ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

depth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *depth*, -depth-

depth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
depth (n.) ความเข้มของสี
depth (n.) ความรู้ความสามารถ Syn. wisdom, profundity
depth (n.) ความลึก Syn. deepness Ops. high, shallowness, flatness
depth (n.) ความลึกซึ้ง See also: ความรู้สึกซาบซึ้ง, ความรู้สึกสุดซึ้ง, ความซึมซาบ Syn. abyss, intensity, profundity
depth (n.) ส่วนที่ลึกที่สุด See also: ส่วนที่รุนแรงที่สุด
depth (n.) เสียงต่ำ See also: ระดับเสียงต่ำ Syn. lowness
depth psychiatry (n.) จิตวิเคราะห์ See also: การวิเคราะห์ทางจิตใจ Syn. psychotherapy
depths (n.) หุบเหวลึก See also: เหวลึก Syn. chasm
English-Thai: HOPE Dictionary
depth(เดพธฺ) n. ความลึก,ความซับซ้อน,ความรุนแรง,ความคิดลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความต่ำของระดับเสียง,ส่วนลึก, -Phr. (in depth อย่างยิ่ง,เต็มที่) adj. มาก,ละเอียด, Syn. bottom ###A. surface
depth bombn. ระเบิดน้ำลึก
depth chargen. ระเบิดน้ำลึก
English-Thai: Nontri Dictionary
depth(n) ความลึก,ความลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความรุนแรง,ส่วนลึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
depthความลึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depthความลึก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความลึก (n.) depth See also: deepness, lowness Ops. ความตื้น
ส่วนลึก (n.) depth See also: insight, profoundness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was then he knew the depth of his tiredness.แล้วมันเป็น เขารู้ลึกของความเมื่อยล้าของ เขา
Up periscope. Rig for depth charge. Stand by fire drill.กล้องส่องพร้อม ปีนพร้อม เตรียมรับคําสัั่งยิง
Because the Bible tells us that God knows the falling of a sparrow and the depth of a pocket, and that is what I'm talking about!เพราะว่า... คัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้ารู้ว่า ใครเป็นคนที่มีความมัธยัสถ์ และความลึกของกระเป๋า และนั่นคือสิ่งที่ผมพูดอยู่
The princess was so taken by the depth of his feeling... that she said to the soldier...เจ้าหญิงได้ใจเขาไปครองแล้ว... เธอบอกกับทหารว่า...
They believe the more difficult the journey... the greater the depth of purification.เขาเชื่อว่ายิ่งทางลำบากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้น
And then either Monsanto misreported the results to the FDA or the FDA didn't bother to look in depth at Monsanto's own studies.ไม่รู้ว่ามอนซานโตบิดเบือนผลการทดลอง ที่ส่งให้องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ หรือ อย.ไม่สนใจจะตรวจสอบ
You're looking at the best drilling team in the world. We'll chew to that depth in seven days.คุณกำลังอยู่กับทีมขุดเจาะที่เยี่ยมที่สุดในโลก เราจะเจาะความลึกนั่นใน 7 วัน
There's no team and no machine in the world that could cut to this depth in 24 hours.ไม่มีเครื่องจักรใดในโลก ที่สามารถทำความลึกขนาดนี้ได้ใน 24 ชั่วโมง
I will not attempt to convey the depth of Georgiana's despair.-ผมจะไม่บอกหรอกว่า จอร์เจียน่า เสียใจแค่ไหน
And those who knew you before fate took you by the hand cannot understand the depth of the changes inside.และมันคือคนที่รู้จักคุณก่อนที่โชคชะตาจะพาคุณไป โดยไม่มีวันเข้าใจความลึกซึ้งของการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ
The massive depth and pressure there, coupled with subfreezing temperatures, would crush and entomb them,ซากพวกมันจะจมลึกสู่สุสานใต้ทะเล แรงกดมหึมา และอุณหภูมิที่เย็นเยือก จะทำลายมัน
"The depth in our feelings is saying.""ความคิดลึกซึ้งกลั่นเป็นคำพูดของเรา"

depth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心碎[xīn suì, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄟˋ, 心碎] heart-broken; extreme depth of sorrow
景深[jǐng shēn, ㄐㄧㄥˇ ㄕㄣ, 景深] depth of field
水深[shuǐ shēn, ㄕㄨㄟˇ ㄕㄣ, 水深] depth (of waterway); sounding
隆冬[lóng dōng, ㄌㄨㄥˊ ㄉㄨㄥ, 隆冬] midwinter; the depth of winter
资深[zī shēn, ㄗ ㄕㄣ, 资深 / 資深] senior (in terms of depth of accumulated experience); deeply qualified
幽深[yōu shēn, ㄧㄡ ㄕㄣ, 幽深] serene and hidden in depth or distance
深处[shēn chù, ㄕㄣ ㄔㄨˋ, 深处 / 深處] abyss; depths; deepest or most distant part
深度[shēn dù, ㄕㄣ ㄉㄨˋ, 深度] depth
莫测高深[mò cè gāo shēn, ㄇㄛˋ ㄘㄜˋ ㄍㄠ ㄕㄣ, 莫测高深 / 莫測高深] enigmatic; beyond one's depth; unfathomable
高低[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, 高低] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end
深不可测[shēn bù kě cè, ㄕㄣ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄘㄜˋ, 深不可测 / 深不可測] deep and unmeasurable (成语 saw); unfathomable depths; incomprehensible; enigmatic and impossible to predict
深邃[shēn suì, ㄕㄣ ㄙㄨㄟˋ, 深邃] deep (valley or night); abstruse; hidden in depth

