ㄧㄤ, 坱] boundless (space); fine dust
酿酒业[niàng jiǔ yè, ㄋㄧㄤˋ ㄐㄧㄡˇ ㄧㄝˋ, 酿酒业 / 釀酒業] brewing industry; wine industry
[bèn, ㄅㄣˋ, 坌] bring together; dust
建筑业[jiàn zhù yè, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄧㄝˋ, 建筑业 / 建築業] building industry
劳资关系[láo zī guān xì, ㄌㄠˊ ㄗ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 劳资关系 / 勞資關係] industrial relations; relations between labor and capital
化学工业[huà xué gōng yè, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, 化学工业 / 化學工業] chemical industry
化工[huà gōng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ, 化工] chemical engineering; chemical industry
中国北方工业公司[Zhōng guó Běi fāng Gōng yè Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄅㄟˇ ㄈㄤ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中国北方工业公司 / 中國北方工業公司] China North Industries Corporation (NORINCO)
[chǎng, ㄔㄤˇ, 厂 / 廠] cliff; slope; factory; yard; depot; workhouse; works; (industrial) plant
尘雾[chén wù, ㄔㄣˊ ˋ, 尘雾 / 塵霧] cloud of dust; smog
计算机工业[jì suàn jī gōng yè, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, 计算机工业 / 計算機工業] computer industry
尘封[chén fēng, ㄔㄣˊ ㄈㄥ, 尘封 / 塵封] covered in dust; dusty; lying unused for a long time
国防工业[guó fáng gōng yè, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, 国防工业 / 國防工業] defense industry
勤勉[qín miǎn, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄧㄢˇ, 勤勉] diligence; diligent; industrious
孜孜[zī zī, ㄗ ㄗ, 孜孜] diligent; hardworking; industrious; assiduous
孳孳[zī zī, ㄗ ㄗ, 孳孳] diligent; hardworking; industrious; assiduous
用功[yòng gōng, ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ, 用功] diligent; industrious (in one's studies); to study hard; to make great effort
[āi, ㄞ, 埃] dirt; dust; angstrom
[fèn, ㄈㄣˋ, 坋] dust, earth; a bank of earth; to dig; to bring together
[chén, ㄔㄣˊ, 尘 / 塵] dust; dirt; earth
尘土[chén tǔ, ㄔㄣˊ ㄊㄨˇ, 尘土 / 塵土] dust
尘埃[chén āi, ㄔㄣˊ ㄞ, 尘埃 / 塵埃] dust

dust ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キラーダスト[, kira-dasuto] (n) killer dust
ごみ箱;塵箱;芥箱[ごみばこ, gomibako] (n) garbage can; garbage box; rubbish bin; trash can; dust bin; dustbin
ジャケット(P);ジャケツ[, jaketto (P); jaketsu] (n) (1) jacket; (2) book jacket; dust cover; (P)
すす払い;煤払い[すすはらい, susuharai] (n) (1) cleaning dust etc. from rooms; housecleaning; (2) (See 煤掃き) (the traditional Japanese end-of-the-year, 13th December) big house cleaning; spring cleaning (only not in spring)
ダイヤモンドダスト[, daiyamondodasuto] (n) diamond dust
ダストカバー[, dasutokaba-] (n) {comp} jacket; book jacket; dust cover
吸塵[きゅうじん, kyuujin] (n,vs) dust vacuuming
塵肺;じん肺[じんはい;じんぱい, jinhai ; jinpai] (n) pneumoconiosis (lung disease caused by dust inhalation)
打ち水;打水[うちみず, uchimizu] (n) sprinkling water (to keep down dust and to cool pavements, etc.)
