ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deficit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deficit*, -deficit-

deficit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deficit (n.) ปริมาณที่ขาด See also: การขาดดุล Syn. deficiency, inadequacy Ops. adequacy, sufficiency
English-Thai: HOPE Dictionary
deficit(เดฟ'ฟิซิท) n. ปริมาณที่ขาด,จำนวนที่ขาด,การขาดแคลน,การขาดดุล,การขาดทุน
English-Thai: Nontri Dictionary
deficit(n) ความขาดทุน,จำนวนที่ขาด,การขาดแคลน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deficitการขาดดุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deficitการขาดดุล [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดดุล (v.) run deficit See also: be imbalanced Syn. เสียดุล, เสียดุลการค้า, ขาดดุลการค้า Ops. เกินดุล
ขาดดุลการค้า (v.) have a balance of trade deficit See also: suffer a loss, be worse off, be out of pocket Syn. ขาดดุล, เสียดุลการค้า Ops. เกินดุล, ได้ดุลการค้า
ติดลบ (v.) be in deficit See also: be short of, be in debt, overspend, be in the red, can´t make both ends meet Ops. บวก, เพิ่มจำนวน
เสียดุล (v.) run deficit See also: be imbalanced Syn. เสียดุลการค้า, ขาดดุลการค้า Ops. เกินดุล
เสียดุลการค้า (v.) run deficit See also: be imbalanced Syn. เสียดุล, ขาดดุลการค้า Ops. เกินดุล
เสียดุลการค้า (v.) have a balance of trade deficit See also: suffer a loss, be worse off, be out of pocket Syn. ขาดดุล Ops. เกินดุล, ได้ดุลการค้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Attention deficit disorder, 89 percent probability. Heart disorder:โอกาส สมาธิสั้น, 89 % โอกาส โรคหัวใจ ...
That deficit is larger than the entire federal budget in 1957.ซึ่งขาดมากกว่ายอดรวมงบปี 57 ซะอีก
Your son's attention deficit disorder can be modified through group interaction help him find some children to pair up with him or arrange a student to be his friendลูกชายของคุณเป็นโรคสมาธิสั้น แต่เราสามารถแก้ไขได้ โดยให้เขาได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน เพียงแค่หาใครสักคน ที่จะมาเป็นเพื่อนเล่นกับเขา
Even longer given the deficit of rum.กัปตันสแปร์โรว ผู้ไม่มีวันตาย อู๊ว ชื่อเท่ดี
{\pos(192,210)}We got a $200K deficit hanging over our heads.เราขาดเงินอยู่เงินสองแสน เกินกว่าที่เราจะหาได้
B12 deficit rectified, but her heart's slowing even more.การขาด B12 แก้ไขแล้ว แต่หัวใจเธอกลับเต้นช้าลงกว่าเดิมอีก
You'll be carrying an attention deficit into the day.อีกครึ่งชั่วโมงต้องเรียนแล้วนะ
Tyler was taking medication for attention deficit disorder.ไทเลอร์กำลังเข้ารับการรักษา อาการสมาธิสั้น
So, imagine if there were some deficit in your time perception where you didn't know if your own actions were coming before or after the sensory consequences.ดังนั้นคิดว่ามีการขาดดุลบางอย่างใน การรับรู้เวลาของคุณ ที่คุณไม่ทราบว่าการกระทำของ ตัวเองที่กำลังจะมา ก่อนหรือหลังผลกระทบทางประสาท สัมผัส
This country runs on deficit spending.ประเทศจะมีปัญหา ในการจ่ายหนี้
Well, fucking Nixon, really, and the war and the deficit and all of that shit, but...นิกสันด้วย สงครามและเงินเฟ้อ.. และสิ่งบ้าๆอะไรนั่น
And the latest deficit news. Anika, your reaction?..และข่าวความขัดแย้งล่าสุดล่ะ แอนิกา

