ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

typescript

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *typescript*, -typescript-

typescript ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
typescript (n.) เอกสารที่พิมพ์
English-Thai: HOPE Dictionary
typescript(ไทพฺ'สคริพทฺ) n. เอกสารหรือฉบับที่พิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด,สิ่งที่พิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด

typescript ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Typoskript {n}typescript

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า typescript
Back to top