払う[はらう, harau] (v5u,vt) (1) to pay (e.g. money, a bill, one's taxes, etc.); (2) to brush; to wipe; to clear away; to dust off; to prune away branches; (3) to drive away (e.g. one's competitors); to sweep out; (P)
星間塵[せいかんじん, seikanjin] (n) interstellar dust
春塵[しゅんじん, shunjin] (n) spring dust; frost and snow that's blown like dust in the air by the spring wind
死の灰[しのはい, shinohai] (n) lethal radioactive fallout; atomic dust
煤塵[ばいじん, baijin] (n) dust and soot; particulate matter
石粉[いしこ, ishiko] (n) stone or feldspar or limestone dust or powder
砂金[さきん;しゃきん, sakin ; shakin] (n) gold dust
金粉[きんぷん;きんこ, kinpun ; kinko] (n) gold dust
飛散[ひさん, hisan] (n,vs) scattering (e.g. dust in the wind, enemies before an assault); dispersal; flying off (in all directions); flying apart
黄塵万丈[こうじんばんじょう, koujinbanjou] (n) rising cloud of (yellowish) dust
黒風[こくふう, kokufuu] (n) sky darkening dust storm
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P)
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI
アセンブリー工業[アセンブリーこうぎょう, asenburi-kougyou] (n) assembly industry
インダストリー;インダストリ[, indasutori-; indasutori] (n) industry
インダストリアル(P);インダストゥリアル(ik)[, indasutoriaru (P); indasutouriaru (ik)] (adj-na,n) industrial; (P)
インダストリアルエンジニアリング[, indasutoriaruenjiniaringu] (n) industrial engineering
インダストリアルデザイナー[, indasutoriarudezaina-] (n) industrial designer
インダストリアルデザイン[, indasutoriarudezain] (n) industrial design
インダストリアルパーク[, indasutoriarupa-ku] (n) industrial park
ウォッチャー[, uoccha-] (n) {comp} (industry) watcher; analyst
ガス化学工業[ガスかがくこうぎょう, gasu kagakukougyou] (n) gas chemical industry
ごみ入;塵入[ごみいれ, gomiire] (n) trashcan; rubbish bin; dustbin; ashcan
コンビナート[, konbina-to] (n) industrial complex (rus
コンビナートキャンペーン[, konbina-tokyanpe-n] (n) industrial campaign (rus
サービス業[サービスぎょう, sa-bisu gyou] (n) service industry; service sector; (P)
サービス産業[サービスさんぎょう, sa-bisu sangyou] (n) service industry; service sector
ジャッカル[, jakkaru] (n) jackal (carnivores, Canis aureus ssp., C. adustus, C. mesomelas)
スカラー;スカラ;スケーラー;スケーラ[, sukara-; sukara ; suke-ra-; suke-ra] (n) (1) scalar; (2) (スカラ only) Selective Compliant Assembly Robot Arm (type of industrial robot); Selective Compliant Articulated Robot Arm; SCARA
スターダスト[, suta-dasuto] (n) stardust
ストライキ[, sutoraiki] (n,vs) strike (i.e. industrial action); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジャケット[じゃけっと, jaketto] jacket, book jacket, dust cover
ダストカバー[だすとかばー, dasutokaba-] jacket, book jacket, dust cover
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst
拡張ISA[かくちょうISA, kakuchou ISA] EISA, Extended Industrial Standard Architecture
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] Extended Industry Standard Architecture (EISA)
放送業界[ほうそうぎょうかい, housougyoukai] broadcasting industry
日本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] Japanese Industrial Standards, JIS
日本電子工業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association
業界標準[ぎょうかいひょうじゅん, gyoukaihyoujun] industry standard
業界標準アーキテクチャ[ぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, gyoukaihyoujun a-kitekucha] Industry Standard Architecture (ISA)
業界標準化[ぎょうかいひょうじゅんか, gyoukaihyoujunka] industry standardization
業界精通者[ぎょうかいせいつうしゃ, gyoukaiseitsuusha] industry expert
業界規範[ぎょうかいきはん, gyoukaikihan] industry standard, industry norm
産業[さんぎょう, sangyou] industry
社団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association
通信事業[つうしんじぎょう, tsuushinjigyou] communications industry
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
産業[さんぎょう, sangyou] Thai: อุตสาหกรรม English: industry

dust ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางสุ[n.] (bāngsu) EN: dust FR:
บงสุ์[n.] (bong) EN: dust FR:
บงสุ-[pref.] (bongsu-) EN: dust FR: poussière [f]
ฝุ่น[n.] (fun) EN: dust ; powder FR: poussière [f]
ฝุ่นจับ[adj.] (funjap) EN: dusty ; covered with dust FR: poussiéreux ; recouvert de poussières
ฝุ่นกัมมันตรังสี[n. exp.] (fun kammant) EN: radioactive dust FR: poussière radioactive [f]
ฝุ่นคอสมิก[n. exp.] (fun khøtmik) EN: cosmic dust FR: poussière cosmique [f]
ฝุ่นละออง[n. exp.] (fun la-øng) EN: dust ; fine dust ; particle matter ; fine powder FR: poussière [f]
ฝุ่นผง[n. exp.] (fun phong) EN: dust FR: poussière [f]
ฝุ่นธุลี[n.] (funthulī) EN: dust ; dirt ; powder FR: poussière [f]
หางฝุ่น[n. exp.] (hāng fun) EN: dust tail FR:
