ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

depiction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *depiction*, -depiction-

depiction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
depiction (n.) การพรรณนา See also: การบรรยายให้เห็นภาพ Syn. portrayal
depiction (n.) การวาดภาพ Syn. portrayal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a classic depiction of good versus evil.ภาพอมตะการต่อสู้ของธรรมะกับอธรรม
The thing to notice about this piece... the thing that makes it very, very special... is its realistic depiction of its figures.สิ่งที่ควรสังเกตในรูปนี้ จุดที่มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือความสมจริงของสัดส่วนรูปร่าง
This depiction of battle, a soldier digs a trench and overleaf he escapes.รูปที่บรรยายถึงการสู้รบ นายทหารขุดคูแล้วหนีจากด้านหลัง
Saw his depiction of their fighting...มองเห็นภาพวาดการทะเลาะกันของพวกเขา
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น...
It was pretty groundbreaking subject matter at the time, considering it's depiction of fluid sexuality.เมื่อก่อนเพลงนี้ฉาวมาก เพราะเนื้อหาทางเพศ
Now over here, we have a depiction of Hercules defeating the Nemean lion.เอาล่ะ ทีนี้ เรามาดูเรื่องของเฮอร์คิวลีสกัน การเอาชนะสิงโตนิวเมียน
You see, if you align the edges correctly it gives you a shifting depiction of the interior.เห็นมั้ย ถ้าวางขอบๆให้ตรงกัน ก็จะเห็นแผนที่ของภายใน
You're right, that is a lovely depiction of postmodernism.คุณพูดถูก นั่นเป็นภาพวาดโพสต์โมเดิร์นที่สวยงาม
In depictions of God Rama he is famously holding what in his right hand?ภาพของพระราม นิยมถืออะไรไว้ในพระหัตถ์ข้างขวา
You're looking at depictions Of dozens of attacks, accidents, disasters,คุณกำลังดูภาพบรรยาย เหตุร้ายและภัยพิบัติ

depiction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图形[tú xíng, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 图形 / 圖形] picture; figure; diagram; graph; depiction; graphical

depiction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内面描写[ないめんびょうしゃ, naimenbyousha] (n) psychological depiction of a literary character
描写[びょうしゃ, byousha] (n,vs) depiction; description; portrayal; (P)

depiction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รูปเขียน[n.] (rūpkhīen) EN: painting ; drawing ; depiction FR: dessin [m]
วรรณนา[n.] (wannanā) EN: description ; narration ; depiction FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า depiction
Back to top