ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

textbook

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *textbook*, -textbook-

textbook ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
textbook (n.) หนังสือเรียน See also: ตำรับตำรา, ตำรา, ตำราเรียน, แบบเรียน Syn. text
English-Thai: HOPE Dictionary
textbook(เทคซฺ'บุค) n. ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน
English-Thai: Nontri Dictionary
textbook(n) ตำรา,หนังสือเรียน,แบบเรียน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Textbookหนังสือตำรา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำรับตำรา (n.) textbook Syn. ตำรา
ตำรา (n.) textbook See also: treatise, reference book, classical works, collection of formulas or recipes, technical book, manual, authority, orthodoxy Syn. หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน
ตำราเรียน (n.) textbook See also: text Syn. หนังสือเรียน, แบบเรียน
หนังสือเรียน (n.) textbook See also: coursebook Syn. ตำรา, ตำรับตำรา
หนังสือแบบเรียน (n.) textbook See also: school book, course book Syn. หนังสือเรียน
แบบเรียน (n.) textbook See also: coursebook Syn. หนังสือเรียน, ตำรา
จินดามณี (n.) the first Thai textbook
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's like a textbook they give to nurses.มันก็เหมือนกับตำราที่พวกเขามอบให้กับพยาบาล
This poor guy who attacked four cops... and those cops end up on the stand... defending themselves for using standard textbook procedures.ก็ไอชายน่าสงสารคนนี้แหละ / ที่มันซ้อมตำรวจสี่นาย... และตำรวจพวกนี้ / ต้องหยุดอยู่นิ่งๆ แบบนั้น... ต้องป้องกันตัวเองโดยใช้ / ตำราระเบียบการบ้าๆ
Yes. I downloaded every known medical textbook into my memory.ผมดาวน์โหลดข้อมูลการแพทย์
There's also no textbook telling you what to think.ไม่มีตำรามาบังคับความคิดด้วย
Chinese textbook pg.118, line 4!ในตำราพิชับยุทธ หน้า118 บรรทัดที่ 4
Someone share their textbook with Cyclops.ใครก็ได้แบ่งหนังสือให้ Cyclopsอ่านหน่อย
The scribbles in her textbook are as adorable as her.*เธอเขียนอะไรในหนังสือน่ะ ขออ่านหน่อยนะ*
Sorry, I, uh, left all my awesome genetic textbook reading for the summer vacation.เสียใจ, ฉัน, เอ่อ, เก็บการอ่านตำราพันธุกรรม ที่เจ๋งๆ ไว้สำหรับการพักร้อนน่ะ
Around the corner, a textbook finish into the far side.ผ่านเข้าไปจนได้ หักปากกาเซียนหลายๆท่านเลยทีเดียว
This is textbook racial profiling... and I'd be more than happy to call the ACLU or the government...นี่คือสมุดที่ระบุเชื้อชาติ... แล้วผมก็คงมีความสุขมาก ที่จะได้เรียกสหภาพพิทักษ์เสรีภาพ...
The part that doesn't involve the library or waking with a textbook stuck to your face.ฉันขอเตือนความจำเธอหน่อย ว่าทำไมเธอถึงมาที่มหาลัยนี้ ส่วนนั้น ไม่เกี่ยวกับห้องสมุด
Jim, you're wrong about being wrong. This is textbook Cunth.จิมคุณนั้นแหล่ะผิด และเริ่มที่จะผิด คานทร์เป็นคนทำ

textbook ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教程[jiào chéng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄥˊ, 教程] lecture course; teaching module at university; tutorial; textbook; course of study
教科书[jiào kē shū, ㄐㄧㄠˋ ㄎㄜ ㄕㄨ, 教科书 / 教科書] textbook
课本[kè běn, ㄎㄜˋ ㄅㄣˇ, 课本 / 課本] textbook

textbook ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment
教科書体[きょうかしょたい, kyoukashotai] (n) textbook typeface (resembling handwritten block characters)
教程[きょうてい, kyoutei] (n) curriculum; textbook
文部科学省検定済教科書;文部科学省検定済み教科書[もんぶかがくしょうけんていずみきょうかしょ, monbukagakushoukenteizumikyoukasho] (n) textbook approved by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology; government-approved textbook
校本[こうほん, kouhon] (n) annotated textbook
検定教科書[けんていきょうかしょ, kenteikyoukasho] (n) authorized textbook; authorised textbook
往来物[おうらいもの, ouraimono] (n) (arch) elementary school textbook, used from late Heian to early Meiji periods
教科書問題[きょうかしょもんだい, kyoukashomondai] (n) controversy over school textbooks (i.e. history texts avoiding reference to Japanese military, etc. acts)
書き方[かきかた, kakikata] (n) (1) way of writing; manner of writing; (2) penmanship (esp. used in old textbooks); calligraphy; (3) format (e.g. of a report); (4) stroke order of a character; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
教科書[きょうかしょ, kyoukasho] textbook

textbook ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบเรียน[n. exp.] (baēprīen) EN: school book ; textbook FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
จินดามณี[n.] (jindāmanī) EN: the first Thai textbook FR:
หนังสือ[n.] (nangseū) EN: book ; textbook FR: livre [m] ; bouquin [m] (fam.) ; ouvrage [m] ; manuel scolaire [m] ; livre scolaire [m]
หนังสือแบบเรียน[n. exp.] (nangseū baē) EN: textbook ; school book ; course book FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
หนังสือเรียน[n. exp.] (nangseū rīe) EN: textbook ; coursebook ; school textbook FR: livre scolaire [m] ; livre de cours [m] ; manuel scolaire [m] ; manuel [m]
หนังสือตำรา[n.] (nangseū tam) EN: textbook FR: manuel [m]
ปกรณ์[n.] (pakøn) EN: book ; manual ; textbook ; scripture ; story FR:
ตำรา[n.] (tamrā) EN: textbook ; treatise ; reference book ; reference manual ; classical works ; collection of formulas ; collection of recipes ; technical book ; manual FR: livre [m] ; manuel [m] ; guide [m] ; ouvrage de référence [m] ; traité [m]
ตำราคู่มือ[n. exp.] (tamrā khūme) EN: manual ; handbook ; textbook FR: manuel [m]
ตำรับ[n.] (tamrap) EN: text ; textbook ; subject matter ; treatise FR:
ตำรับตำรา[n. exp.] (tamrap tamr) EN: textbook ; book FR:
ตำราเรียน[n. exp.] (tamrā rīen) EN: textbook ; text FR: manuel [m]

textbook ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lehrbuchsammlung {f}textbook collection
Lehrbuchmeinung {f}textbook lines

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า textbook
Back to top