ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sternly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sternly*, -sternly-

sternly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sternly (adv.) อย่างเคร่งครัด See also: อย่างเข้มงวด Syn. severely

sternly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严正[yán zhèng, ㄧㄢˊ ㄓㄥˋ, 严正 / 嚴正] sternly; solemn

sternly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
固く戒める[かたくいましめる, katakuimashimeru] (v1) to admonish sternly
苦味走った[にがみばしった, nigamibashitta] (adj-f) sternly handsome
びしっと[, bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well)
びしり[, bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well).

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sternly
Back to top