deficit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多动症[duō dòng zhèng, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄥˋ, 多动症 / 多動症] attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD)
注意力缺陷过动症[zhù yì lì quē xiàn guò dòng zhèng, ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄌㄧˋ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄥˋ, 注意力缺陷过动症 / 注意力缺陷過動症] Attention Deficit hyperactivity Disorder (ADHD)
暂缺[zàn quē, ㄗㄢˋ ㄑㄩㄝ, 暂缺 / 暫缺] currently in short supply; in deficit (of commodity); currently vacant (position)
逆差[nì chā, ㄋㄧˋ ㄔㄚ, 逆差] adverse trade balance; trade deficit
[kuī, ㄎㄨㄟ, 亏 / 虧] deficiency; deficit
亏损[kuī sǔn, ㄎㄨㄟ ㄙㄨㄣˇ, 亏损 / 虧損] deficit; (financial) loss
奇缺[qí quē, ㄑㄧˊ ㄑㄩㄝ, 奇缺] very short of (food, clean water etc); extreme shortage; deficit

deficit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
累積赤字[るいせきあかじ, ruisekiakaji] (n) accumulated deficit
財政赤字[ざいせいあかじ, zaiseiakaji] (n) budget deficit
赤字覚悟[あかじかくご, akajikakugo] (exp) (usu. 赤字覚悟で...) making a loss; incurring a deficit
赤字財政[あかじざいせい, akajizaisei] (n) deficit financing
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD
大穴[おおあな, ooana] (n) (1) large hole; (2) great deficit; heavy losses; (3) big and unexpected winnings; a killing (e.g. on a race); (4) dark horse (horse racing)
欠損[けっそん, kesson] (n,vs,adj-no) deficit; shortage; loss; damage; (P)
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P)
穴埋め(P);穴うめ[あなうめ, anaume] (n,vs) (1) filling in gaps; filling in blanks (in a form, etc.); (2) covering up a deficit; making up for something (e.g. one's mistake); (P)
認知障害[にんちしょうがい, ninchishougai] (n) cognitive deficit; cognitive disturbance; cognitive disorder
赤字[あかじ, akaji] (n,adj-no) (1) deficit; (being in or going into) the red; (2) red text; red letters; (3) corrections (by a teacher or proofreader) written in red; (P)
赤字国債[あかじこくさい, akajikokusai] (n) deficit-covering (government) bond
赤字額[あかじがく, akajigaku] (n) losses; deficit; amount in the red
Japanese-English: COMDICT Dictionary
連邦赤字[れんぼうあかじ, renbouakaji] federal (budget) deficit

deficit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุลการชำระเงินขาดดุล[n. exp.] (dunkānchamr) EN: balance of payments deficit FR:
ดุลเงินสดก่อนกู้[n. exp.] (dun ngoenso) EN: cash deficit FR:
จำนวนเงินที่ขาด[n. exp.] (jamnūan ngo) EN: deficit FR:
การขาดดุล[n. exp.] (kān khātdun) EN: deficit ; budget deficit FR: déficit [m]
การขาดดุลการค้า[n. exp.] (kān khātdun) EN: trade deficit ; balance-of-trade deficit FR:
ขาดดุล[v.] (khātdun) EN: run deficit ; be imbalanced FR:
ขาดดุลการค้า[v. exp.] (khātdun kān) EN: have a balance of trade deficit ; suffer a loss ; run deficit ; be worse off ; be out of pocket FR:
ขาดทุน[v.] (khātthun) EN: lose ; suffer a loss ; take a loss ; make a loss ; sustain losses ; have a deficit ; lose money ; lose one's capital ; be worse off ; be out of pocket FR: perdre ; subir des pertes ; perdre de l'argent
ขาดทุนสะสม[n. exp.] (khātthun sa) EN: deficit FR:
ของกลาง[n.] (khøngklāng) EN: exhibit ; property in dispute ; common property in dispute ; stolen property ; corpus deficit FR:
นโยบายงบประมาณขาดดุล[n. exp.] (nayōbāi ngo) EN: budget deficit policy FR:
งบประมาณขาดดุล[n. exp.] (ngoppramān ) EN: deficit budget ; deficit account FR: budget déficitaire [m]
โรคสมาธิสั้น[n. exp.] (rōk samāthi) EN: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) FR:
ติดลบ[v.] (titlop) EN: be in deficit to the amount of ; be on the debit side ; be in the red ; be short of ; lack ; overspend FR: être endetté ; être déficitaire ; être dans le rouge

deficit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haushaltsdefizit {n}budget deficit
Niederschlagsdefizit {n}precipitation deficit
Verlustvortrag {m}deficit carried forward; loss carried forward

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deficit
Back to top