ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

avowed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *avowed*, -avowed-

avowed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
avowed (adj.) ซึ่งเปิดเผย See also: ซึ่งชี้ชัด, ซึ่งเป็นที่ทราบ, ซึ่งเป็นที่รับรู้ Syn. professed, self-confessed, stated
English-Thai: HOPE Dictionary
avowed(อะเวาดฺ') adj. ยอมรับ,ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avowedness n., Syn. admitted, confessed ###A. secret,private)
English-Thai: Nontri Dictionary
avowedly(adj) อย่างเปิดเผย,อย่างยอมรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is my avowed hope that soon I may find a mistress for it.ผมจะต้องหา หญิงมาเป็นคุณนายของบ้าน
Oh, you know, just interviewing a 70-year-old avowed celibate woman for my "All the reasons I hate Valentine's Day" column, and trying to figure out ways not to become her.โอ้ ก็แค่สัมภาษณ์ ผู้หญิงอายุ70ปีที่สาบานว่าจะไม่แต่งงาน สำหรับคอลลัมน์"เหตุผลทั้งหมดที่ฉันเกลียดวันวาเลนไทน์"
The entire IMF has been disavowed.ทั่วทั้งหน่วย IMF ถูกตัดหางปล่อยวัดแล้ว
Organizations that we've since disavowed.หน่วยงานที่เราจะปฏิเสธว่า ไม่ได้หนุนหลัง
When the Sawyer administration came in, the new secretary of defense shut down the operation and disavowed its assets, including Stenz.เมื่อการบริหารซอว์เยอร์เดินเข้ามาในเลขาฯ คนใหม่ของการป้องกัน ปิดการดำเนินงานและ disavowed สินทรัพย์
There are already too many disavowed looking for a reason to act.มี disavowed แล้วมากเกินไปที่จะ มองหาเหตุผลที่จะทำหน้าที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า avowed
Back to top