ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sternness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sternness*, -sternness-

sternness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sternness (n.) ความเคร่งครัด Syn. strictness, severity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sternness
Back to top