ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dramatist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dramatist*, -dramatist-

dramatist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dramatist (n.) นักเขียนบทละคร Syn. playwright, scriptwriter
English-Thai: HOPE Dictionary
dramatist(แดรม'มะทิสทฺ) n. นักเขียนละคร
English-Thai: Nontri Dictionary
dramatist(n) ผู้เขียนบทละคร,นักแต่งบทละคร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dramatists, Thaiนักเขียนบทละครไทย [TU Subject Heading]

dramatist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柳毅传[Liǔ Yì zhuàn, ㄌㄧㄡˇ ㄧˋ ㄓㄨㄢˋ, 柳毅传 / 柳毅傳] story of Liu Yi, Tang fantasy fiction by Li Chaowei 李朝威, popular with dramatist of subsequent dynasties
戏剧家[xì jù jiā, ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄚ, 戏剧家 / 戲劇家] dramatist; playwright
元曲四大家[Yuán qǔ sì dà jiā, ㄩㄢˊ ㄑㄩˇ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, 元曲四大家] Four great Yuan dramatists, namely Guan Hanqing 關漢卿|关汉卿, Zheng Guangzu 鄭光祖|郑光祖, Ma Zhiyuan 馬緻遠|马致远 and Bai Pu 白樸|白朴
拉辛[Lā xīn, ㄌㄚ ㄒㄧㄣ, 拉辛] Jean Racine (French dramatist)

dramatist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドラマチスト[, doramachisuto] (n) dramatist
劇作家[げきさっか, gekisakka] (n) playwright; dramatist

dramatist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Melodramatiker {m}melodramatist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dramatist
Back to top