กากเพชร [n.] (kākphet) EN: diamond dust FR:
ค่าฝุ่นละออง[n. exp.] (khā fun la-) EN: fine dust level FR: niveau de particules fines [m]
ขี้ฝุ่น[n. exp.] (khī fun) EN: dust FR: poussière [f]
ขี้ผง[n.] (khīphong) EN: dust ; trash ; rubbish FR: poussières [fpl]
ขี้ตีน[n. exp.] (khī tīn) EN: dust on the foot or sole FR:
คลุกฝุ่น[v. (loc.)] (khlukfun) EN: roll in the dust ; fall and roll on the ground FR:
กวาด[v.] (kwāt) EN: sweep ; dust ; brush ; dust and sweep ; swab FR: balayer
ละออง[n.] (la-øng) EN: dust ; particle ; dirt ; powder ; sprinkling ; fine particles FR: poussière [f] ; particule [f]
แป้งฝุ่น[n.] (paēng-fun) EN: powder ; loosed powder ; dust flour FR:
ปังสุ์[n.] (pang) EN: dust FR:
ป่านคม[n.] (pānkhom) EN: kite string coated with glass dust FR:
ปัด[v.] (pat) EN: wipe ; sweep ; dust ; brush away ; clear away ; swipe FR: essuyer ; épousseter
ปัดฝุ่น[v. exp.] (pat fun) EN: dust the furniture FR: dépoussiérer
เป็นจุณ[adv.] (pen jun) EN: in dust ; to dust ; in pieces ; to pieces ; in powder ; to powder ; to bits FR: en poussière
ผ้าขี้ริ้ว[n.] (phākhīriū) EN: dust cloth ; rag ; chitterlings ; tripe FR: chiffon [m] ; guenille [f]
ภัสมะ[n.] (phatsama) EN: dust FR:
พายุฝุ่น[n. exp.] (phāyu fun) EN: dust storm FR:
ผง[n.] (phong) EN: powder ; dust ; dirt FR: poudre [f] ; poussière [f] ; particule [f]
ผุยผง[n.] (phuiphong) EN: dust ; powder FR:
รชะ[n.] (racha) EN: dust FR: poussière [f]
สะบัดฝุ่นออก[v. exp.] (sabat fun ø) EN: whisk off dust FR: secouer la poussière
ไซโคลนดักฝุ่น[n. exp.] (saikhlōn da) EN: cyclone dust collector FR:
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last ; meet one's end ; bit the dust ; give up the ghost FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever (fam.) . passer l'arme à gauche
ธุลี[n.] (thulī) EN: dust FR: poussière [f]
เอาการเอางาน[adj.] (aokān-ao-ng) EN: serious ; earnest ; hard-working ; industrious FR:
เอางานเอาการ[adj.] (ao-ngān ao ) EN: energetic ; serious ; industrious ; conscientious FR:
เอาถ่าน[adj.] (aothān) EN: industrious ; persevering ; diligent ; serious FR:
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)[org.] (Bansat Prak) EN: Small Industry Credit Guarantee Corporation FR:
บริษัทอุตสาหกรรม[n. exp.] (børisat uts) EN: industrial company FR: société industrielle [f]

dust ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schutzumschlag {m}dust cover; dust jacket; dust wrapper
Federstaub {m}feather dust
Graphitstaub {m}graphite dust
Torfmull {n}peat dust
Abrieb {m}dust
Luft- und Raumfahrtindustrie {f}aerospace industry
Luftfrachtransportgewerbe {n}air cargo industry
Luftfahrtsindustrie {f}airline industry
Zulieferindustrie {pl}ancillary industry
Bekleidungsindustrie {f}apparel industry
Haushaltsgeräteindustrie {f}appliance industry
Rüstungsindustrie {f}arms industry; armaments industry
Autoindustrie {f}; Automobilindustrie
Branchenspanne {f}average industry margin
Backwarenindustrie {f}baking industry
Getränkeindustrie {f}beverage industry
Bootsbau {m}boat building industry
Trockengebiet {n}dust bowl
Industriezweig {m}; Industriebranche
Beifang {m} (industrielle Fischerei)bycatch (industrial fishing)
Bekleidungsindustrie {f}clothing industry
Montanindustrie {f}coal and steel industry
Betriebsverfassung {f}code of industrial relations
Heimindustrie {f}cottage industry [Br.]
sterbenslangweilig {adj} [ugs.]deadly boring; dryasdust
dunkel; düster {adj} | dunkler; düsterer | am dunkelsten; am düsterstendim | dimmer | dimmest
düster {adj} | düsterer | am düsterstendrab | drabber | drabbest
Treibnetz n; Driftnetz {n} | Fischfang mit Treibnetzen (industrielle Fischerei)drift net; driftnet; drift netting | drift netting (industrial fishing)
düster; dunkel {adj} | düsterer; dunkler | am düstersten; am dunkelstendusky | duskier | duskiest
Absauganlage {f}dust extractor
Eisenkern {m}dust core; iron core
Schonbezug {m}dust cover
Staubbeutel {m}dust bag
Staubsturm {m}dust storm
staubexplosionsgeschützt {adj}dust ignition proof
Industrieanlage {f} | Industrieanlagen
Elektronikindustrie {f}electronic industry
Betriebsdatenerfassung {f}factory data capture; industrial data capture
Kehrwisch {m}feather duster
Staubwedel {m}feather duster

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dust
Back to top