ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ecclesiastical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ecclesiastical*, -ecclesiastical-

ecclesiastical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ecclesiastical (adj.) เกี่ยวกับพระในศาสนาคริสต์ See also: เกี่ยวกับนักบวช Syn. churchly, clearical, ministerial
ecclesiastical unit (n.) เขตศาสนา Syn. archdiocese, demesne, territory, county
English-Thai: Nontri Dictionary
ecclesiastical(adj) เกี่ยวกับศาสนา,เกี่ยวกับโบสถ์,เกี่ยวกับพระ,เกี่ยวกับสงฆ์,ของสงฆ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ecclesiastical courtศาลศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราชาคณะ (n.) a high ecclesiastical dignitary See also: a high Buddhist ecclesiastical dignitary, high dignitary monk
ของวัด (n.) ecclesiastical material Syn. ของสงฆ์
ของสงฆ์ (n.) ecclesiastical material Syn. ของวัด
ฐานานุกรม (n.) ecclesiastical orders
สังฆนายก (n.) Chairman of the Ecclesiastical
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have decided, however, out of a sense of fairness and ecclesiastical curiosity to allow you to present us with certain evidence.เราตัดสินใจว่า เราควรจะยุติธรรมกับคุณ และด้วยเพราะความสงสัยของเรา เรายอมให้คุณนำหลักฐานมาแสดงกับเรา
About the ecclesiastical court when Council of Trient ruled.ผมเรียนเกี่ยวกับกฏข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระบัญญัติของศาสนาน่ะครับ

ecclesiastical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴンパ[, gonpa] (n) gompa (Tibetan Buddhist ecclesiastical building)
僧綱[そうごう, sougou] (n) ancient Buddhist ecclesiastical authority
教会管区[きょうかいかんく, kyoukaikanku] (n) ecclesiastical province
教権[きょうけん, kyouken] (n) ecclesiastical or educational authority

ecclesiastical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าอธิการ[n. exp.] (jao-athikān) EN: abbot who is an Ecclesiastical Subdistrict Chief as well FR:
เจ้าคณะ[n.] (jaokhana) EN: chief monk of an administrative division ; ecclesiastical chief officer ; ecclesiastical governor ; chief monk of a monastery section FR:
เจ้าคณะอำเภอ[n. exp.] (jaokhana am) EN: Ecclesiastical District Officer FR:
เจ้าคณะจังหวัด[n. exp.] (jaokhana ja) EN: Ecclesiastical Provincial Governor FR:
เจ้าคณะภาค[n. exp.] (jaokhana ph) EN: Ecclesiastical Regional Governor FR:
เจ้าคณะตำบล[n. exp.] (jaokhana ta) EN: Ecclesiastical Commune-Chief; Ecclesiastical Subdistrict Head FR:
เจ้าคณะใหญ่[n. exp.] (jaokhana ya) EN: Chief Superintendent of the (Central, North, South, East or Dhammayuttika) Ecclesiastries ; Ecclesiastical Governor General FR:
คณะสังฆมนตรี[n. prop.] (Khana Sangk) EN: Council of Saṅgha Ministers ; Ecclesiastical Cabinet FR:
คณะวินัยธร[n. exp.] (khana winai) EN: ecclesiastical judicature FR:
พระราชาคณะ[n.] (phrarāchākh) EN: phra racha khana ; high ecclesiastical dignitary FR:
พุทธจักร[n.] (phutthajak) EN: ecclesiastical realm ; Buddhist church FR:
ราชาคณะ[n.] (rāchākhana) EN: high ecclesiastical dignitary ; high Buddhist ecclesiastical dignitary ; high dignitary monk FR:
สมณศักดิ์[n.] (samanasak) EN: Buddhist ecclesiastical title FR:
สังฆมนตรี[n. prop.] (Sangkhamont) EN: Council of Saṅgha Ministers ; Ecclesiastical Cabinet FR:
สังฆนายก[n.] (sangkhanāyo) EN: Chairman of the Ecclesiastical FR:
ฐานานุกรม[n.] (thānānukrom) EN: order of precedence in the religious hierarchy ; ecclesiastical orders ; list of names arranged in order of rank ; ecclesiastical order of retinue FR:
ปวารณา[n.] (pawāranā) EN: [ecclesiastical ceremony at the end of the rainy season retreat wherein each monk invites the others to tell him of his misconduct] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ecclesiastical
Back to top