depth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デプスインタビュー[, depusuintabyu-] (n) depth interview
わね[, wane] (exp) (fem) (See わ,ね・1) expresses depth of feeling or emphasis (sentence end)
下学上達[かがくじょうたつ, kagakujoutatsu] (n,vs) beginning one's studies with something familiar and gradually increasing the depth of learning
中層[ちゅうそう, chuusou] (n) medium-rise (building); medium depth (water); medium layer; middle lamella
含蓄[がんちく, ganchiku] (n,vs) implication; significance; connotation; depth of meaning; complications of a problem; (P)
奥行き知覚;奥行知覚[おくゆきちかく, okuyukichikaku] (n) depth perception
奥行き表現[おくゆきひょうげん, okuyukihyougen] (n) {comp} depth cueing
奥行き表現モード[おくゆきひょうげんモード, okuyukihyougen mo-do] (n) {comp} depth cue mode
奥行き表現定義表[おくゆきひょうげんていぎひょう, okuyukihyougenteigihyou] (n) {comp} depth cue table
最深積雪[さいしんせきせつ, saishinsekisetsu] (n) deepest snow; maximum snowfall; maximum depth of snow cover
潜望鏡深度[せんぼうきょうしんど, senboukyoushindo] (n) periscope depth
爆雷[ばくらい, bakurai] (n) depth charge
膣内射精[ちつないしゃせい, chitsunaishasei] (n,vs) (1) intravaginal ejaculation; (2) (sl) cream pie; depth charge
レクリェーショナルダイビング[, rekurie-shonarudaibingu] (n) recreational diving; no decompression stop diving; diving at depths which do not exceed 40 meters or 130 feet
万尋;万仞[ばんじん, banjin] (n) 10000 fathoms; great depth; great height
多重防護[たじゅうぼうご, tajuubougo] (n) defence in depth; multiple safeguard; multiple protection
奥底[おくそこ;おうてい, okusoko ; outei] (n) (See 心の奥底) depths; bottom (of one's heart)
奥深さ[おくふかさ, okufukasa] (n) depth; profundity
奥行き(P);奥行(P)[おくゆき, okuyuki] (n) depth; length; (P)
学ぶ(P);學ぶ[まなぶ, manabu] (v5b) to study (in depth); to learn; to take lessons in; (P)
心の奥底[こころのおくそこ, kokoronookusoko] (exp) innermost depths of one's heart
心底[しんそこ;しんてい, shinsoko ; shintei] (adv,n) one's innermost depths; completely (from the bottom of one's heart)
最深部[さいしんぶ, saishinbu] (n) deepest part; deepest portion; depths (of the ocean etc.); innermost
深さ[ふかさ, fukasa] (n) depth; profundity; (P)
深間[ふかま, fukama] (n) depths; intimacy
肺肝[はいかん, haikan] (n) lungs and livers; depths of one's heart; innermost heart
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
奥行き表現[おくゆきひょうげん, okuyukihyougen] depth cueing
奥行き表現モード[おくゆきひょうげんモード, okuyukihyougen mo-do] depth cue mode
奥行き表現定義表[おくゆきひょうげんていぎひょう, okuyukihyougenteigihyou] depth cue table
深さ優先探索[ふさゆうせんたんさく, fusayuusentansaku] depth first search
深層分類体系[しんそうぶんるいたいけい, shinsoubunruitaikei] close classification system, depth classification system
精密分類体系[せいみつぶんるいたいけい, seimitsubunruitaikei] close classification system, depth classification system
索引精度[さくいんせいど, sakuinseido] depth of indexing

depth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิตวิทยาเชิงลึก[n. exp.] (jittawittha) EN: depth psychology FR:
เจาะข่าว[v. exp.] (jǿ khāo) EN: go in depth ; dig out the facts FR:
คัมภีรภาพ[n.] (khamphīraph) EN: depth ; profundity FR:
ความลึก[n.] (khwām leuk) EN: depth ; deepness ; lowness FR: profondeur [f]
ตอนดึก[X] (tøn deuk) EN: late at night ; depth of night ; far into the night FR: en pleine nuit ; dans la nuit
แบบเจาะลึก[adj.] (baēp jǿ leu) EN: in-depth FR: en profondeur ; approfondi
เจาะลึก[v. exp.] (jǿ leuk) EN: go in-depth ; delve deeply (into) FR: approfondir
การอภิปรายเจาะลึก[n. exp.] (kān aphiprā) EN: in-depth discussion FR: discussion approfondie [f]
การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก[n. exp.] (kān samphāt) EN: in-depth interview FR: entretien approfondi [m]
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก[n. exp.] (kān samphāt) EN: in-depth interview FR: entretien approfondi [m]
ก้นทะเล[n. exp.] (kon thalē) EN: seabed ; sea bottom ; bottom of the sea ; depths of the ocean FR: fond de la mer [m] ; grands fonds [mpl]

depth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bebauungstiefe {f}coverage depth
Bemessungsniederschlag {m}design depth of precipitation
Aushubtiefe {f}excavation depth
Spalttiefe {f}gap depth
Verarbeitungstiefe {f}processing depth
Tiefenmaßtab {m}rule depth gauge
Profilmesser {m}skid depth gage [Am.]
Zahngrund {m}tooth depth
Tiefenlehre {f} mit Nonius [techn.]vernier depth gauge
Crimptiefe {f} [techn.]depth of crimp
Eintauchtiefe {f}depth of immersion
Gewindetiefe {f}depth of thread
Schärfentiefenbereich {m}depth of field
Stützrad {n}depth wheel
Tiefenmaß {n}depth gauge
Tiefenmikrometer {n}depth micrometer
Tiefenschärfe {f} [photo.]depth of field
Tiefenwirkung {f}depth effect
Wassertiefe {f}depth of the water

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า depth
Back to top