ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abstention

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abstention*, -abstention-

abstention ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abstention (n.) การบังคับใจตนเอง Syn. temperance, self-control
abstention (n.) การเลี่ยง See also: การหลีก, การหลีกเลี่ยง, การหลบหลีก Syn. escape, evasion
abstention (n.) การงดเครื่องดื่มอัลกอฮอล์หรือยา Syn. temperance
English-Thai: HOPE Dictionary
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ์,การละเว้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abstentionการงดออกเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การงดออกเสียง (n.) abstention Ops. การออกเสียง
มัชวิรัติ (n.) abstention from the intoxicants
มัชวิรัติ (n.) abstention from the intoxicants

abstention ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白票[bái piào, ㄅㄞˊ ㄆㄧㄠˋ, 白票] blank vote; abstention

abstention ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
避止[ひし, hishi] (n,vs) abstention
不参加[ふさんか, fusanka] (n) abstention; nonparticipation
不干渉[ふかんしょう, fukanshou] (n) abstention; nonintervention; noninterference

abstention ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การละเว้น[n.] (kān lawen) EN: abstinence FR: abstention [f] ; abstinence [f]
การงดออกเสียง[n. exp.] (kān ngot øk) EN: abstention FR: abstention [f]
ผู้งดออกเสียง[n. exp.] (phū ngot øk) EN: abstention FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abstention
Back to top