ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adequacy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adequacy*, -adequacy-

adequacy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adequacy (n.) ความพอเพียง See also: ความพอเหมาะ Syn. sufficiency, enough Ops. insufficiency, deficiency
English-Thai: HOPE Dictionary
adequacy(แอด' ดิเควซี) n. ความเพียงพอ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adequacyความพร้อม, ความเพียงพอ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, it's obviously aimed at first-time visitors... to create feelings of smallness, inadequacy.ใช่ คนที่เข้ามาต้องเห็นเป็นอย่างแรก... เอาไว้ลดปมด้อยละสิ.
Maybe some of your feelings of inadequacy as a mother are manifesting themselves in your relationship with Esther.หรืออาจจะเพราะความรู้สึกขาดบางอย่างในฐานะของคนเป็นแม่ และมันก็แสดงออกมาทางความสัมพันธ์ของคุณกับเอสเธอร์
It could be a sign of guilt or inadequacy.มันคงเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกผิด หรือไม่มีประสิทธิภาพ
Are you going to hold the entire Jin clan responsible for your own inadequacy?องค์ชายจะให้ตระกูลจินต้องมารับผิดชอบกับ ความบกพร่องขององค์ชายเองหรือ?
Inadequacy means that, right?ความขาดหรือความไม่พอ มันหมายถึงแบบนั้น จริงมั้ยคะ

adequacy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
自己資本比率[じこしほんひりつ, jikoshihonhiritsu] (n) capital adequacy ratio; capital-to-asset ratio
記述的妥当性[きじゅつてきだとうせい, kijutsutekidatousei] (n) {ling} descriptive adequacy
説明的妥当性[せつめいてきだとうせい, setsumeitekidatousei] (n) {ling} explanatory adequacy
不適[ふてき, futeki] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety
不適当[ふてきとう, futekitou] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety; (P)
剴切[がいせつ, gaisetsu] (adj-na,n) appropriateness; adequacy; aptness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adequacy
Back to top